Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Alternatywne źródła energii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-114-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Nośniki energii pierwotnej – konwencjonalne i niekonwencjonalne wyczerpywalne. Omówienie źródeł energii: magneto-hydro-dynamika, ogniwa paliwowe, zimna fuzja: paliwo jądrowe syntezy (charakterystyka izotopów wodoru; reakcja fuzji termojądrowej). Nośniki energii pierwotnej – niekonwencjonalne niewyczerpywalne, jednocześnie wyczerpywalne i niewyczerpywalne. Energia końcowa – przetworzona i/lub nieprzetworzona forma energii. Sprawność przemian prowadzących do formy użytkowej energii końcowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz chemii w zakresie alternatywnych źródeł energii. IKS2A_W01 Egzamin
M_W002 Student potrafi opisać aktualne problemy z zaspokajaniem potrzeb energetycznych Polski, UE oraz świata. IKS2A_W04 Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów w energetyce odnawialnej. IKS2A_W06, IKS2A_W05 Egzamin
M_W004 Student potrafi opisać różne rodzaje energetyki odnawialnej i ich znaczenie dla Polski. IKS2A_W02 Egzamin
M_W005 Student potrafi opisać najważniejsze zalety i wady różnych odmian energii odnawialnych. IKS2A_W02 Egzamin
M_W006 Student potrafi objaśnić znaczenie i perspektywy rozwoju różnych źródeł energii odnawialnej. IKS2A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dostrzec problemy i konsekwencje środowiskowe tradycyjnych metod pozyskiwania energii. IKS2A_U05, IKS2A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi porównać wady i zalety różnych rodzajów alternatywnych źródeł energii. IKS2A_U05, IKS2A_U01 Egzamin
M_U003 Student potrafi analizować warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U004 Student potrafi ocenić potencjał rozwojowy różnych alternatywnych źródeł energii w Polsce. IKS2A_U05, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U005 Student potrafi weryfikować informacje o alternatywnych źródłach energii uzyskiwane z różnych źródeł. IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi zadbać o rozważne użytkowanie energii. IKS2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student ma świadomość znaczenia przemysłu energetycznego w Polsce i na świecie. IKS2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Student jest otwarty na konieczne zmiany w świadomości konsumentów energii (nowe źródła i koszty ich pozyskiwania). IKS2A_U03, IKS2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz chemii w zakresie alternatywnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać aktualne problemy z zaspokajaniem potrzeb energetycznych Polski, UE oraz świata. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów w energetyce odnawialnej. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student potrafi opisać różne rodzaje energetyki odnawialnej i ich znaczenie dla Polski. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi opisać najważniejsze zalety i wady różnych odmian energii odnawialnych. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student potrafi objaśnić znaczenie i perspektywy rozwoju różnych źródeł energii odnawialnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dostrzec problemy i konsekwencje środowiskowe tradycyjnych metod pozyskiwania energii. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi porównać wady i zalety różnych rodzajów alternatywnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi analizować warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi ocenić potencjał rozwojowy różnych alternatywnych źródeł energii w Polsce. + - - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi weryfikować informacje o alternatywnych źródłach energii uzyskiwane z różnych źródeł. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zadbać o rozważne użytkowanie energii. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość znaczenia przemysłu energetycznego w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student jest otwarty na konieczne zmiany w świadomości konsumentów energii (nowe źródła i koszty ich pozyskiwania). + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Klasyfikacja źródeł energii.

 2. Ogólna charakterystyka źródeł energii: konwencjonalnej, odnawialnej i niekonwencjonalnej, pod kątem zasobów i oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

 3. Korzyści ekologiczne i straty ekologiczne. Koszty zewnętrzne. Internalizacja kosztów zewnętrznych.

 4. Energetyka konwencjonalna. Techniki wytwarzania energii z kopalnych surowców energetycznych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

 5. Charakterystyka źródeł energii odnawialnej. Energia wody. Energia spadu wód. Energia pływów. Energia fal morskich. Energia prądów morskich.

 6. Energia geotermalna. Energia wód geotermalnych. Pompy ciepła.

 7. Energia wiatru i techniki jej wykorzystania.

 8. Energia słoneczna i techniki jej wykorzystania. Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Pasywne i aktywne systemy słoneczne.

 9. Energia biomasy. Wykorzystanie drewna, słomy, odchodów zwierzęcych. Wierzba energetyczna. Biogaz ze składowisk odpadów komunalnych.

 10. Niekonwencjonalne źródła energii. Energetyka jądrowa. Wodór jako paliwo. Ogniwa paliwowe.

 11. Magazynowanie energii.

 12. Oszczędzanie energii.

 13. Aspekty ekonomiczne wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Ćwiczenia projektowe (6h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena z kolokwium końcowego. Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej. Warunkiem zaliczenia projektu jest dostarczenie prowadzącemu raportu z wykonanego projektu.

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń projektowych należy uzyskać w terminie podstawowym (jeden termin) do końca danego semestru. Dopuszcza się zaliczenie ćwiczeń w jednym terminie poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Jeżeli student opuścił więcej niż 25% ćwiczeń projektowych, nie będzie dopuszczony do zaliczenia. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko pod warunkiem zgody prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zaliczeniowa jest średnią ważoną ocen z wykładów (waga 0,4) i ćwiczeń projektowych (waga 0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach projektowych należy odbyć z inną grupą za zgodą prowadzącego.
Na kolokwium końcowym z wykładów student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Malada A., Sobczyk W. Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, zeszyt II, Opole. 2005, s. 92-98.
2. Sobczyk W.: Uprawa wierzby energetycznej w województwie małopolskim. Rozdział w monografii Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji (red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka). Wyd. Akademii Pedagogicznej 2005, s. 253-257.
3. Sobczyk W.: Plonowanie wierzby wiciowej – w świetle badań. „Polityka Energetyczna”, tom 10, zeszyt specjalny 2, Kraków 2007, s. 547-556.
4. Sobczyk W.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Zawoi Przysłopie (Małopolska). Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis nr 252, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 47; 2008, s. 457-463.
5. Sobczyk W.: Evaluation of harvest of energetic basket willow, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 2011, vol. XI, s. 343-352.
6. Sobczyk W., Kowalska A.: The techniques of producing energy from biomass. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN 2012, vol. 12, s. 257-261.
7. Ostrowska A., Sobczyk W., Pawul M.: Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2013. ISSN 1506-218X, s. 2697–2710.
8. Sobczyk W.: Uprawa roślin energetycznych na terenach wiejskich – rolnictwo alternatywne. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej “Realizacja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Teoria a praktyka”. Grudziądz 30 VII 2013.
9. Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
10. Sternik K., Sobczyk W.: Zalety biomasy jako alternatywnego źródła energii. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2015, nr 3 (136), s. 19-22.
11. Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga H.: Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2015, s. 1113-1124.
12. Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, s. 51-62.
13. Sobczyk W., Sapa K.: Energy balance in a passive solar building: an attempt at economic assessment. W: SEED 2016: the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development: Kraków, Poland, May 17–19 2016: book of abstracts /ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. ISBN: 978-83-944254-0-1. s. 203.
14. Sobczyk W., Baran T.: Konkurencyjność technologii odnawialnych źródeł energii. Kwartalnik Naukowy ETI 2016, 1/15, s. 141-146.
15. Sobczyk W., Baran T.: Hybrydowe systemy wytwarzania energii elektrycznej. Ekonatura 2016, nr 9, s. 17-19.
16. Sobczyk W.: The energy security of Poland in the light of European Union energy policy. W: Selected issues related to mining and clean coal technology: monograph. eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology: Krakow, 19–21 September 2016. ISBN: 978-83-7783-196-0. S. 617–620.
17. Sobczyk W. Pelc P., Kowal B., Ranosz R.: Ecological and economical aspects of solar energy use. W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. Kraków : AGH University of Science and Technology], 2016. — ISBN: 978-83-911589-9-9. S. 93.
18. Kowal B., Ranosz R., Sobczyk W.: Sources of financing investments in the energy sector. W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], 2016. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 94.
19. Sobczyk W., Sapa K.: Energy balance in a passive solar building : an attempt at economic assessment. E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. Czasopismo elektroniczne; ISSN 2267-1242. 2016 vol. 10 art. no. 00086, s. 1–8. Wymagania systemowe: Adobe Reader. Tryb dostępu: https://goo.gl/NaCqXp [2016-12-07]. Bibliogr. s. 7–8, Abstr. Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. SEED 2016: 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016].
20. Sobczyk W.: The Use of Biomass for Energy Production. International Journal of New Technologies in Science and Engineering, 2016, vol. 3, issue 1, pp. 35-40. ISSN 2349-0780. (Indie).
21. Sobczyk W. Pelc P., Kowal B., Ranosz R.: Ecological and economical aspects of solar energy use. E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. ISSN 2267-1242. 2017, vol. 14 art. no. 01011, s. 1–8. Tryb dostępu: https://goo.gl/CxNwKR [2017-04-07].
22. Kowal B., Ranosz R., Sobczyk W.: Structure of financing investments in the energy sector. E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. ISSN 2267-1242. 2017, vol. 14, art. no. 01009, s. 1–8. Tryb dostępu: https://goo.gl/Aj36fW [2017-04-07].
23. Wielewska I., Sobczyk W., Gliniak M., 2017. Energia z OZE jako dobrobyt społeczny w opinii polskich rolników. FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2017, 333(86)1, 91–100.
24. Sobczyk W., Sapa K.: Technologia budowy budynku pasywnego wraz z systemem wentylacji. Ekonatura 2017, nr 7, s. 17-19. Building construction technology with a passive ventilation system.
25. Sobczyk W., Sobczyk E.J.: Thermal comfort in a passive solar building. W: SEED 2017 : 2 international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017: book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 94.
26. SOBCZYK W., NAGORNIUK O., RIABUSHENKO O., Wlizło J.: Solar energy conversion methods. Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science: quarterly journal; ISSN 2080-9069. 2018, nr 1, s. 73–76. http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_8_1.pdf
27. Sobczyk W., Sobczyk E.J.: Economical and ecological effects of cultivation basket willow Salix viminalis L.. W: SEED 2017: 2 international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017: Krakow: Institute for Sustainable Energy, 2017. S. …………….
28. Sobczyk W., Sobczyk E.J.: Thermal comfort in a passive solar building. W: SEED 2017 : 2 international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017: Krakow: Institute for Sustainable Energy, 2017. . S. ……….
29. Sobczyk W., Paulina GAŁKA, Martyna NAWROCKA: Realizacja wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce alternatywnej na przykładzie biomasy — Performance of sustainable development indexes in alternative power generation as exemplified by biomass / Wiktoria SOBCZYK, Paulina Gałka, Martyna Nawrocka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 104, s. 119–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Abstr.
30. Lewandowski W.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Malada A., Sobczyk W. Uprawa roślin energetycznych jako forma aktywizacji środowisk wiejskich. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, zeszyt II, Opole. 2005, s. 92-98.
2. Sobczyk W.: Uprawa wierzby energetycznej w województwie małopolskim. Rozdział w monografii Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji (red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka). Wyd. Akademii Pedagogicznej 2005, s. 253-257.
3. Sobczyk W.: Plonowanie wierzby wiciowej – w świetle badań. „Polityka Energetyczna”, tom 10, zeszyt specjalny 2, Kraków 2007, s. 547-556.
4. Sobczyk W.: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Zawoi Przysłopie (Małopolska). Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis nr 252, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 47; 2008, s. 457-463.
5. Sobczyk W.: Evaluation of harvest of energetic basket willow, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN 2011, vol. XI, s. 343-352.
6. Sobczyk W., Kowalska A.: The techniques of producing energy from biomass. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agiculture PAN 2012, vol. 12, s. 257-261.
7. Ostrowska A., Sobczyk W., Pawul M.: Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 15, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2013. ISSN 1506-218X, s. 2697–2710.
8. Sobczyk W.: Uprawa roślin energetycznych na terenach wiejskich – rolnictwo alternatywne. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej “Realizacja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Teoria a praktyka”. Grudziądz 30 VII 2013.
9. Sobczyk W.: Sustainable development of rural areas. Problems of Sustainable Development 2014, vol. 9, no 1, 119-126.
10. Sternik K., Sobczyk W.: Zalety biomasy jako alternatywnego źródła energii. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2015, nr 3 (136), s. 19-22.
11. Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga H.: Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2015, s. 1113-1124.
12. Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, s. 51-62.
13. Sobczyk W., Sapa K.: Energy balance in a passive solar building: an attempt at economic assessment. W: SEED 2016: the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development: Kraków, Poland, May 17–19 2016: book of abstracts /ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. ISBN: 978-83-944254-0-1. s. 203.
14. Sobczyk W., Baran T.: Konkurencyjność technologii odnawialnych źródeł energii. Kwartalnik Naukowy ETI 2016, 1/15, s. 141-146.
15. Sobczyk W., Baran T.: Hybrydowe systemy wytwarzania energii elektrycznej. Ekonatura 2016, nr 9, s. 17-19.
16. Sobczyk W.: The energy security of Poland in the light of European Union energy policy. W: Selected issues related to mining and clean coal technology: monograph. eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology: Krakow, 19–21 September 2016. ISBN: 978-83-7783-196-0. S. 617–620.
17. Sobczyk W. Pelc P., Kowal B., Ranosz R.: Ecological and economical aspects of solar energy use. W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. Kraków : AGH University of Science and Technology], 2016. — ISBN: 978-83-911589-9-9. S. 93.
18. Kowal B., Ranosz R., Sobczyk W.: Sources of financing investments in the energy sector. W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], 2016. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 94.
19. Sobczyk W., Sapa K.: Energy balance in a passive solar building : an attempt at economic assessment. E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. Czasopismo elektroniczne; ISSN 2267-1242. 2016 vol. 10 art. no. 00086, s. 1–8. Wymagania systemowe: Adobe Reader. Tryb dostępu: https://goo.gl/NaCqXp [2016-12-07]. Bibliogr. s. 7–8, Abstr. Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. SEED 2016: 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016].
20. Sobczyk W.: The Use of Biomass for Energy Production. International Journal of New Technologies in Science and Engineering, 2016, vol. 3, issue 1, pp. 35-40. ISSN 2349-0780. (Indie).
21. Sobczyk W. Pelc P., Kowal B., Ranosz R.: Ecological and economical aspects of solar energy use. E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. ISSN 2267-1242. 2017, vol. 14 art. no. 01011, s. 1–8. Tryb dostępu: https://goo.gl/CxNwKR [2017-04-07].
22. Kowal B., Ranosz R., Sobczyk W.: Structure of financing investments in the energy sector. E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. ISSN 2267-1242. 2017, vol. 14, art. no. 01009, s. 1–8. Tryb dostępu: https://goo.gl/Aj36fW [2017-04-07].
23. Wielewska I., Sobczyk W., Gliniak M., 2017. Energia z OZE jako dobrobyt społeczny w opinii polskich rolników. FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2017, 333(86)1, 91–100.
24. Sobczyk W., Sapa K.: Technologia budowy budynku pasywnego wraz z systemem wentylacji. Ekonatura 2017, nr 7, s. 17-19. Building construction technology with a passive ventilation system.
25. Sobczyk W., Sobczyk E.J.: Thermal comfort in a passive solar building. W: SEED 2017 : 2 international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017: book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 94.
26. SOBCZYK W., NAGORNIUK O., RIABUSHENKO O., Wlizło J.: Solar energy conversion methods. Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science: quarterly journal; ISSN 2080-9069. 2018, nr 1, s. 73–76. http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_8_1.pdf
27. Sobczyk W., Sobczyk E.J.: Economical and ecological effects of cultivation basket willow Salix viminalis L.. W: SEED 2017: 2 international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017: Krakow: Institute for Sustainable Energy, 2017. S. …………….
28. Sobczyk W., Sobczyk E.J.: Thermal comfort in a passive solar building. W: SEED 2017 : 2 international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017: Krakow: Institute for Sustainable Energy, 2017.
29. Sobczyk W., Paulina GAŁKA, Martyna NAWROCKA: Realizacja wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce alternatywnej na przykładzie biomasy — Performance of sustainable development indexes in alternative power generation as exemplified by biomass / Wiktoria SOBCZYK, Paulina Gałka, Martyna Nawrocka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 104, s. 119–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Przepisanie oceny z przedmiotu “Alternatywne źródła energii” tylko pod warunkiem ekwiwalentnej liczby godzin i punktów ECTS oraz oceny minimum dobrej.