Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wentylacja wybranych obiektów podziemnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-210-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z wentylacją i bezpieczeństwem użytkowania obiektów podziemnym ze szczególnym uwzględnieniem tuneli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad projektowania wentylacji wybranych obiektów podziemnych w trybie normalnym, awaryjnym oraz pożarowym. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W002 Student dysponuje wiedzą związaną z systemami systemów bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Praca dyplomowa,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia ilości powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru oraz dobrać urządzenia wentylacyjne. IKS2A_U04, IKS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji w tunelach i innych obiektach podziemnych. IKS2A_K02, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad projektowania wentylacji wybranych obiektów podziemnych w trybie normalnym, awaryjnym oraz pożarowym. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą związaną z systemami systemów bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia ilości powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru oraz dobrać urządzenia wentylacyjne. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Podstawy wentylacji obiektów podziemnych. Rozporządzenia i przepisy.
2. Skład powietrza atmosferycznego oraz parametry i przemiany termodynamiczne powietrza.
3. Wentylacja tuneli w fazie ich budowy. Gazy toksyczne, warunki temperaturowe, sposoby wentylacji, metody obliczeń oraz doboru urządzeń.
4. Wentylacja tuneli w fazie ich eksploatacji w trybie normalnym oraz awaryjnym w warunkach zagrożenia toksycznymi gazami i pyłami. Obliczenia wymaganych ilości powietrza, dobór systemu wentylacji oraz urządzeń i elementów wentylacyjnych wraz z systemami zabezpieczenia .
5. Pożary w tunelach. wyjścia ewakuacyjne, wentylacja w trybie pożarowym, środki bezpieczeństwa, gaszenie pożarów, akcje przeciwpożarowe, systemy bezpieczeństwa.
6. Systemy bezpieczeństwa w tunelach
7. Wentylacja podziemnych obiektów komunikacji zbiorowej: metro, garaże podziemne.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wyznaczania parametrów i przemian termodynamicznych powietrza w zachodzących w obiektach podziemnych.
Określenie emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych z pojazdów w podziemnych obiektach,
Obliczenia zapotrzebowania na powietrze dla różnych trybów pracy systemu wentylacji Dobór systemu wentylacji, Dobór urządzeń wentylacyjnych,
Obliczenia przepływu powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji
i w przypadku wystąpienia pożaru,
Modelowanie warunków pożaru w tunelach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, na podstawie wytycznych prowadzącego, które są przedstawione w postaci prezentacji oraz w sposób klasyczny na tablicy a także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do projektowania wentylacji w obiektach podziemnych
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie cząstkowych projektów związanych z wentylacją i bezpieczeństwem tunelu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność studentów w zającach jest obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z zaliczenia wykładów + 0.5 oceny z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Na pierwszym wykładzie zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu. W przypadku nieobecności student zobowiązany będzie do opracowania uzgodnionego z prowadzącym zagadnienia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

The Handbook of Tunnel Fire Safety. Alan Beard and Richard Carvel, second edition: 2012

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, DzU Nr 63/2000.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1192 z dnia 30 października 2008 r.).

Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej

Wytyczne dotyczące wyposażenia i eksploatacji tuneli drogowych RABT 2006 (Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln), 2006.

PIARC. (2007). SYSTEMS AND EQUIPMENT FOR FIRE AND SMOKE CONTROL IN ROAD TUNNELS. France: PIARC Committee on Road Tunnels Operation (C3.3)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wentylacyjne aspekty stosowania maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych — [Ventilating aspects of using the diesel-powered vehicles in underground mines] / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 144 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 13). — Bibliogr. s. 137–144, Streszcz.

Wpływ podziemnych pojazdów górniczych z napędem spalinowym na stan zagrożenia atmosfery kopalnianej — Influence the underground vehicles of diesel engine on the state of hazardous mine atmosphere gas / Grzegorz Sporysz, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 8–10 listopada 2011 r.

Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych — Analysis of exhaust emissions from machinery with diesel engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 4, s. 101–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 1 termin zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładów na ostatnim wykładzie w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa.
Forma zaliczenia ćwiczeń projektowych: oddanie i obrona projektu.