Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biologiczne oczyszczanie gazów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-215-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Hołda Anna (turno@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przedstawienie i szczegółowe omówienie źródeł zanieczyszczeń gazowych,
metod ich ograniczania i usuwania ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych oraz
zapoznanie studentów z zasadami działania typowych urządzeń wykorzystywanych do tego celu.
Przygotowanie do wykonywania podstawowych obliczeń dotyczących projektowania i działania urządzeń
do biologicznego oczyszczania gazów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi wyjaśnić zasady określania składu gazów odpadowych i oceny skuteczności oczyszczania gazów. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Student potrafi omówić perspektywy i kierunki rozwoju metod biologicznego oczyszczania gazów, oraz podać przykłady najnowszych metod i urządzeń z tym związanych. IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Student potrafi wyjaśnić zasady olfaktometrii, analizy i oceny odorów IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opisywać i wyjaśniać procesy jednostkowe wykorzystywane w oczyszczaniu gazów odpadowych oraz porównywać niebiologiczne i biologiczne metody oczyszczania gazów; IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi objaśnić działanie typowych urządzeń do biologicznego oczyszczania gazów oraz dobierać odpowiednie urządzenie do konkretnego procesu IKS2A_U02, IKS2A_U01, IKS2A_U04, IKS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi wykonywać konieczne obliczenia dotyczące projektowania i pracy biofiltra IKS2A_U02, IKS2A_U01, IKS2A_U04, IKS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego samodokształcania i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie monitorowania i oceny stanu środowiska. IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Student jest świadomy zagrożenia i skutków działalności człowieka oraz ich wpływu na środowisko naturalne. IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi wyjaśnić zasady określania składu gazów odpadowych i oceny skuteczności oczyszczania gazów. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi omówić perspektywy i kierunki rozwoju metod biologicznego oczyszczania gazów, oraz podać przykłady najnowszych metod i urządzeń z tym związanych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wyjaśnić zasady olfaktometrii, analizy i oceny odorów + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisywać i wyjaśniać procesy jednostkowe wykorzystywane w oczyszczaniu gazów odpadowych oraz porównywać niebiologiczne i biologiczne metody oczyszczania gazów; + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi objaśnić działanie typowych urządzeń do biologicznego oczyszczania gazów oraz dobierać odpowiednie urządzenie do konkretnego procesu + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonywać konieczne obliczenia dotyczące projektowania i pracy biofiltra + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego samodokształcania i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie monitorowania i oceny stanu środowiska. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student jest świadomy zagrożenia i skutków działalności człowieka oraz ich wpływu na środowisko naturalne. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Podstawy teoretyczne oczyszczania gazów odlotowych oraz procesów jednostkowych
wykorzystywanych w urządzeniach do niebiologicznego i biologicznego oczyszczania
gazów: absorpcja, adsorpcja, filtracja na złożach porowatych, napowietrzanie zawiesin,
metody termiczne.
Charakterystyka biologicznych metod usuwania zanieczyszczeń z gazów- biologiczne
przemiany zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych, kinetyka rozkładu
biologicznego, wpływ czynników środowiska na aktywność drobnoustrojów,
podstawowe warunki i ograniczenia wykorzystania drobnoustrojów do degradacji
odpadów gazowych. Urządzenia stosowane do biologicznego oczyszczania gazów:
biopłuczki, biofiltry, złoża biologiczne. Porównanie biologicznych i niebiologicznych
metod oczyszczania gazów –wady, zalety, obszar zastosowań, efektywność, koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne.
Zastosowanie metod biologicznych oczyszczania gazów w praktyce – przykłady
zastosowania procesów biodegradacji do oczyszczania strumieni gazów z zakładów
przemysłowych.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Zaprojektowanie i optymalizacja instalacji biofiltracyjnej do deodoryzacji gazów odlotowych z wybranego zakładu utylizacji odpadów. Prowadzący podaje dane do obliczeń, wyjaśnia metody wykonania projektu, podstawowy algorytm obliczeń oraz zasady doboru urządzeń na podstawie dokonanych obliczeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kolokwium w jednym z 3 terminów – 1 podstawowym i dwóch poprawkowych. Kolokwium
zaliczeniowe obejmuje treści z wykładów. Zaliczenie projektu w oparciu o dane przekazane przez
prowadzącego. W ramach przedmiotu nie jest możliwa poprawa oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

30% ocena z kolokwium zaliczeniowego, 70% ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kuropka J., Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996.
2. Szklarczyk M., Biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych, Wydawnictwo Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 1991.
3. Buraczewski G., Bartoszek B. Biogaz. PWN. W-wa. 1990
4. Kozłowska B., Ochrona Środowiska. Wyd. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Łódź. 2001.
5. Jan Konieczyński, Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004
Rutkowski J.D., Syczewska K., Trzepierczyńska L: Podstawy inżynierii ochrony atmosfery,
Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
6. J.Kośmider, B.Mazur-Chrzanowska, B.Wyszyński, Odory, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002
7 J.Kuropka: Oczyszczanie gazów, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999
8. B.Górka, S.Kowalski: Badania zanieczyszczeń powietrza, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Hexavalent chromium accumulation by microscopic fungi — Akumulacja jonów Cr(VI) przez grzyby
mikroskopowe / Anna HOŁDA // Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska ;
ISSN 0324-8461. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 45–56.
2. Influence of heavy metals on soil microflora — Wpływ metali ciężkich na mikroflorę gleby / Anna
HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków ; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 71–78.
3. Participation of microorganisms in effluent transformation — Udział mikroorganizmów w
przetwarzaniu osadów ściekowych / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA// Górnictwo i
Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł
poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86
4. Removal of heavy metals from coal medium with application of biotechnological methods Usuwanie
metali ciężkich ze środowiska węglowego przy zastosowaniu biotechnologii / Ewa KISIELOWSKA, Anna
HOŁDA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 93–104.

Informacje dodatkowe:

Brak