Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-117-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student poznaje podstawowa terminologię z zakresu problematyki podstaw psychologii menedżerskiej Kolokwium
M_W002 student zdobywa elementarna wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii i innych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi Kolokwium
M_U002 potrafi interpretować procesy oraz zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby zarządzania zasobami ludzkimi Kolokwium
M_U003 student powinien posiąść umiejętności zastosowania psychologii menedżerskiej w rozwiązywaniu różnych problemów występujących w firmach i instytucjach, między innymi poprzez: poprawienie komunikacji na poziomie werbalnym i niewerbalnym, oraz lepsze radzenie sobie ze stresem zawodowym. Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi samodzielnie sformułować problemy praktyczne w obszarze pracy zawodowej, podejmuje kreatywne poszukiwania możliwych rozwiązań Kolokwium
M_K002 zna zakres swojej wiedzy z podstaw psychologii menedżerskiej i rozumie dalszą potrzebę rozwijania się w tym zakresie Kolokwium
M_K003 nabywa kompetencji z zakresu sztuki argumentacji w trakcie negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student poznaje podstawowa terminologię z zakresu problematyki podstaw psychologii menedżerskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 student zdobywa elementarna wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii i innych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi interpretować procesy oraz zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby zarządzania zasobami ludzkimi - - - - - - - - - - -
M_U003 student powinien posiąść umiejętności zastosowania psychologii menedżerskiej w rozwiązywaniu różnych problemów występujących w firmach i instytucjach, między innymi poprzez: poprawienie komunikacji na poziomie werbalnym i niewerbalnym, oraz lepsze radzenie sobie ze stresem zawodowym. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi samodzielnie sformułować problemy praktyczne w obszarze pracy zawodowej, podejmuje kreatywne poszukiwania możliwych rozwiązań - - - - - - - - - - -
M_K002 zna zakres swojej wiedzy z podstaw psychologii menedżerskiej i rozumie dalszą potrzebę rozwijania się w tym zakresie - - - - - - - - - - -
M_K003 nabywa kompetencji z zakresu sztuki argumentacji w trakcie negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
Podstawy psychologii menedżerskiej

1. Wprowadzenie do psychologii menedżerskiej –
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (tworzenie kapitału ludzkiego)
3. Techniki komunikowania się w organizacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
4. Psychologia stresu. Stres pracy i jego profilaktyka
5. Syndrom Wypalenia Zawodowego oraz jak mu zapobiegać Test „Czy jesteś już wypalony?(program interwencyjno – prewencyjny)
6. Przywództwo w organizacji Władza menedżerska i przywództwo
7. Komunikacja interpersonalna i kształtowanie wizerunku osobistego menadżera.
8. Konflikty i ich rozwiązywanie. Podstawy Negocjacji.Wybrane metody i techniki negocjacji.
9. Psychologia konsumenta i reklamy
10. Zarządzanie czasem w pracy
11. Metody i techniki pracy menedżera.Trening umiejętności menedżerskich
12. Zachowania organizacyjne – mierzenie motywacji osiągnięć – kwestionariusz, test ról zawodowych,
13. Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu
14. Psychologiczny model efektywności pracy (badanie efektywności stylu kierowania- test Reddina)
15. Coaching – a kierowanie zespołem w nowoczesnej firmie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność w trakcie zajęć, wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

*obowiązkowa:
*
R.W.Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami” PWN Warszawa 2004

*literatura polecana
*

Z. Nęcki „Komunikacja międzyludzka” Antykwa, 2005.
Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1994.
Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.
Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1990.
De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, PRIMA, Warszawa 1995.
De Bono E., Sześć butów czyli sześć sposobów działania, Medium, Warszawa 1997.
De Bono E., Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia. Medium, Warszawa
1996.
Dominian J., Autorytet, Inst. Wydaw. PAX, Warszawa 1988.
Donaldson M.C., Donaldson M., Negocjacje, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
Filarski P., Trembowelska E.. Dogadajmy się. Ilustrowany poradnik negocjatora,
Wyd. SYNERGIA, Gdańsk.
FincherS.F., Kreatywna manda/a, RAVI, Łódź 1994.
Fisher M., Sekret milionera, Medium, Warszawa 1991.
Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodzgc do tak. Negocjacje bez poddawania się,
PWE, Warszawa 1995.
Folta M., Communication Training: from a multi-disciplinary group to an
interdisciplinary team, w: Komunikacja Społeczna w procesach transformacyjnych;
Social Communication in the Transformation Process, OBP, Wrocław 1994.
Folta M., Trening komunikacji; od multi-dyscyplinarnej grupy do
interdyscyplinarnego zespołu, praca dyplomowa na Studium Pedagogiki Myślenia
Twórczego, WSZPS, Warszawa 1991.
Folta M., Zarys nowoczesnej teorii i praktyki negocjowania w: Humanizacja
zespołów mieszkaniowych blokowisk, HABITAT 93, Wyd. Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1994.
Folta M., Kreatywne rozwijanie przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej, w:
Habitat w regionie, HABITAT ’96, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1998.
Folta M. Prognozowanie naukowo techniczne i gospodarczo-społeczne z
wykorzystaniem teorii potrzeb i heurystyki, w: Potrzeby, Twórczość, Przyszłość;
Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
Fowler A., Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 1997.
Gheorghlu V.A., Sugestia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Sukces w życiu zależy nie tylko od
intelektu lecz od umiejętności kierowania emocjami, Media Rodzina of Poznań
1997.
Góralski A., Być nowatorem poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1980.
Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1989.
Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia przypadków, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu NLU, 1998.
Witkowski T. (red), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków: Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000.
Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Akade, Katowice 2000.
Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996.
Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Warszawa: Wydawnictwo Business Press, 1996.
Franken Robert E. Psychologia motywacji, Wydawnictwo: GWP 2005
Chmiel N (red.)Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo: GWP 2007
Maruszewski T. PSYCHOLOGIA POZNANIA Umysł i świat, GWP, 2011

Czasopisma i inne źródła :

„Personel i zarządzanie”,
„Charaktery”
i inne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak