Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe mgr + udział w badaniach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-406-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student wykorzystuje wiedzę zgromadzoną podczas całego toku studiów podczas pisania pracy dyplomowej magisterskiej. Przedstawione zasady pisania pracy pozwalają mu w sposób zwięzły i właściwy przedstawiać tezy realizowanej pracy i w sposób przejrzysty i klarowny przekazywać zawarte w niej informacje i wnioski.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej IKS2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Wie jakie są zasady pisania i co powinna zawierać praca magisterska IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W003 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy dyplomowej IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W004 Ma wiedzę na temat doboru odpowiednich metod badawczych i narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi w sposób jasny i zrozumiały komponować i przedstawiać treść pracy dyplomowej IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi znajdować i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów podczas pisania pracy magisterskiej IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Umie efektywnie wykorzystywać teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobytą podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej IKS2A_K02, IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U004 Potrafi wykorzystywać różnorakie dane składowe do realizacji tematu pracy dyplomowej IKS2A_U04, IKS2A_U03, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej IKS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 Jest świadomy celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie są zasady pisania i co powinna zawierać praca magisterska - + - - - - - - - - -
M_W003 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat doboru odpowiednich metod badawczych i narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób jasny i zrozumiały komponować i przedstawiać treść pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi znajdować i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów podczas pisania pracy magisterskiej - + - - - - - - - - -
M_U003 Umie efektywnie wykorzystywać teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobytą podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystywać różnorakie dane składowe do realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 62 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (12h):

1. Zasady edytorskie pisania pracy dyplomowej i jej układu.
2. Zasady dotyczące cytowania źródeł literaturowych oraz przypisów.
3. Indywidualne konsultacje na temat wybranych tematów prac.
4. Sformułowanie zakresu i wstępnej objętości pracy.
5. Organizacja części badawczej pracy.
6. Bieżąca kontrola postępów w pisaniu pracy.
7. Wstępna prezentacja prac dyplomowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i realizowanie poszczególnych stadiów pracy dyplomowej wg wskazówek prowadzącego.
Prezentacja pracy i jej głównych założeń jest warunkiem zaliczenia

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji wykonywanej pracy magisterskiej jest oceną końcową

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca indywidualna studenta wg wskazówek prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie dotyczy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.
3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej. Przewodnik metodyczny, Radom 2000.
4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
5. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
6. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.
7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Warszawa 1994.
8. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
9. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
10. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
11. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.
12. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
Ocena na podstawie prezentacji postępów wykonywania pracy magisterskiej