Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biogaz - energia i paliwo z odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-307-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program przedmiotu pozwala na poznanie technologii wytwarzania biogazu oraz możliwości jego wykorzystania, jako źródła energii odnawialnej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna technologie wytwarzania biogazu IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01 Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna proces wytwarzania biogazu IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna instalacje do wytwarzania oraz uzdatniania biogazu IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna instalacje do wytwarzania i uzdatniania biogazu IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Student zna możliwości wykorzystania biogazu jako źródła energii IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01 Wykonanie projektu,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W006 Student zna możliwości wykorzystania biogazu jako źródła energii odnawialnej IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić lokalny potencjał wytwarzania biogazu IKS2A_U05, IKS2A_U03, IKS2A_U02 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi odpowiednio dobrać substraty do procesu oraz określić efektywność produkcji biogazu IKS2A_U05, IKS2A_U03, IKS2A_U02 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student widzi potrzebę dywersyfikacji źródeł energii oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi pracować w grupie IKS2A_K02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna technologie wytwarzania biogazu + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna proces wytwarzania biogazu + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna instalacje do wytwarzania oraz uzdatniania biogazu + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna instalacje do wytwarzania i uzdatniania biogazu - - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna możliwości wykorzystania biogazu jako źródła energii - - - - - - - - - - -
M_W006 Student zna możliwości wykorzystania biogazu jako źródła energii odnawialnej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić lokalny potencjał wytwarzania biogazu + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi odpowiednio dobrać substraty do procesu oraz określić efektywność produkcji biogazu + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student widzi potrzebę dywersyfikacji źródeł energii oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w grupie - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Biogaz: skład i właściwości, proces powstawania biogazu. Substraty do produkcji biogazu. Instalacje do produkcji biogazu. Biogazownia. Metody oczyszczania i uzdatniania biogazu. Możliwości wykorzystania biogazu jako paliwa. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Przygotowanie projektu instalacji wytwarzania biogazu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów
Ćwiczenia projektowe: wykonanie i zaliczenie projektu.
Przysługuje jeden termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową oblicza się na podstawie oceny z wykładów (50 ) oraz oceny z wykonanego projektu (50)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia projektowe: warunki do ustalenia z prowadzącym zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. BIOGAZ – Poradnik, Instytut Energetyki Odnawialnej, 2009
2. Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G. Biogaz rolniczy– produkcja i wykorzystani. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2009
3. Pomykała R. (red.) Short guide on methods and sources of biogas production in Maloposka – raport projektu Biomaster, Kraków 2012
4. Biogazownie rolnicze. Głaszczka A., Wardal W.J., Romaniuk W., Domasiewicz T. Oficzyna Wydawnicza Multico. 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kuczyńska I., Pomykała R., Nogaj A. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1. Recykling nr 9, 2011 r., s. 26–28.
Kuczyńska I., Nogaj A., Pomykała R. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2. Recykling nr 10, 2011 r., s. 23–26.
Łyko P., Biogaz – kierunki i dobre praktyki. Recykling nr 11, 2011 s. 41.
Kuczyńska I., Łyko P. Biogaz – metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Recykling nr 11, 2011 r,
Pomykała R. Biogaz paliwem dla transportu. Recykling nr 11, 2011 s. 45.
Pomykała R., Kuczyńska I. Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Energetyka Gazowa nr 1, 2012 s. 34–39.
Łyko P., Pomykała R. Zastosowanie biogazu z odpadów jako paliwa dla pojazdów. Współczesne problemy energetyki. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Stelmacha i Krzysztofa Pikonia. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice 2013. S. 155–160.
Pomykała R., Łyko P. Biogaz z odpadów (bio)paliwem dla transportu – bariery i perspektywy. Chemik : nauka-technika-rynek, R. 67 nr 5, 2013, s. 454–457.
Śliwka M., Łyko P., Pomykała R. Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów NGV jako potencjalnych odbiorców biometanu. Logistyka nr 4, CD nr 6, 2014 s. 4974–4980.
Łyko P., Śliwka M., Pomykała R. Zastosowanie CNG ibiometanu w transporcie – dobre praktyki z wybranych krajów Unii Europejskiej. Logistyka nr 4, CD nr 6, 2014, s. 4628–4632.
Łyko P., Śliwka M., Pomykała R. Biometan jako odnawialne paliwo w transporcie — Biomethane as a renewable fuel in transport. Logistyka nr 4, CD 3, 2015, s. 9412–9417.

Informacje dodatkowe:

Wymagań wstępnych i dodatkowych nie podano