Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-110-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Młynarczykowska Anna (mindziu@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : fizyka, matematyka, chemia oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich IKS2A_W02, IKS2A_W01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu mechaniki płynów i termodynamiki IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą procesów kształtujących środowisko i zjawisk fizycznych w nim występujących IKS2A_W02 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii w aspekcie ich wpływu na środowisko IKS2A_W02, IKS2A_W06 Sprawozdanie,
Studium przypadków
M_W005 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania wybranych pomiarów IKS2A_W05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi IKS2A_W06, IKS2A_W05 Sprawozdanie,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przedstawić analizę zagadnień transportu ciepła, zanieczyszczeń w powietrzu i wodach IKS2A_U02, IKS2A_U01 Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi scharakteryzować różne formy zanieczyszczeń środowiska i potrafi dokonać analizy matematycznej ich propagacji w środowisku IKS2A_U01, IKS2A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi w oparciu o dostarczone materiały dydaktyczne efektywnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment IKS2A_K02, IKS2A_U04 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi z dużym stopniem samodzielności poprawnie przeprowadzić analizę serii danych doświadczalnych i wykonać niezbędne obliczenia Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem i krytycznym podejściem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych wyników IKS2A_U01, IKS2A_U05, IKS2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma przygotowanie do sporządzania oceny środowiskowych skutków propagacji zanieczyszczeń IKS2A_K03, IKS2A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_K002 Student posiada wiedzę i umiejętności aby przeciwdziałać przekraczaniu obowiązujących według aktualnych przepisów, dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia środowiska IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego zasobami środowiska ze szczególnych uwzględnieniem ich wykorzystania IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : fizyka, matematyka, chemia oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu mechaniki płynów i termodynamiki + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą procesów kształtujących środowisko i zjawisk fizycznych w nim występujących + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii w aspekcie ich wpływu na środowisko + - + - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania wybranych pomiarów - - + - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedstawić analizę zagadnień transportu ciepła, zanieczyszczeń w powietrzu i wodach + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi scharakteryzować różne formy zanieczyszczeń środowiska i potrafi dokonać analizy matematycznej ich propagacji w środowisku + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi w oparciu o dostarczone materiały dydaktyczne efektywnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi z dużym stopniem samodzielności poprawnie przeprowadzić analizę serii danych doświadczalnych i wykonać niezbędne obliczenia - - + - - - - - - - -
M_U005 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem i krytycznym podejściem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych wyników - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma przygotowanie do sporządzania oceny środowiskowych skutków propagacji zanieczyszczeń + - + - - - - - - - -
M_K002 Student posiada wiedzę i umiejętności aby przeciwdziałać przekraczaniu obowiązujących według aktualnych przepisów, dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia środowiska + - + - - - - - - - -
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego zasobami środowiska ze szczególnych uwzględnieniem ich wykorzystania + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Zrozumienie podstaw fizycznych procesów zachodzących w środowisku oraz umiejętnosci zastozowania praw fizyki w zagadanieniach nauki o środowisku

1. Transport energii i zanieczyszczeń, wymiana ciepła, mechanizmy wymiany ciepła, równanie wymiany ciepła, roczne i dobowe zmiany temperatury, izolacja termiczna- 2 godz.
2. Zjawisko dyfuzji molekularnej i turbulentnej, równanie dyfuzji, transport cząstek zanieczyszczeń w powietrzu, źródła zanieczyszczeń (punktowe, liniowe, powierzchniowe)- 2 godz.
3. Przepływy zanieczyszczeń w rzekach i w wodach gruntowych, adsorpcja cząsteczek gazu przez krople cieczy, energia fali akustycznej, kryteria hałasu, izolacja dźwiękowa -2 godz.
4. Bilans energetyczny Ziemi, model cieplarniany, źródła energii, paliwa kopalne, zamiana ciepła na pracę, zamiana energii chemicznej na pracę – 2 godz.
5. Odnawialne źródła energii, baterie słoneczne, energia wiatru, energia fal morskich, energia pochodzenia biologicznego, energia wodna, energia jądrowa – 1 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Zmienność klimatu i jego modelowanie -2 godz.
2. Dzienne i nocne zmiany temperatury w aspekcie wpływu na propagację zanieczyszczeń atmosfery-2 godz.
3. Słońce źródłem ciepła. Ilość energii uzyskana z działalności Słońca w funkcji: szerokości geograficznej, pory dnia i daty -1 godz.
4. Opis i fizyczny opis zjawiska kolmatacji -2 godz.
5.Modelowanie zjawisk filtracji i sorpcji z wykorzystaniem narzędzi numerycznych -2 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa stanowi średnią ocen z laboratorium oraz zaliczenia wykładów z wagą 0.5 dla każdej z form zajęć

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmioty poprzedzające:
Fizyka I, Fizyka II, Mechanika płynów, Termodynamika

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa :
Boeker E., Rienk van Grocdelle; „ Fizyka Środowiska” Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002
Hewitt P.G., „Fizyka wokół nas” Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001
Kiełkiewicz M., „Jadrowe reaktory energetyczne” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978
Holliday D., Resnick R., „Fizyka” t.1; t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1984
Piekarski J., “Numeryczne modelowanie procesu filtracji i sorpcji”
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki KoszaliNskiej, Koszalin 2009
Literatura uzupełniająca:
Podręczniki z fizyki i nauk o Ziemi
Czasopisma popularno-naukowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest:
1. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdania
2.Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego lub prezentacji własnej

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba,przypadek losowy)zostanie usprawiedliwiona a zakres tematyczny powinien zostać uzupełniony według zaleceń prowadzącego zajęcia.

Nieobecność na 50% zćwiczeń laboratoryjnych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzanie zajęć.

Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego

Spełnienie powyższych warunków stanowi podstawę do zaliczenia całości modułu.