Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fluid Flow Machines
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-408-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The lecture discusses the basic issues in the field of fluid flow machines, which
accompanying examples solved during the auditorium classes.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows the mechanisms governing the cooperation of flow machines. IKS2A_W04, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 The student has knowledge of the basic laws governing fluid flow machines. IKS2A_W04, IKS2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 The student knows the structure and operating principle of typical flow machines IKS2A_W04, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 The student understands the of the selection of fluid flow machines on the economic efficiency of the designed installation. IKS2A_W04, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to calculate the reaction of a free tream on immovable and movable plates. IKS2A_U04, IKS2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student is able to choose a flow machine for an existing installation. IKS2A_U04, IKS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 The student can use the information contained in the flow characteristics of the selected machine and pipe, tube or duct system. IKS2A_U05, IKS2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student understands the need for continuous updating of knowledge in the field of flow machines IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 The student has the ability to solve problems in the field of using flow machines IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows the mechanisms governing the cooperation of flow machines. + + - - - - - - - - -
M_W002 The student has knowledge of the basic laws governing fluid flow machines. + + - - - - - - - - -
M_W003 The student knows the structure and operating principle of typical flow machines + + - - - - - - - - -
M_W004 The student understands the of the selection of fluid flow machines on the economic efficiency of the designed installation. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to calculate the reaction of a free tream on immovable and movable plates. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to choose a flow machine for an existing installation. - + - - - - - - - - -
M_U003 The student can use the information contained in the flow characteristics of the selected machine and pipe, tube or duct system. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need for continuous updating of knowledge in the field of flow machines + + - - - - - - - - -
M_K002 The student has the ability to solve problems in the field of using flow machines + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Basic principles of fluid mechanics. Short history and classification of fluid machines. Dynamic forces exerted by fluid on fixed and moving plates. Euler’s basic formula of fluid machines. Principal pump variables. Losses and efficiencies – overall pump efficiency. Head rise. Special speed. Pump characteristics – pump performance curve, system curve, operating point. Effect of operating pumps in series and in parallel. Fans – basic information. Impulse and reaction turbines. Jet engines – ramjet, pulse detonation engine, turbojet, turbofan, turboprop, propfan and rocket – principle of action. Brayton-Joule cycle.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

An introduction to pumps and turbines. Impulsive and reaction forces when the fluid flows over the vane. Pumps operating in a pipe system. Pumps operated in combination. Basic energy considerations. Pump performance characteristics. Dimensionless parameters and similarity laws.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes, the students on the board solve the problems they had previously asked. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem and the presented presentation.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Exercises in the field of covered material will be solved on the exercises lecture. The forms of checking
the knowledge can be checked during classes or colloquium at the end of the semester. The lecturer
decides about the mode of conducting them activities. The lecturer can ask students to do the
independent work solutions at home, in order to better understand the issue and prepare for classes. Each student receives from the teacher a topic to develop a short presentation in English language, which is
presented in class. Completion of classes based on the average grades from activity during classes
(answers, tests, colloquium) and presentation.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's permision.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the exercises are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Assessment of student’s work may be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into the final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark based on the grade from the exercises (classes).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the absence of a student, it is required to supplement the arrears on their own and pass the
exercises.
Auditory exercises:
- Only one unjustified absence from the exercises is permissible.
- One absence justified and unjustified in classes requires the student independently learning the
material being processed in this class.
- More than one absence (justified) during classes requires the student to be independent to learn the
material processed in this class and to pass it in the form determined by and at the time appointed by
him, but not later than in the last week of the duration classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of fluid mechanics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J.A.Roberson, J.J.Cassidy, M.H.Chaudhry ; Hydraulic Engineering; Jon Wiley & Sons, Inc. 1995
Gundlach W.R., Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2008.
Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J.A., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS 1997.
Walden H., Stasiak J., Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej, Arkady Warszawa 1971.
Janiak M., Krzyżaniak G., Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska. Cz.2. Pompy, wentylatory, sprężarki. Politechnika Poznańska 1999.
Świtalski P., ABC techniki pompowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Propozycja stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych — A proposal of constant-pressure
regulation of impeller pumps efficiency / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanizacja i Automatyzacja
Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2011 R. 49 nr 2, s. 28–31.
Komputerowe wspomaganie układu regulacji energooszczędnej pracy pompy wirowej — Computer
assistance provided to the regulation system of the impeller pump’s energy-efficient performance /
Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ; ISSN 1426-9600. — 2011 t. 16 nr
2, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54
Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowej —
Pre-rotation head in shaping liquid velocity field in the vortex pump suction area / Marian MIKOŚ, Michał
KARCH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2011 R. 71 nr 12, s. 508–511. — Bibliogr. s. 511.
Propozycja energooszczędnego sposobu regulacji pomp wirowych — The proposal of the energyefficient
way of the impeller pump regulation / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Górnictwo i Geoinżynieria
/ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.:
Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77
oraz według listy publikacji zamieszczonych na stronie Biblioteki Głównej AGH (baza
http://www.bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

During the semester, as far as possible, some of the classes may take place on the premises of plants
producing or using flow machines.