Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Niezawodność systemów inżynierskich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-207-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem, oceną i analizą niezawodności obiektów i złożonych układów technicznych z wykorzystaniem wybranych przykładów obliczeniowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i interpretacji danych niezawodnościowych. IKS2A_W05, IKS2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych obiektów technicznych. IKS2A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie korzystać z dostępnych źródeł danych. Posiada umiejętności oceny i kształtowania niezawodności na drodze modelowania i obliczeń projektowych. IKS2A_U05, IKS2A_U04 Kolokwium
M_U002 Student posiada umiejętności oceny procesu eksploatacji, potrafi analizować dane statystyczne z badań eksploatacyjnych. IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada świadomość samokształcenia, nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych i jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa własnego, współpracowników i nadzorowanych środków technicznych. IKS2A_K02, IKS2A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i interpretacji danych niezawodnościowych. - + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych obiektów technicznych. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie korzystać z dostępnych źródeł danych. Posiada umiejętności oceny i kształtowania niezawodności na drodze modelowania i obliczeń projektowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności oceny procesu eksploatacji, potrafi analizować dane statystyczne z badań eksploatacyjnych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość samokształcenia, nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych i jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa własnego, współpracowników i nadzorowanych środków technicznych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Wprowadzenie, zasady zaliczenia przedmiotu, najważniejsze pojęcia w nauce o eksploatacji.
2. Charakterystyki niezawodności obiektów technicznych badanych do pierwszego uszkodzenia.
3. Wyznaczanie empirycznych wartości charakterystyk niezawodnościowych.
4. Rozkłady prawdopodobieństwa czasu pracy do pierwszego uszkodzenia stosowane w niezawodności obiektów technicznych. Hipotezy statystyczne i analityczne testowanie zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznymi rozkładami prawdopodobieństwa.
5. Obliczanie niezawodności układów technicznych o różnych strukturach niezawodnościowych.
6. Obliczanie niezawodności układów technicznych o różnych strukturach niezawodnościowych.
7. Niezawodność odnawialnych obiektów technicznych.
8. Zastosowanie procesów Markowa w ocenie niezawodności.
9. Pisemne zaliczenie przedmiotu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane są obecności na ćwiczeniach (student może mieć nie więcej niż 2 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia). Uzyskanie zaliczenia w pierwszym terminie (po spełnieniu warunku obecności) wymaga zgromadzenia przynajmniej połowy punktów z tego zaliczenia. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym (po spełnieniu warunku obecności) również wymaga zgromadzenia przynajmniej połowy punktów z tego terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest taka jak ocena z zaliczenia jeśli uzyskane zostało w pierwszym terminie. W przypadku uzyskania pozytywnego zaliczenia ćwiczeń w terminie poprawkowym w ocenie końcowej uwzględniane są negatywna ocena z wcześniejszego terminu (obniża ocenę końcową o 0,5 stopnia) przy czym ocena końcowa nie jest wtedy obniżana poniżej 3,0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie pod warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane wiedza i umiejętności z zakresu: matematyki i ogólnej wiedzy inżynierskiej z pierwszego stopnia studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic Reliability Engineering. John Wiley&Sons Inc.. New York, 1995.
2. Konieczny J.: Podstawy eksploatacji urządzeń. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa, 1975.
3. Lenkiewicz W., Szybka J. F. [red.]: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Warszawa, 2010.
4. Moss T. R.: The Reliability Data Handbook. Professional Engineering Publishing Limited. London and Bury St Edmunds, 2005.
5. Sztarski M.: Niezawodność i eksploatacja urządzeń elektronicznych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1972.
6. Praca zbiorowa pod red. Migdalskiego J.: Poradnik niezawodności: Podstawy matematyczne. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „WEMA”. Warszawa, 1982.
7. Karpiński J., Firkowicz Sz.: Zasady profilaktyki obiektów technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1981.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Formation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methods — Zapewnienie wymaganej niezawodności układu typu „kzn” szacowanej analitycznymi i symulacyjnymi metodami obliczeniowymi. Journal of KONBiN. 2017; 42: 255–272.
2. Wiązania G., Smolnik M., Pilch R.: An estimation of koon systems availability using a simulation method — Prognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną. Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 2017; 4: 91–97.
3. Szybka J., Heinrich M., Smolnik M., Wędrychowicz D.: Failure stream parameters as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machines.Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems. 2014; 1.
4. Lenkiewicz W., Szybka J. F. [red.]: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Warszawa, 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak