Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economy of mineral processing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-403-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki przeróbki Kolokwium
M_W002 Student zna pojęcia związane z bilansowaniem metali
M_W003 • Wyjaśnia podstawowe terminy ekonomiczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw • Podaje formy prowadzenia działalności gospodarczej, • Wyjaśnia, na czym polega specyfika przemysłu wydobywczego • Zna złoża i zasoby surowców w świecie i w Polsce • Zna zasady funkcjonowania rynku surowców, paliw i energii Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie dokonać analizy ekonomicznej procesu przeróbczego Kolokwium
M_U002 1. Umie kalkulować koszty, przychody oraz obliczyć wynik finansowy i rentowność przedsiębiorstwa 2. Kieruje się potrzebami konsumenta i zasadami rozwoju zrównoważonego 3.Jest otwarty na ustawiczne kształcenie zawodowe 4. umie korzystać ze żródeł wiedzy Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ekonomicznych skutków procesów przeróbczych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki przeróbki + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna pojęcia związane z bilansowaniem metali - + - - - - - - - - -
M_W003 • Wyjaśnia podstawowe terminy ekonomiczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw • Podaje formy prowadzenia działalności gospodarczej, • Wyjaśnia, na czym polega specyfika przemysłu wydobywczego • Zna złoża i zasoby surowców w świecie i w Polsce • Zna zasady funkcjonowania rynku surowców, paliw i energii - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie dokonać analizy ekonomicznej procesu przeróbczego - - - - - - - - - - -
M_U002 1. Umie kalkulować koszty, przychody oraz obliczyć wynik finansowy i rentowność przedsiębiorstwa 2. Kieruje się potrzebami konsumenta i zasadami rozwoju zrównoważonego 3.Jest otwarty na ustawiczne kształcenie zawodowe 4. umie korzystać ze żródeł wiedzy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ekonomicznych skutków procesów przeróbczych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 65 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Ekonomika procesów przeróbczych

1. Przedsiębiorstwo: cele, funkcje i cechy przedsiębiorstw, cele długoterminowe (strategiczne) i krótkoterminowe (pomocnicze); otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa.
2. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych w oparciu o następujące kryteria: forma własności, rodzaj prowadzonej działalności, rozmiar przedsiębiorstwa, zakres terytorialny prowadzonej działalności, forma prawna podmiotu gospodarczego.
3. Kryteria doboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Strategie rozwoju przedsiębiorstw.
5. Wzrost zewnętrzny i formy współpracy przedsiębiorstw (kooperacja i jej rodzaje, koncentracja i jej rodzaje).
6. Zasoby wykorzystywane przez przedsiębiorstwo: praca (popyt na pracę i podaż pracy, rynek pracy, równowaga na rynku pracy); kapitał (możliwości finansowania majątku przedsiębiorstwa, zasady finansowania majątku przedsiębiorstwa); ziemia (wycena zasobów naturalnych: mechanizm rynkowy i metody nierynkowe wyceny, koszty związane z wykorzystaniem zasobów środowiskowych).
7. Podstawy marketingu, znaczenie marketingu w przedsiębiorstwie.
8. Złoża światowe i krajowe, zasoby, wydobycie, przeróbka i przetwórstwo surowców:
- surowce energetyczne,
- rudy metali nieżelaznych,
- rudy metali żelaznych,
– metale szlachetnie i krytyczne,
- surowce chemiczne,
- surowce skalne,
- surowce odpadowe.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):
Ekonomika procesów przeróbczych

Analiza rynku wybranych surowców, analiza cyklu życia,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie ćwiczeń 1,0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość technologii przróbki i przetwórstwa surowców

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bilans surowców, PIG, Warszawa
Czasopisma:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, wyd. PAN, Kraków
Inżynieria Mineralna, wyd. PTPS, Kraków,
Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, wyd. PWr, Wrocław,
Rocznik Ochrony środowiska, wyd. PSIS, Koszalin

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak