Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Paraseismic influence on the environment
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-404-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has a principal knowledge about the seismic signal processing methods Kolokwium
M_W002 The student has a principal knowledge about measurements standards. The student can formulate the results of field measurments. Kolokwium
M_W003 The student has a basic knowledge about explosives use in civil purpose. Prezentacja
M_W004 The student has a principal knowledge about the assessment of the ground vibration on the housing structure. Kolokwium
M_W005 The student has a basic knowledge about explosives use in civil purpose. Prezentacja
M_W006 The student has a principal knowledge about measurements standards. The student can formulate the results of field measurments. Kolokwium
M_W007 The student has a principal knowledge about the assessment of the ground vibration on the housing structure. Kolokwium
M_W008 The student has a principal knowledge about the seismic signal processing methods. Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can make the assessment of blasting works influences on the environment. The student can determine the boundary conditions of blasting parameters. Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 The student can: perform measurements, conduct analyses of the intensity of the ground vibration. The student can present obtained results. Referat
M_U003 The student can conduct the seismic signal analysis by taking into consideration various methods of seismic signal processing. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U004 The student can: perform measurements, conduct analyses of the intensity of the ground vibration. The student can present obtained results. Referat
M_U005 The student can make the assessment of blasting works influences on the environment. The student can determine the boundary conditions of blasting parameters. Kolokwium,
Prezentacja
M_U006 The student can conduct the seismic signal analysis by taking into consideration various methods of seismic signal processing. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student can make engineer projects or fulfilled various team tasks. The student is able to work in group where he realizes group tasks or individual task. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 The student can make engineer projects or fulfilled various team tasks. The student is able to work in group where he realizes group tasks or individual task. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has a principal knowledge about the seismic signal processing methods + + - - - - - - - - -
M_W002 The student has a principal knowledge about measurements standards. The student can formulate the results of field measurments. + + - - - - - - - - -
M_W003 The student has a basic knowledge about explosives use in civil purpose. + + - - - - - - - - -
M_W004 The student has a principal knowledge about the assessment of the ground vibration on the housing structure. + + - - - - - - - - -
M_W005 The student has a basic knowledge about explosives use in civil purpose. - - - - - - - - - - -
M_W006 The student has a principal knowledge about measurements standards. The student can formulate the results of field measurments. - - - - - - - - - - -
M_W007 The student has a principal knowledge about the assessment of the ground vibration on the housing structure. - - - - - - - - - - -
M_W008 The student has a principal knowledge about the seismic signal processing methods. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can make the assessment of blasting works influences on the environment. The student can determine the boundary conditions of blasting parameters. + + - - - - - - - - -
M_U002 The student can: perform measurements, conduct analyses of the intensity of the ground vibration. The student can present obtained results. + + - - - - - - - - -
M_U003 The student can conduct the seismic signal analysis by taking into consideration various methods of seismic signal processing. + + - - - - - - - - -
M_U004 The student can: perform measurements, conduct analyses of the intensity of the ground vibration. The student can present obtained results. - - - - - - - - - - -
M_U005 The student can make the assessment of blasting works influences on the environment. The student can determine the boundary conditions of blasting parameters. - - - - - - - - - - -
M_U006 The student can conduct the seismic signal analysis by taking into consideration various methods of seismic signal processing. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can make engineer projects or fulfilled various team tasks. The student is able to work in group where he realizes group tasks or individual task. - + - - - - - - - - -
M_K002 The student can make engineer projects or fulfilled various team tasks. The student is able to work in group where he realizes group tasks or individual task. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Intorduction to explosive materials

- Properties of explosives and blasting agents (Low and High explosives, Primary and Secondary explosives, construction and various types of charges)

2. Physical and chemical properties of explosives

- Determination of oxygen balance

- Rules of explosive’s decomposition

- Determination of post shoot gases energy

- Shock wave and acoustic wave properties

3. Detonation and rock breakage mechanism

- principle of detonation and breakage

- rock breakage, zones formation

4. Prediction and control of ground vibrations

- the measurement equipment

- ground vibration assessment

5.Influence of blasting on surface structure and underground structure

- Surface blasting – underground effects

- Underground blasting – underground effects

- Evaluation of tremors energy. The GSI scale.

- The Arias integral

- The paraseismic influence of demolition works on the environment

6. The influence of transport vibration and machine vibration on housing structures

- differences in the time and frequency domain

- the impact of non – blasting ground vibration on housing structure (differences in assessment)

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

Mathematical methods of ground vibration analyses in the time and frequency domain

- Fast Fourier Transforma, Short Time Fourier Transform, Walvet Transform, Matching Pursuit analysis

Structural response of Surface structure to the ground born vibration

- Formation of the low frequency vibration

- Effect of repeated blasting works to housing structure

- Respond spectrum

- Studies on the residential and industrial structures

The assessment of the human response to the ground born vibration

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final test mark

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Olofsson S.O. 1990. Applied explosives technology for construction and mining. Edition 2. Publisher APPLEX.

2. Akhavan J. 2011. The chemistry of explosives. Royal Society of Chemistry. Third Edition,New edition edition.

3. Cooper P. 1996. Explosives engineering. Wiley-VCH. First edition

4. Pal Roy P. 2005. Rock blasting efffects and operations. A.A. Balkema publishers

5. Dowding C.H. 2000. Construction Vibrations, International Society of Explosives

6. Gupta A.K. 1993. Response spectrum method in seismic analysis and design of structures. CRC Press.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditions — Problematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845. — Bibliogr. s. 844–845
 2. Research review of the influence of millisecond delay on intensity and structure of vibrations induced with blasting works in Polish strip mines — Przegląd badań nad wpływem opóźnienia milisekundowego na intensywność i strukturę drgań wzbudzanych robotami strzałowymi w polskich kopalniach odkrywkowych / Józef PYRA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 81–91
 3. Various methods of the ground vibration assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: Proceedings of the forty-first annual conference on explosives and blasting technique : February 1–4, 2015, New Orleans, LA USA / International Society of Ecplosive Engineers. — USA : ISEE, cop. 2015. — S. 403–412
Informacje dodatkowe:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes. Students are allowed to approach a final exam of auditorium exercises three times . A positive final grade can be corrected in specified circumstances. Attendance at lectures is recommended and may be rewarded.