Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wentylacja i klimatyzacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-113-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści podawane w module pozwalają na zapoznanie się z parametrami psychrometrycznymi powietrza doprowadzanego i odprowadzanego z pomieszczeń, komfortem cieplnym, odzyskiem ciepła i doborem systemu wentylacji i klimatyzacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o procesach zachodzacych podczas wymiany powietrza w pomieszczeniach klimatyzaowanych IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu uzdatniania powietrza w wentylacji i klimatyzacji IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu obliczania zysków i strat ciepław obiektach IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu doboru systemów klimatyzacji do obiektów IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętnosci projektowania instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w obiektach IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Posiada umiejetność oceny warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Posiada umiejetność wyboru parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Posiada umiejętność doboru mocy chłodniczej dla danego obciazenia cieplnego obiektów IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje kierowania zespołem projektantów instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych IKS2A_U03, IKS2A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Posiada kompetencje związane z nadzorem nad budową instalacji klimatyzacyjnej w obiektach IKS2A_K02, IKS2A_U03, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad odbiorem wykonanej instalacji klimatyzacyjnej IKS2A_K02, IKS2A_U03, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K004 Posiada kompetencje nadzoru nad eksploatacja instalacji klimatyzacyjnej w obiektach IKS2A_K02, IKS2A_U03, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o procesach zachodzacych podczas wymiany powietrza w pomieszczeniach klimatyzaowanych + + + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu uzdatniania powietrza w wentylacji i klimatyzacji + + + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu obliczania zysków i strat ciepław obiektach + + + - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu doboru systemów klimatyzacji do obiektów + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętnosci projektowania instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w obiektach + + + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejetność oceny warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach + + + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejetność wyboru parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń + + + - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność doboru mocy chłodniczej dla danego obciazenia cieplnego obiektów + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje kierowania zespołem projektantów instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych + + + - - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje związane z nadzorem nad budową instalacji klimatyzacyjnej w obiektach + + + - - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad odbiorem wykonanej instalacji klimatyzacyjnej + + + - - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetencje nadzoru nad eksploatacja instalacji klimatyzacyjnej w obiektach + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Psychrometria procesów klimatyzacyjnych (wykres psychrometryczny, mieszanie się strumieni powietrza, ogrzewanie powietrza, osuszanie powietrza, nawilżanie powietrza, chłodzenie powietrza), Komfort cieplny i obliczanie parametrów powietrza wewnętrznego,
Klimat i obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego, Wybór obliczeniowych parametrów powietrza nawiewanego (usuwanie zysków ciepła jawnego, usuwanie zysków ciepła utajonego,współczynnik kątowy charakterystyki pomieszczenia, zyski ciepła spowodowane pracą wentylatora, wybór odpowiednich parametrów powietrza nawiewanego, wybór obliczeniowych warunków wewnętrznych),
Zyski ciepła od nasłonecznienia i z innych źródeł (składniki zysków ciepła, fizyka promieniowania słonecznego, obliczenie zysków ciepła od nasłonecznienia, infiltracja powietrza, oświetlenie elektryczne, zyski ciepła od ludzi, zyski ciepła od urządzeń biurowych i silników elektrycznych),
Sposoby oszczędności ciepła w klimatyzacji (recyrkulacja, typy i rodzaje rekuperatorów, sposoby regulacji i zabezpieczenie rekuperatorów, odzysk ciepła-chłodzenie naturalne, pompy ciepła w klimatyzacji),
Systemy produkcji chłodu dla klimatyzacji (z czynnikiem pośredniczącym, z bezpośrednim odparowaniem),
Systemy wentylacyjne obiektów (wentylacja grawitacyjna i aeracja – zjawiska fizyczne powodujące przepływ powietrza w budynkach, wentylacja mechaniczna ogólna, wentylacja mechaniczna miejscowa, kurtyny powietrzne),
Systemy klimatyzacji pomieszczeń,
Równania opisujące ruch powietrza w przewodach (pojecie pól prędkości, gęstości, ciśnienia i
temperatury, równanie ciągłości, równanie ruchu, równanie energii),
Zmiany temperatury powietrza podczas przepływu przez wentylator i przewody,
Przewody rozdzielcze i metody ich obliczania,
Nieustalony ruch powietrza w sieci przewodów,
Wpływ parametrów instalacji na ściśliwość przepływu,
Hałas w instalacjach klimatyzacyjnych (ocena uciążliwości hałasu, hałas w instalacjach klimatyzacyjnych, tłumienie dźwięków w elementach instalacji klimatyzacyjnej, pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach),
Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe w pomieszczeniach, Obliczanie niezbędnej ilości powietrza dla wentylacji (dla pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej, dla pomieszczeń przemysłowych),
Wentylacja a równanie zaniku zanieczyszczeń (wymagana jakość powietrza, równanie zaniku zanieczyszczeń, zmiany entalpii powietrza),
Oczyszczanie powietrza (wymiary cząstek zanieczyszczeń, sprawność filtrów, klasyfikacja filtrów pod względem skuteczności ),
Pomiary w technice wentylacji i klimatyzacji.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Przeliczanie jednostek miar i wielkości fizycznych wykorzystywanych w wentylacji przemysłowej,
Obliczanie parametrów termodynamicznych strumieni powietrza,
Obliczanie parametrów powietrza wewnętrznego i nawiewanego,
Obliczanie strumienia swobodnego,
Obliczanie przewodów rozdzielczych – zadania obliczeniowe,
Projektowanie rozdziału powietrza w budynkach oraz dobór rodzaju i rozmieszczenie otworów
nawiewnych– przykłady obliczeniowe,
Obliczania odciągów miejscowych (ssawki proste, uzbrojone),
Obliczanie i dobór kurtyn powietrznych z uwagi na ilość przepływającego powietrza i wymianę
ciepła.
Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Zajęcia wprowadzające, szkolenie BHP,
Wyznaczanie charakterystyki wymiennika krzyżowego,
Określanie wskaźników komfortu pracy,
Zdejmowanie charakterystyki wentylatora współpracującego z siecią wentylacyjną,
Badanie nawiewników,
Badanie wywiewników,
Badanie centrali klimatyzacyjnej.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu x 0,6 + średnia z ocen z laboratorium i ćwiczeń audytoryjnych x 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych muszą być nadrobione po uzgodnieniu z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie w semestrze wszystkich doświadczeń i obrona sprawozdań. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.
Do egzaminu student może przystąpić po uzyskaniu zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek „Ogrzewanie i klimatyzacja" , tł. T.Kopczyński, EWFE – Wydanie l, Gdańsk 1994.
W.P. Jones „Klimatyzacja" – Wydanie polskie 2, Wyd. Arkady, Warszawa 2002.
W.N. BOGOSŁAWSKI Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach Warszawa Arkady 1985
Gutkowski K.M. Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003
Pawłoć A.,Targański W., Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, MASTA 1998
Zalewski W.: Pompy ciepła, PWN 1999
Zalewski W. Systemy i urządzenia chłodnicze, Politechnika Krakowska, Kraków 2007
Kostyrko K., Łobozowski A.: Klimat Pomiary Regulacja, Agenda Wydawnicza PAK Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szlązak N., Obracaj D.: Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 6, z. 3, s. 183–197, Gliwice 2011
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Wykorzystanie ciepła odpadowego w rozbudowie systemu klimatyzacji wyrobisk podziemnych, W: XLIII Dni Chłodnictwa : oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 30.11–01.12.2011 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2011. — ISBN: 978-83-925055-4-9. — S. 215–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Abstr.
Szlązak N., Obracaj D.: Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 7, z. 4, s. 71–86, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Warunki mikroklimatu wyrobisk chodnikowych i ścianowych na wybranym przykładzie. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4, s. 5–16, Katowice 2013
Szlązak N., Obracaj D.: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo, XLVI Dni Chłodnictwa: energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, t. 49, nr 11-12, s. 1-5, Poznań 2014
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 11, s. 58–62, Warszawa 2014
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Parametry wody i ich szkodliwy wpływ na instalacje klimatyzacyjne, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 264–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz.,
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Bartłomiej GŁUCH: Wybrane elementy obciążenia cieplnego pracowników w ścianach eksploatacyjnych, Górnictwo i Geologia :kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 3, s. 143–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Charakterystyka wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000, W: XXXIX Dni Chłodnictwa : badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 14–15 listopada 2007 /red. Grzegorz Krzyżaniak ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2007. — ISBN 978-83-925055-0-1. — S. 299–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz.
SZLĄZAK Nikodem, OBRACAJ Dariusz, BOROWSKI Marek: Charakterystyka źródeł emisji pyłu w kopalniach eksploatujących złoże soli kamiennej metodą ,,na sucho”, W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo ,,SCRIPTUM”, 2001. — S. 277–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Anna SZLĄZAK: Efektywność pracy skojarzonego systemu energetyczno-chłodniczego, W:XXXV [Trzydzieste piąte] Jubileuszowe Dni Chłodnictwa : kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Rydzyna, 8–9 września 2003 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 245–262. — Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Free-cooling in central air-conditioning systems of underground mines — Swobodne chłodzenie w systemach klimatyzacji scentralizowanej kopalń podziemnych / // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2009 t. 4 z. 3 s. 123–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK : Możliwości redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych maszyn górniczych, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 1 s. 51–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Procesy wymiany ciepła i wilgoci w wyrobiskach kopalni soli, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 2 s. 93–103. — Bibliogr. s. 102–103.— Streszcz.,Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. — 2001 R. 8 nr 6–7 s. 233–236. — Bibliogr. s. 236
Artur FILDEBRANDT, Mariusz KAPUSTA, Nikodem SZLĄZAK: Systemy wentylacji tuneli, W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23–27 lutego 2004 /red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 115–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Warunki mikroklimatu w podziemnych obiektach zabytkowych kopalni soli, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 4 s. 121–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wpływ wilgotności powietrza na kształtowanie się zapylenia powietrza pyłem solnym w świetle badań in situ, W: Materiały 1 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 11–15 październik 1999 /Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [et al.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1999. — S. 239–246. — Bibliogr. s. 246. — Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2 s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie swobodnego chłodzenia w systemach klimatyzacji kopalń podziemnych, Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2009 [nr] 4 s. 60–64. — Bibliogr. s. 64
Nikodem SZLĄZAK, Andrzej Tor: Wymiana ciepła przez organizm ludzki i możliwości jego termoregulacji, Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 9 s. 374–378. — Bibliogr. s. 378. — Streszcz., Summ., Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Zagrożenie gazami kopalnianymi w obiektach budowlanych na terenach zlikwidowanych kopalń podziemnych, Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 7–8 s. 42–48. — Bibliogr. s. 47–48, Summ., Zsfassung, Rés., Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI: Zanieczyszczenie powietrza spalinami w wyrobiskach drążonych z wykorzystaniem maszyn napędzanych silnikami Diesla, Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2005 R. 11 nr 4 s. 19–25. — Bibliogr. s. 25, Summ., Streszcz., Rez.
Justyna SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK: Zastosowanie układu {CoZSM-5} jako katalizatora ograniczającego emisję tlenków azotu z maszyn górniczych, W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005, / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 867–877. — Bibliogr. s. 876–877, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK: Zastosowanie zeolitów dotowanych jonami metali przejściowych do ograniczenia emisji tlenków azotu, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2004 R. 38 nr 6 s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Do egzaminu student może przystąpić po uzyskaniu zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.