Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie proekologiczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-105-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy funkcjonowania zakładów przemysłowych na terenie UE i stosowania przez nich najnowszych rozwiązań technologicznych ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna wymagania stawiane technologiom proekologicznym IKS2A_W02, IKS2A_W01 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawy prawne wdrażania technologii proekologicznych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna najnowsze osiągnięcia technologiczne w postaci wytycznych dla najlepszych dostępnych technik BAT IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sporządzić wniosek o pozwolenie zintegrowane IKS2A_U04, IKS2A_U03 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zidentyfikować aspekty środowiska dla wybranych technologii IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość oddziaływania przemysłu na środowisko i konieczność jego minimalizacji IKS2A_K03 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania stawiane technologiom proekologicznym + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy prawne wdrażania technologii proekologicznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna najnowsze osiągnięcia technologiczne w postaci wytycznych dla najlepszych dostępnych technik BAT + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sporządzić wniosek o pozwolenie zintegrowane - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować aspekty środowiska dla wybranych technologii - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość oddziaływania przemysłu na środowisko i konieczność jego minimalizacji + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Wymagania dla technologii proekologicznej. Podstawy prawne wdrażania technik proekologicznych. Systemy zarządzania środowiskowego według CP, ISO, EMAS. Techniki minimalizacji zanieczyszczeń. Najlepsze dostępne techniki-BAT. Konkluzje BAT. Pozwolenia zintegrowane. System ETV.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

Repetytorium z podstaw inżynierii środowiska. Przykłady technik i procedur minimalizacji zanieczyszczeń dla różnych branż – analiza wybranych BREF. Przygotowanie i ocena wniosków o pozwolenie zintegrowane.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci opracowywują zadane wcześniej zagadnienia. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanego sprawozdania (opracowania). Ocenie podlega realizacja poszczególnych zadań, zaangażowanie w pracę zespołu oraz prezentacja wyników prac.
Kolokwium z wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie średniej arytmetycznej z kolokwium i zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia i są one nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Poradnik gospodarki odpadami. Wydawnictwo Verlag Dashofer.
2.Wspólny system ekozarządzania i audytu (EMAS) – poradnik dla organizacji.
3.www.mos.gov.pl
4.www.ekoportal.gov.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KĘPYS W. , 2008 – Próba odzysku popiołów lotnych i żużli z instalacji termicznego przekształcania odpadów jako kruszywa sztucznego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24 z. 3/3 s. 149–156.
KĘPYS W. , WISŁA-WALSH E., 2007 – A pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16 no. 3B s. 223–227.
KĘPYS W., 2010 – Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Ekologiczna, nr 23, s. 70–76.
KĘPYS W., 2012 – Management of fly ash from municipal solid waste incineration. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21 no. 5A, s. 164–169.
KĘPYS W., POMYKAŁA R., PIETRZYK J., 2013 – Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society; R. 14 nr 1, s. 11–18.
STEMPKOWSKA A., KĘPYS W., PIETRZYK J., 2015 – Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, vol. 31 iss. 2, s. 109–121.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.