Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stateczność skarp
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-308-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Problematyka stateczności skarp i zboczy, zjawiska osuwiskowe i działania mające na celu poprawę warunków stateczności.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych IKS2A_W02, IKS2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp i zboczy IKS2A_W02, IKS2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. IKS2A_U04, IKS2A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi sprawdzić stateczność skarpy i zbocza za pomocą różnych metod. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych IKS2A_K02, IKS2A_K01, IKS2A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp i zboczy + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sprawdzić stateczność skarpy i zbocza za pomocą różnych metod. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Przyczyny utraty stateczności skarp i zboczy.
Metody określania kształtu profilu statecznego
Metody określania stateczności skarp.
Metody równowagi granicznej (Felleniusa, Bishopa, Janbu, Morgensterna-Price’a).
Numeryczne metody analizy stateczności zboczy (SSR – metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie).
Zapobieganie procesom osuwiskowym – stabilizacja skarp. Przestrzenne metody analizy stateczności zboczy.

Ćwiczenia projektowe (9h):
 1. 1. Metoda Masłowa – projekt geometrii zbocza na podstawie metody Masłowa.
  2. Analiza stateczności na podstawie metod równowagi granicznej. Projekt zbocza i jego optymalizacja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego x 0.5 + ocena z projektu x 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.

Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot Mechanika Gruntów i Geotechnika

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Abramson L.W., Thomas S.L., Sharma S., Boyce G.M. (1996), Slope stability and stabilization methods, John Willey & Sons Inc., New York.
2. Abramson L.W. (2002), Slope stability and stabilization methods, John Wiley & Sons Inc., New York.
3. Cała M. 2007. Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Wydawnictwa AGH. Seria monografie nr 171.
4. FLAC/Slope (2012). Users Manual. Itasca Consulting Group Inc. Minneapolis USA.
5. Glazer Z. (1985), Mechanika gruntów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
6. Krahn J. (2004), Stability modeling with SLOPE/W. An engineering methodology. GEO-SLOPE International Ltd. Canada.
7. Potts D.M. (2003), Numerical analysis: a virtual dream or practical reality? „Geotechnique”, Vol. 53, nr 6, s. 535-573.
8. Wiłun Z. (1982), Zarys Geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Cała M., Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.