Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-305-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu uzupełnione są wiadomości dotyczące gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody postępowania z wybranymi odpadami IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_U03, IKS2A_U01, IKS2A_W01, IKS2A_K03 Sprawozdanie,
Egzamin
M_W002 Student zna uregulowania prawne dotyczące gospodarki odpadami IKS2A_W04 Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami IKS2A_W04 Egzamin
M_W004 Student zna akty prawne dotyczące gospodarki odpadami IKS2A_W04, IKS2A_W06 Egzamin
M_W005 Zna zagadnienia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. IKS2A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zbadać i ocenić toksyczność odpadów IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_U01, IKS2A_K03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi określić emisję zanieczyszczeń gazowych z termicznego przekształcania odpadów IKS2A_W06, IKS2A_U01, IKS2A_K03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych doświadczeń IKS2A_U05, IKS2A_U01, IKS2A_W01, IKS2A_K03 Sprawozdanie
M_U004 Potrafi przygotować plan gospodarki dla gminy. IKS2A_U02 Projekt
M_U005 Potrafi zaplanować gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie. IKS2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. IKS2A_K03 Sprawozdanie,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody postępowania z wybranymi odpadami + - + + - - - - - - -
M_W002 Student zna uregulowania prawne dotyczące gospodarki odpadami + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami + - + + - - - - - - -
M_W004 Student zna akty prawne dotyczące gospodarki odpadami + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna zagadnienia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zbadać i ocenić toksyczność odpadów - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić emisję zanieczyszczeń gazowych z termicznego przekształcania odpadów - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych doświadczeń - - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować plan gospodarki dla gminy. - - + + - - - - - - -
M_U005 Potrafi zaplanować gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Systemy gospodarki odpadami. Doświadczenia gmin w zakresie gospodarki odpadami. Systemy zintegrowanej gospodarki odpadami w ramach regionu. Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami w gminie. LCA w gospodarce odpadami w gminie. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie. Gospodarka obiegu zamknięte

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Termiczne przekształcanie odpadów – analiza produktów spalania. Zajęcia w wybranych zakładach gospodarki odpadami (sortownia, kompostownia, biogazownia, instalacja termicznego przekształcania odpadów, składowisko).

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projekt organizacji systemu gospodarki odpadami w gminie lub przedsiębiorstwie wraz z instalacją przetwarzania odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawozdań i kolokwium.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie pozytywnej oceny z ćwiczeń
laboratoryjnych.
Dwa terminy zaliczeń poprawkowych są skorelowane czasowo z egzaminami poprawkowymi.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oceny z egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.
Ocena końcowa liczona jako: ocena z egzaminu x 0,6 + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych x 0,2 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0,2

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu przedmiotu Gospodarka odpadami.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadami” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2.Żygadło M.: “Gospodarka odpadami komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3. Żygadło M.: " Strategia gospodarki odpadami komunalnymi". Wyd. Polskie Zrzesz. Inż. i Techn. Sanitarnych, Poznań 2001
4. Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: “Podręcznik gospodarki odpadami”. Wyd. Seidel-przywecki Sp. z o.o., Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 – Alternative fuels derived from waste for the cement industry. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 128 s.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako paliw alternatywnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 20. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 207-216.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami’99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.
Mazurkiewicz M., Malata G., Uliasz-Bocheńczyk A., 2013 – Characteristics of selected wastes from carbon gasification. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 29 z. 4, s. 119–128.
Łędzki A., Sanak –Rydlewska S., Tora B., Mazurkiewicz M., Stachura R., Wcisło Z., Klimczyk A., Bernasowski M., 2012 – Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych — Method of metallurgical waste scale-utilization. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 14, s. 772–789.
Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R., 2011 – Perspektywiczne rozwiązania: gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie. Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, nr 10, s. 38–39.
Mazurkiewicz M., Tkaczewska E., Pomykała R., Uliasz-Bocheńczyk A., 2012 – Preliminary determination of the suitability of slags resulting from coal gasification as a pozzolanic raw material. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, t. 28 z. 4, s. 5–14.
Kotarska I., Dębkowski R., MAZURKIEWICZ M., Szafran A., Mizera A., Szczap J., 2008 – Gospodarowanie odpadami przemysłowymi. [W:] Monografia KGHM Polska Miedź S. A. — Wyd. 2 [zm. i uzup.] /zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. Lubin: KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, s. 1046–1052
Kępys W., Krawczykowski D., Niedoba T.: The evaluation of chosen properties of ashes created by thermal utilization of hazardous and communal wastes. Mineralurgia a enviromentálne technológie: 3. medzinárodná konferencia, Herl’any, Slovensko. — Košice: BERG Faculty of Technical University, 2005. — (Acta Montanistica Slovaca; R. 10 mimoriadne č. 1). — S. 197–203.
Wisła-Walsh E., Kępys W., Piotrowski Z: Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 1, Popioły lotne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 277–287. Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. — Kraków: IGSMiE PAN, 2006.
Wisła-Walsh E., Kępys W., Piotrowski Z: Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 2, Żużle. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 289–299. Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. — Kraków: IGSMiE PAN, 2006.
Kępys W., Wisła-Walsh E.: Phases composition of Municipal Solid Waste Incinerator (MSWI) fly ashes. Polish Journal of Environmental Studies; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A s. 282–287.
Kępys W.: Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych. Wydawnictwa AGH, 2011. Wydawnictwa Naukowe AGH w Krakowie.
Kępys W.: Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A s. 164–169.
SOBCZYK W. (red.), 2014 – Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.
KĘPYS W., 2016 – Opto-pneumatic separators in waste management. Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 17 nr 1, s. 63–67.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.