Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekotoksykologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-219-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bożęcka Agnieszka (gala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy na temat wpływu substancji toksycznych na człowieka i środowisko naturalne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna terminologię oraz definicje pojęć stosowanych w ekotoksykologii. IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna przyczyny i rozumie mechanizm zatruć. IKS2A_W02, IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania toksyn na wszystkie sfery środowiska. IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student ma wiedzę dotyczącą budowy i właściwości fizykochemicznych toksyn. IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie posługiwać się terminologią z zakresu toksykologii. IKS2A_U01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie scharakteryzować źródła zanieczyszczeń środowiska. IKS2A_U01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wskazać metody przeciwdziałania i ochrony organizmów przed toksynami. IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Student umie wskazać i ocenić zagrożenia związane z miejscem pracy. IKS2A_U05, IKS2A_U01 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. IKS2A_K03, IKS2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. IKS2A_K02 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna terminologię oraz definicje pojęć stosowanych w ekotoksykologii. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna przyczyny i rozumie mechanizm zatruć. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania toksyn na wszystkie sfery środowiska. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę dotyczącą budowy i właściwości fizykochemicznych toksyn. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie posługiwać się terminologią z zakresu toksykologii. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie scharakteryzować źródła zanieczyszczeń środowiska. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wskazać metody przeciwdziałania i ochrony organizmów przed toksynami. + + - - - - - - - - -
M_U004 Student umie wskazać i ocenić zagrożenia związane z miejscem pracy. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):
 1. Współczesne uwarunkowania toksykologii. Definicja podstawowych pojęć (dawka, toksykant, skażenia, zatrucia, imisja, emisja).

 2. Drogi wydalania trucizn. Biotransformacja trucizn w organizmie. Interakcje toksykologiczne – w fazie dostępności toksykologicznej: toksykinetyczne i toksydynamiczne.

 3. Przyczyny i przebieg zatruć. System bezpieczeństwa chemicznego w Polsce.

 4. Oddziaływanie toksyn na sfery środowiska; powietrze, wodę, gleby i organizmy żywe (szczególnie na człowieka).

 5. Właściwości fizykochemiczne trucizn – budowa chemiczna a ich toksyczność. Czynniki warunkujące toksyczność.

 6. Drogi wchłaniania trucizn – wziewna, pokarmowa, dermalna. Bariery naturalne chroniące przed zatruciem.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Toksyczność metali ciężkich (rtęć, ołów, kadm, tal).

 2. Dioksyny i ich oddziaływanie na środowisko i człowieka.

 3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), źródła powstawania i ich oddziaływanie na człowieka i środowisko naturalne.

 4. Azbest – jego szkodliwość i metody utylizacji.

 5. Toksyczność żywności – co w sobie kryją i jak niebezpieczne mogą być konserwanty.

 6. Choroby zawodowe spowodowane kontaktem z różnego rodzaju związkami toksycznymi.

 7. Toksyny naturalnie występujące w przyrodzie (roślinne, zwierzęce i mikrobiologiczne) i ich wpływ na organizm człowieka.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci w formie prezentacji multimedialnej przedstawiają zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych może odbyć się maksymalnie w trzech terminach (podstawowym i dwóch poprawkowych).

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach audytoryjnych, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów i samodzielne przygotowanie oraz zaliczenie prezentacji i referatu.

W ramach wszystkich form zaliczania przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie opracowania prezentacji i referatów). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium zaliczeniowego x 0,5 + ocena z prezentacji i referatów x 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionych, student powinien odrobić zajęcia audytoryjne w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Kiedy nie ma możliwości odrobienia tych zajęć, innym sposobem wyrównania zaległości jest opracowanie zagadnień ustalonych z osobą prowadzącą zajęcia.
Jeżeli student opuścił więcej niż 50% ćwiczeń audytoryjnych (z powodu nieobecności usprawiedliwionych) nie może uzyskać zaliczenia z przedmiotu (nie może być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii i biologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Seńczuk (red.), Toksykologia współczesna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016.
2. J. K. Piotrowski (red.), Podstawy toksykologii – kompendium dla studentów szkół wyższych. Wydawnictwo WNT. Warszawa 2017.
3. S. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1995.
4. Dzienniki Ustaw dotyczące ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: The use of ion exchangers for removing cobalt and nickel ions from water solutions. Archives of Mining Sciences, 2018, 63/3, 633–646.
2. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Research of Co2+ ions removal from water solution by using ion exchangers. Mineral Resources Management, 2018, 34/3, 85–97.
3. Bożęcka A., Surdek A., Bożęcki P.: Ocena przydatności wybranych sorbentów do usuwania jonów Co2+ z roztworów wodnych. Przemysł Chemiczny, 2018, 97/9, 1565–1568.
4. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Usuwanie jonów Ni2+ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/9, 1945–1947.
5. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymi. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/8, 1771–1774.
6. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów Pb2+ i Cd2+ z roztworów wodnych na sorbentach organicznych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/3, 575–579.
7. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Removal of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions with selected organic waste. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2016, 52/1, 380 – 396.
8. Bożęcka A., Orlof-Naturalna, Sanak-Rydlewska S.: Removal of lead, cadmium and copper ions from aqueous solutions by usin ion exchaneg resin C 160. Mineral Resources Management, 2016, 32/4, 129–139.

Informacje dodatkowe:

Wybór tematów realizowanych w ramach ćwiczeń audytoryjnych zależy od prowadzących zajęcia.