Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny w gospodarce odpadami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-221-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów. Potrafi stworzyć układ technologiczny przeróbki odpadów dobierając odpowiednie maszyny i ich parametry eksploatacyjne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systematyki maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów. IKS2A_W06, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę omawianych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów, wraz z konkretnym przeznaczeniem dla różnych odpadów. IKS2A_W02, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania maszyn i urządzeń w procesie zagospodarowania odpadów, ich roli i miejsca w instalacjach technologicznych. IKS2A_W06, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad współpracy urządzeń w układach technologicznych, konstrukcji zespołu urządzeń, doboru urządzeń pod względem wydajności i metod zagospodarowania odpadów. IKS2A_W06, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi skorzystać z katalogów producentów maszyn, porównać je między sobą z uwzględnieniem ich zakresu regulacji parametrów konstrukcyjnoeksploatacyjnych, wybrać maszynę i urządzenie dla konkretnego rodzaju odpadu. IKS2A_U05, IKS2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna sposoby i częstość ich regulacji oraz ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Potrafi określić zakres remontu lub modernizacji maszyn. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student posiada umiejętność wykonania samodzielnego projektu maszynowego instalacji technologicznej zagospodarowania i przeróbki odpadów z uwzględnieniem właściwego doboru maszyn i urządzeń. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych i zagospodarowania odpadów oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. IKS2A_U03, IKS2A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. IKS2A_K02, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systematyki maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę omawianych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów, wraz z konkretnym przeznaczeniem dla różnych odpadów. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania maszyn i urządzeń w procesie zagospodarowania odpadów, ich roli i miejsca w instalacjach technologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad współpracy urządzeń w układach technologicznych, konstrukcji zespołu urządzeń, doboru urządzeń pod względem wydajności i metod zagospodarowania odpadów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi skorzystać z katalogów producentów maszyn, porównać je między sobą z uwzględnieniem ich zakresu regulacji parametrów konstrukcyjnoeksploatacyjnych, wybrać maszynę i urządzenie dla konkretnego rodzaju odpadu. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna sposoby i częstość ich regulacji oraz ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Potrafi określić zakres remontu lub modernizacji maszyn. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność wykonania samodzielnego projektu maszynowego instalacji technologicznej zagospodarowania i przeróbki odpadów z uwzględnieniem właściwego doboru maszyn i urządzeń. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych i zagospodarowania odpadów oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Operacje stosowane w procesach przeróbki odpadów. Podstawowe definicje (maszyny, urządzenia, sprzęt mechaniczny, narzędzia).
2. Podział, budowa, zasada działania i zastosowanie maszyn do przetwórstwa różnych opadów. Rodzaje i sposoby regulacji parametrów technologicznych i ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Systematyka urządzeń.
3. Maszyny do kruszenia, mielenia, maszyny tnące, maszyny do oczyszczania (płukania) materiałów z zanieczyszczeń. Maszyny i urządzenia do klasyfikacji mechanicznej. Urządzenia do klasyfikacji przepływowej (klasyfikatory hydrauliczne i powietrzne). Urządzenia do rozdziału grawitacyjnego. Maszyny flotacyjne. Separatory magnetyczne i elektryczne. Urządzenia do zagęszczania i odwadniania. Maszyny do brykietowania, kompaktowania, grudkowania.
4. Współpraca urządzeń, konstrukcja zespołu urządzeń, dobór urządzeń pod względem wydajności i jakości produktów. Praca urządzeń w układzie szeregowym i równoległym. Zagadnienia związane z konstrukcją schematu maszynowego.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Zagadnienia do wyboru
1. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn rozdrabniających (młyny, kruszarki, shreddery). Ocena wpływu zmiany parametrów eksploatacyjnych maszyn na efekty procesu rozdrabniania.
- Kilkustadialne kruszenie wybranych odpadów o różnej podatności na rozdrabnianie w kruszarkach szczękowych i walcowych. Wyznaczanie stopni rozdrobnienia. Charakterystyki porównawcze kruszarek
- Wpływ właściwości fizyko-mechanicznych odpadów komunalnych na efekty rozdrabniania w shredderze nożowo-rusztowym.
2. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn do klasyfikacji mechanicznej. Ocena wpływu trajektorii kołowej i prostoliniowej ruchu rzeszota przesiewacza na efekty procesu klasyfikacji.
3. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn do wzbogacania grawitacyjnego (osadzarka, stół koncentracyjny), flotacyjnego i magnetycznego. Analiza wpływu zmiany parametrów eksploatacyjnych maszyn na efekty ich pracy.
4. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy grudkownika. Analiza wpływu parametrów technologicznych na grudkowanie wybranych odpadów w grudkowniku bębnowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego sprawozdania. Kolokwium zaliczeniowe
zostanie przeprowadzone w formie pytań otwartych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obronione wszystkie sprawozdania.
Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z
poszczególnych zajęć laboratoryjnych. Student może jeden raz poprawić niezaliczone sprawozdanie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,7 oceny z egzaminu + 0,3 oceny z zaliczenia laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy odrobić zajęcia z inną grupą pod warunkiem, że będzie dostęp do
wolnego stanowiska. W innym przypadku formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Zalecana obecność na wykładach.
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych, która jest niezbędna do zaliczenia.
3. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Terminowe oddawanie sprawozdań (opracowań).
4. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Girczys J.: Procesy utylizacji odpadów stałych. Monografie nr 100. Wyd. Polityki
Częstochowskiej, Częstochowa 2004
2. Kacperski W. T.: Inżynieria Środowiska. T.2. Gospodarka odpadami. Wyd. Z.P. Politechniki Radomskiej, Radom 2003
3. Battaglia A. Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. Część I. Maszyny do przesiewania i rozdrabniania. PWN, Warszawa – Kraków 1972
4. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz. I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982
5. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów przeróbczych. Górnictwo cz. V. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 768, Kraków 1981
6. Drzymała Z.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. Praca zbiorowa. Wyd. PWN, Warszawa 1992
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych.
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975
8. Nawrocki J.: Budowa i eksploatacja kruszarek, Gliwice 1974
9. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag
Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
10. Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976.
11. Rosik-Dulewska C.: Podstawy Gospodarki Odpadami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gawenda T. 2009: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz.
2. Gawenda T. 2009: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków
3. Gawenda T. 2009 : Analiza zawartości ziaren nieforemnych w kruszywach pochodzących z odpadów przywęglowych uzyskiwanych w kruszarkach szczękowych. Surowce i Maszyny Budowlane, Wyd. BMP, s.22-27, 1/2009, Racibórz.
4. Gawenda T. 2010: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków.
5. Gawenda T. 2010: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz.
6. Gawenda T. 2012: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław.
7. Gawenda T. 2013: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013) Koszalin.
8. Gawenda T. 2013: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków.
9. Gawenda T., Olejnik T. 2008: Produkcja kruszyw mineralnych z odpadów powęglowych w Kompanii Węglowej S. A. na przykładzie wybranych kopalń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; t. 24 z. 2/1 s. 27–42, Kraków.
10. Gawenda T. Saramak D. 2014: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. vol. 50 iss. 1, s. 337–347.

Informacje dodatkowe:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych ma obowiązek posiadania obuwia i odzieży ochronnej.