Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia miasta
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-116-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Głuszak Michał (gluszakm@uek.krakow.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

O socjologii miasta

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę teoretyczną w zakresie procesów społecznych zachodzących w miastach. Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, w poszukiwania praktycznych rozwiązań problemów miejskich. Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi poddać krytycznej ocenie artykuł, zawierający analizę procesów zachodzących w mieście. Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować w zespole studenckim nad rozwiązaniem konkretnego problemu miejskiego. Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę teoretyczną w zakresie procesów społecznych zachodzących w miastach. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, w poszukiwania praktycznych rozwiązań problemów miejskich. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi poddać krytycznej ocenie artykuł, zawierający analizę procesów zachodzących w mieście. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole studenckim nad rozwiązaniem konkretnego problemu miejskiego. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 31 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):
 1. Socjologia, socjologia miasta.

  Wprowadzenie do socjologicznej analizy miast i przestrzeni miejskiej

 2. Społeczne wytwarzanie przestrzeni
 3. Urbanistyka i rozwiązywanie problemów miejskich
 4. Planowanie przestrzeni miasta
 5. Życie społeczne w mieście
 6. Rozrost przestrzenny miast
 7. Miasta w kryzysie, rewitalizacja, odnowa miast
Ćwiczenia audytoryjne (6h):
 1. Planowanie przestrzeni miasta – DYSKUSJA
 2. Partycypacja społeczna a przestrzeń miasta -DYSKUSJA
 3. Mieszkalnictwo w mieście – DYSKUSJA
 4. Rozrost przestrzenny miast – DYSKUSJA
 5. Miasta w kryzysie, rewitalizacja, odnowa miast – DYSKUSJA
 6. Miasta a globalizacja – DYSKUSJA
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Studia przypadków 20%
Udział w zajęciach 20%
Egzamin 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z dziedziny architektury, ekonomii oraz socjologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Karwińska, Anna; Brzosko-Sermak, Agnieszka. Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 2. Majer, Andrzej. Socjologia i przestrzeń miejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 3. Gądecki, Jacek. Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2009.
 4. Szymańska, Daniela. Urbanizacja na świecie. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak