Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-203-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu pozwalają na zapoznanie się urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji klimatyzacyjnej i doborem tych urządzeń do uzdatniania powietrza.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę o urządzeniach do uzdatniania powietrza i centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu procesów psychrometrycznych zachodzacych w instalacjach klimatyzacyjnych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu warunków budowy instalacji klimatyzacyjnych i mozliwości ich zastosowania IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu zasady działania i doboru urządzeń do uzdatniania powietrza IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U002 Posiada umiejętność doboru central klimatyzacyjnych dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U003 Posiada umiejetność wyboru systemu klimatyzacji dla obiektu IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U004 Posiada umiejetność wyznaczenia trasy rozprowadzenia przewodów entylacyjnych IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje organizowania prac projektowych z zakresu doboru urzadzeń do klimatyzacji pomieszczeń IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K002 Posiada kompetencje nadzoru nad budową instalacji klimatyzacyjnych w obiektach IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K003 Posiada kompetencje kierowania zespołem projektujacym instalacje wentylacyjne IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K004 Posiada kompetencje odbioru prac projektowych i wykonawczych instalacji klimatyzacyjnych IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 15 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę o urządzeniach do uzdatniania powietrza i centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych + - + + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu procesów psychrometrycznych zachodzacych w instalacjach klimatyzacyjnych + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu warunków budowy instalacji klimatyzacyjnych i mozliwości ich zastosowania + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu zasady działania i doboru urządzeń do uzdatniania powietrza + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych + - + + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność doboru central klimatyzacyjnych dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej + - + + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejetność wyboru systemu klimatyzacji dla obiektu + - + + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność wyznaczenia trasy rozprowadzenia przewodów entylacyjnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje organizowania prac projektowych z zakresu doboru urzadzeń do klimatyzacji pomieszczeń + - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje nadzoru nad budową instalacji klimatyzacyjnych w obiektach + - + + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje kierowania zespołem projektujacym instalacje wentylacyjne + - + + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetencje odbioru prac projektowych i wykonawczych instalacji klimatyzacyjnych + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Urzadzenia w systemach wentylacyjnych obiektów (wentylacja grawitacyjna i aeracja, wentylacja mechaniczna ogólna, wentylacja mechaniczna miejscowa, kurtyny powietrzne),
Podstawowe procesy uzdatniania powietrza i urządzenia do ich realizacji (komora mieszania, nagrzewnice powietrza, chłodnice powietrza , urządzenia do osuszania powietrza, nawilżacze powietrza),
Podstawowe elementy wyposażenia sieci wentylacyjnej (wentylatory , kanały, przepustnice,
współpraca wentylatora z siecią kanałów),
Parametry pracy i dobór elementów nawiewnych (sposoby dobory nawiewników, podstawowe
typy i rodzaje nawiewników),
Charakterystyka central wentylacyjnych,
Metody regulacji wydajności wentylatora w sieci przewodów, Nieustalony ruch powietrza w sieci przewodów, wpływ parametrów instalacji na ściśliwość przepływu,
Pomiar parametrów przepływającego powietrza w przewodach (prędkości, temperatury, ciśnienia),
Hałas w instalacjach klimatyzacyjnych (hałas w instalacjach klimatyzacyjnych, tłumienie dźwięków w elementach instalacji klimatyzacyjnej, pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach),
Podstawowe systemy klimatyzacji (centralny system ze stałym strumieniem powietrza (CAV),
centralny system ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV), system klimatyzacji ze zmiennym
przepływem czynnika chłodniczego VRV, system klimatyzacji z klimakonwektorami wentylatorowymi, system klimatyzacji wysokoprędkościowej z szafkami indukcyjnymi),
kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Przeliczanie jednostek miar i wielkości fizycznych wykorzystywanych w wentylacji przemysłowej,
Obliczanie straty ciśnienia całkowitego, dynamicznego i statycznego w prostych odcinkach przewodu – zadania obliczeniowe,
Obliczanie straty ciśnienia całkowitego na oporach lokalnych (kształtkach instalacji wentylacyjnej) – zadania obliczeniowe,
Wymiarowanie przewodów metodą stałej prędkości, stałego wydatku i jednostkowego spadku ciśnienia – zadania obliczeniowe,
Dobór wentylatora do instalacji wentylacyjnej – zadania obliczeniowe,
Wyrównywanie ciśnień w węzłach instalacji – zadania obliczeniowe,
Regulacja instalacji wentylacyjnej za pomocą kryz-zadania obliczeniowe,
Obliczanie przewodów rozdzielczych – zadania obliczeniowe, Projektowanie rozdziału powietrza
w budynkach oraz dobór rodzaju i rozmieszczenie otworów nawiewnych– przykłady obliczeniowe,
Obliczania odciągów miejscowych (ssawki proste, uzbrojone), Obliczanie i dobór kurtyn powietrznych z uwagi na ilość przepływającego powietrza i wymianę ciepła,
Kolokwium zaliczeniowe.

Projekt systemu klimatyzacji jednokanałowej wielostrefowej dla pomieszczeń użyteczności publicznej.
Zaliczenie ustne projektu.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Badania elementów i układów systemów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie wykładów x 0,6 + średnia z ocen z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych x 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń audytoryjnych i projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych musi być odrobiona.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek „Ogrzewanie i klimatyzacja" , tł. T.Kopczyński, EWFE – Wydanie l, Gdańsk 1994.
W.P. Jones „Klimatyzacja" – Wydanie polskie 2, Wyd. Arkady, Warszawa 2002.
W.N. BOGOSŁAWSKI Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach Warszawa Arkady 1985
Gutkowski K.M. Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003
Pawłoć A.,Targański W., Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, MASTA 1998
Zalewski W.: Pompy ciepła, PWN 1999
Zalewski W. Systemy i urządzenia chłodnicze, Politechnika Krakowska, Kraków 2007
Kostyrko K., Łobozowski A.: Klimat Pomiary Regulacja, Agenda Wydawnicza PAK Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szlązak N., Obracaj D.: Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 7, z. 4, s. 71–86, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D.: Warunki wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej. XLIV Dni Chłodnictwa: konferencja naukowo-techniczna: badania i rozwiązania techniczne efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., s. 211–224, Poznań 2012
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ: Możliwości poprawy efektywności pracy klimatyzacji w wyrobiskach górniczych, W: ROP’2013 : XXX seminarium : XXXIX Dni Techniki : Zwalczanie zagrożeń naturalnych w kopalniach podziemnych – teoria i praktyka : XXX lat doświadczeń : Rybnik, 20 listopada 2013 r. / Naczelna Organizacja Techniczna ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska, 2013. — ISBN: 978-83-926255-7-5. — S. 157–171. — Bibliogr. s. 170–171, Streszcz.
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Warunki mikroklimatu wyrobisk chodnikowych i ścianowych na wybranym przykładzie. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4, s. 5–16, Katowice 2013
Szlązak N., Obracaj D.: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo, XLVI Dni Chłodnictwa: energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, t. 49, nr 11-12, s. 1-5, Poznań 2014
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 11, s. 58–62, Warszawa 2014
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ: Parametry wody i ich szkodliwy wpływ na instalacje klimatyzacyjne, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 264–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz.,
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Bartłomiej GŁUCH: Wybrane elementy obciążenia cieplnego pracowników w ścianach eksploatacyjnych, Górnictwo i Geologia :kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 3, s. 143–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Charakterystyka wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000, W: XXXIX Dni Chłodnictwa : badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 14–15 listopada 2007 /red. Grzegorz Krzyżaniak ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2007. — ISBN 978-83-925055-0-1. — S. 299–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz.
SZLĄZAK Nikodem, OBRACAJ Dariusz, BOROWSKI Marek: Charakterystyka źródeł emisji pyłu w kopalniach eksploatujących złoże soli kamiennej metodą ,,na sucho”, W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo ,,SCRIPTUM”, 2001. — S. 277–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Anna SZLĄZAK: Efektywność pracy skojarzonego systemu energetyczno-chłodniczego, W:XXXV [Trzydzieste piąte] Jubileuszowe Dni Chłodnictwa : kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Rydzyna, 8–9 września 2003 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — [S. l. : s. n., 2003]. — S. 245–262. — Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI:,,Free-cooling” w klimatyzacji kopalń podziemnych, Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2008 R. 59 [nr] 2 s. 97–102. —Bibliogr. s. 102, Streszcz.
Nikodem SZLĄZAK, Justyna SZLĄZAK : Możliwości redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych maszyn górniczych, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 1 s. 51–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Procesy wymiany ciepła i wilgoci w wyrobiskach kopalni soli, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 2 s. 93–103. — Bibliogr. s. 102–103.— Streszcz.,Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. — 2001 R. 8 nr 6–7 s. 233–236. — Bibliogr. s. 236
Artur FILDEBRANDT, Mariusz KAPUSTA, Nikodem SZLĄZAK: Systemy wentylacji tuneli, W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23–27 lutego 2004 /red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 115–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Warunki mikroklimatu w podziemnych obiektach zabytkowych kopalni soli, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 4 s. 121–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym, Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2 s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Wykorzystanie swobodnego chłodzenia w systemach klimatyzacji kopalń podziemnych, Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2009 [nr] 4 s. 60–64. — Bibliogr. s. 64
Nikodem SZLĄZAK, Andrzej Tor: Wymiana ciepła przez organizm ludzki i możliwości jego termoregulacji, Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 9 s. 374–378. — Bibliogr. s. 378. — Streszcz., Summ., Rez.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI: Zagadnienia energetyczne w klimatyzacji kopalń, W: Materiały 5 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 5th{} School of Mine Ventilation :Wrocław, 13–16 październik 2009 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, KGHM CUPRUM spółka z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. — Wrocław : KGHM CUPRUM sp. z o. o. – CBR, cop. 2009. — ISBN 978-83-929275-4-9. — S. 207–216. —Bibliogr. s. 216, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.