Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Solution mining in salt deposits
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-411-IS-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Instalacje Środowiskowe
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Introduction to the solution mining.
2. Brine properties.
3. Principles of salt cavern location; drilling, construction and well completion.
4. Review of solution mining technologies.
5. Leaching process.
6. Brine field infrastructure.
7. Solution mining for storage caverns construction.
8.Mining problems of storage and waste disposal in salt caverns.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has expanded knowledge of selected branches of technical sciences useful to formulate, analyze and solve engineering tasks in the field of leaching salt brine production and performance of storage chambers leaching technique. Kolokwium
M_W002 The student has knowledge about current issues related to the production of brine and technique of leaching chambers and storage. Kolokwium
M_W003 The student has the knowledge and awareness of the impact of leaching of salt on the environment. Kolokwium
M_W004 The student has knowledge of new developments in the areas of technology, either directly or indirectly used in the leaching of salt. Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student has been prepared to solve engineering tasks in mining leaching , manufacturing and execution of brine leaching technology storage chambers. Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U002 The student is able to plan and choose the methodology of conduct and set of supporting tools (including dedicated algorithms and computer applications), aimed at seeking solutions to tasks related to the production and construction of leaching brine storage chambers. Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U003 The student can draw elements of technological documentation, perform a report presenting the results of their own work on issues relating to the production and execution of brine leaching technique salt chambers. Sprawozdanie,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of and appreciates the role of research in the development and implementation of new techniques and technologies in the field of mining leaching the salt mines and related disciplines (storage in salt caverns). Understands the need for the dissemination of these achievements in the social environment. Sprawozdanie,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has expanded knowledge of selected branches of technical sciences useful to formulate, analyze and solve engineering tasks in the field of leaching salt brine production and performance of storage chambers leaching technique. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student has knowledge about current issues related to the production of brine and technique of leaching chambers and storage. + - - - - - - - - - -
M_W003 The student has the knowledge and awareness of the impact of leaching of salt on the environment. + - - - - - - - - - -
M_W004 The student has knowledge of new developments in the areas of technology, either directly or indirectly used in the leaching of salt. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has been prepared to solve engineering tasks in mining leaching , manufacturing and execution of brine leaching technology storage chambers. - + - - - - - - - - -
M_U002 The student is able to plan and choose the methodology of conduct and set of supporting tools (including dedicated algorithms and computer applications), aimed at seeking solutions to tasks related to the production and construction of leaching brine storage chambers. - + - - - - - - - - -
M_U003 The student can draw elements of technological documentation, perform a report presenting the results of their own work on issues relating to the production and execution of brine leaching technique salt chambers. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of and appreciates the role of research in the development and implementation of new techniques and technologies in the field of mining leaching the salt mines and related disciplines (storage in salt caverns). Understands the need for the dissemination of these achievements in the social environment. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1. Introduction to the salt mining.
2. Brine properties.
3. Principles of salt cavern location; drilling, construction and well completion.
4. Review of solution mining technologies.
5. Leaching process.
6. Brine field infrastructure.
7. Solution mining for storage caverns construction.
8.Mining problems of storage and waste disposal in salt caverns.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

1. Principles of calculations in solution mining.

2.Principles of projecting and modeling of cavern leaching (computer program “UbroAsym for Windows – computer simulation of cavern leaching”).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to complete the course student has to get a positive grade from all parts of the project work (final report) and from the final test.
There is one date of the correction test.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is the arithmetic mean of the test and final report positive evaluation.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

A student absent from the classes is obliged to complete the knowledge independently on the basis of the bibliography given by the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kunstman A., Poborska-Młynarska K., Urbańczyk K., 2007 – Solution mining in salt deposits. Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, p.151.
Jeremic M.L., 1994 – “Solution mining” in: Rock mechanics in salt mining. Balkema.
Warren J., 2006 – “Solution mining” in: Evaporites. Sediments, Resources and Hydrocarbons.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2017 – Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie – przyczyny, sposoby zwalczania, skutki. Przegląd Górniczy ; t. 74 nr 6, s. 33–41.
POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2015 – Współczesne techniki eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnych. Przegląd Górniczy ; nr 12, s. 140–146.
KORZENIOWSKI W., POBORSKA-MŁYNARSKA K., SKRZYPKOWSKI K., 2018 – The idea of the recovery of municipal solid waste incineration (MSWI) residues in Kłodawa Salt Mine S. A. by filling the excavations with self-solidifying mixtures . Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; vol. 63 no. 3, s. 553–565.

Informacje dodatkowe:

The principles of planning and modeling of solution salt caverns are based on computer program “UbroAsym for Windows – computer simulation of cavern leaching” demo version.

There is only one term of the correction test.