Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie środowiskiem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-209-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot “Zarządzanie środowiskiem” ma na celu przybliżenie studentom możliwych działań w zakresie ochrony, użytkowania i kształtowania środowiska, podejmowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak również bezpośrednio w podmiotach gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na formalne systemy zarządzania środowiskowego oparte o normę ISO 14001 oraz rozporządzenie EMAS.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących użytkowania i ochrony środowiska. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania środowiska. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opisać relacje w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. IKS2A_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wyróżnić i scharakteryzować stosowane w Polsce instrumenty zarządzania środowiskiem. IKS2A_U01 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi określić zalety i wady formalnych i nieformalnych systemów zarządzania środowiskowego. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. IKS2A_U03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących użytkowania i ochrony środowiska. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie procesów i działań dotyczących kształtowania środowiska. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać relacje w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyróżnić i scharakteryzować stosowane w Polsce instrumenty zarządzania środowiskiem. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi określić zalety i wady formalnych i nieformalnych systemów zarządzania środowiskowego. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem. Zarządzanie przedsiębiorstwem a koncepcja zrównoważonego rozwoju. Środki zarządzania środowiskiem. Instrumenty zarządzania środowiskiem. Zasoby środowiska. Rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Systemy nieformalne zarządzania środowiskowego. Systemy formalne – ISO 14001 i EMAS.

Ćwiczenia projektowe (6h):

Samodzielne lub w dwuosobowej grupie przygotowanie projektu na jeden z podanych tematów:
Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach przemysłowych
Analiza makrootoczenia wybranego przedsiębiorstwa
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska jako narzędzia zrównoważonego rozwoju.
Nakłady na ochronę środowiska w przedsiębiorstwie lub w branży

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu. Projekt oddany w terminie i oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.
Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciac

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa:
Aktywność na wykładach 20%
Ocena wykonania projektu 50%
Zaliczenie projektu 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Formą zajęć są wykłady, które nie są obowiązkowe jednak są zalecane. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, powinien on uzupełnić materiał wykładowy lub zgłosić się na konsultacje do prowadzącego w celu ustalenia sposobów uzupełnienia brakującej wiedzy.
Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach projektowych, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie i skonsultować w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adamczyk J., Nitkiewicz T.: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
Łunarski J.: Zarządzanie środowiskiem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Nierzwicki W.: Zarządzanie środowiskowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Łaguna T.: Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
Urbaniak M.: Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Difin, Warszawa 2007.
Ricki W. Griffin : Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ogrodnik R.: OCHRONA ŚRODOWISKA. Część 1. Planowanie ekoinnowacji jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 1/2015
Ogrodnik R.: Mining Companies’ Activities in the Context of a Sustainable Development Policy [w:] Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No. 3A, 2014 – Olsztyn
Ogrodnik R.: Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczych. Wiadomości Górnicze, nr 3/2014
Ogrodnik R.: Procedura planowania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie górniczym Przegląd Górniczy, nr 9/2013
Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Zakres działalności innowacyjnej przynoszący korzyści dla środowiska w przedsiębiorstwach górniczych. [w:] Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. Wrocław 2013
Ogrodnik R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [w:] Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia. Katowice “Śląsk” 2013
Ogrodnik. R.: Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011
Ogrodnik. R.: Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej jako element makrootoczenia górnictwa węgla kamiennego [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000”, Kraków 2000
Ogrodnik. R.: Opłaty ekologiczne jako element kosztów wynikających z przepisów prawnych w procesie zarządzania kopalnią [w:] Materiały konferencyjne “Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 1999”, Kraków 1999

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.