Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biotechnologia ścieków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-217-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Hołda Anna (turno@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami biologicznego oczyszczania ścieków
przemysłowych i wybranych ścieków z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i
odcieków składowiskowych a także ze składem jakościowym i ilościowym głównych taksonów
tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę o możliwości biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z różnych gałęzi bioprzemysłu Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna metody hodowli odpowiednich grup bakterii oraz technologie stosowane w eliminacji różnego typu zanieczyszczeń oraz utylizacji odpadów organicznych Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna podstawy inżynierii bioreaktorów oraz zasady bilansowania wzrostu mikroorganizmów Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Potrafi przedstawiać konwencjonalne i niekonwencjonalne biologiczne metody usuwania biogenów ze ścieków Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W005 Potrafi wyjaśniać zasady działania technologii opartych o osad czynny, złoża biologiczne i fermentację beztlenową Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednie metody oczyszczania ścieków dla odpowiedniej grupy ścieków bioprzemysłowych i przemysłowych Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie ocenić wpływ technologii oczyszczania ścieków na jakość osadu czynnego Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi odczytać i opracować wyniki przeprowadzonych badań analitycznych. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość z zakresu aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne przyjmując w nim różne role. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o możliwości biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z różnych gałęzi bioprzemysłu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody hodowli odpowiednich grup bakterii oraz technologie stosowane w eliminacji różnego typu zanieczyszczeń oraz utylizacji odpadów organicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy inżynierii bioreaktorów oraz zasady bilansowania wzrostu mikroorganizmów + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi przedstawiać konwencjonalne i niekonwencjonalne biologiczne metody usuwania biogenów ze ścieków + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi wyjaśniać zasady działania technologii opartych o osad czynny, złoża biologiczne i fermentację beztlenową + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednie metody oczyszczania ścieków dla odpowiedniej grupy ścieków bioprzemysłowych i przemysłowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić wpływ technologii oczyszczania ścieków na jakość osadu czynnego + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi odczytać i opracować wyniki przeprowadzonych badań analitycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość z zakresu aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne przyjmując w nim różne role. - - + - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1.Bakteryjny metabolizm w procesie oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych
2.Wspólnoty mikroorganizmów w biologicznych systemach oczyszczania ścieków
3.Podstawy inżynierii bioreaktorów
4.Nowoczesne biologiczne systemy oczyszczania ścieków (beztlenowo-tlenowe systemy oczyszczania)
5.Oczyszczanie biologiczne ścieków z różnych gałęzi przemysłu m.in. spożywczego, farmaceutycznego, rafineryjno-petrochemicznych, celulozowo-papiernicznych
6.Odpady organiczne i ich utylizacja.
7.Biologiczne oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Do wyboru przez prowadzącego:
Analiza mikrobiologiczna osadu czynnego
Biologiczne oczyszczanie ścieków z wybranych gałęzi przemysłu z wykorzystaniem szczepów allochtonicznych
Osad czynny – podstawowe parametry technologiczne
Usuwanie związków organicznych ze ścieków metodą osadu czynnego
Usuwanie związków azotu ze ścieków metodą osadu czynnego
Usuwanie związków fosforu ze ścieków metodą osadu czynnego
Wpływ warunków technologicznych na osad czynny

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku zajęć laboratoryjnych do uzyskania zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich
ćwiczeń, oddanie sprawozdań i zaliczenie kolokwium.Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może odbyć się
maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych. Kolokwium zaliczeniowe
obejmuje treści wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.
W ramach zaliczenia przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych, 20% aktywność na
zajęciach, 30% ocena ze sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość odrabiania zajęć laboratoryjnych z inną grupą realizującą dany zakres materiału
po uprzednim umówieniu terminu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uczęszczanie na przedmiot Podstawy biotechnologii w inżynierii środowiska

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. „Mikroorganizmy w ochronie środowiska” M. Błaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
2. „Biotechnologia w ochronie środowiska” Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
3. „Biologiczne przetwarzanie odpadów” A. Jędrczak, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
4. „Oczyszczanie ścieków przemysłowych” B. Bartkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
5. "Biotechnologia ścieków" K. Miksch, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Hexavalent chromium accumulation by microscopic fungi — Akumulacja jonów Cr(VI) przez grzyby
mikroskopowe / Anna HOŁDA // Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska ;
ISSN 0324-8461. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 45–56.
2. Influence of heavy metals on soil microflora — Wpływ metali ciężkich na mikroflorę gleby / Anna
HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków ; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 71–78.
3. Participation of microorganisms in effluent transformation — Udział mikroorganizmów w
przetwarzaniu osadów ściekowych / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA// Górnictwo i
Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł
poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86
4. Removal of heavy metals from coal medium with application of biotechnological methods Usuwanie
metali ciężkich ze środowiska węglowego przy zastosowaniu biotechnologii / Ewa KISIELOWSKA, Anna
HOŁDA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 93–104.

Informacje dodatkowe:

Brak