Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia i instalacje chłodnicze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-301-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student zapoznaje się z urządzenia i instalacji stosowanymi w chłodnictwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe problemy i zagadnienia z techniki chłodniczej. IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student potrafi identyfikować procesy termodynamiczne w technice i przyrodzie IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student zna i rozumie procesy zachodzące w urządzeniach chłodniczych IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować poznane teorie techniki chłodniczej do rozwiązywania złożonych zagadnień dotyczących procesów chłodniczych. IKS2A_U04, IKS2A_U02, IKS2A_U01 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń z zakresu techniki chłodniczej. IKS2A_U04, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U003 Student potrafi rozwiązać proste problemy inżynierskie z zakresu chłodnictwa IKS2A_U04, IKS2A_U01 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z techniki chłodniczej. IKS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 Student potrafi ocenić wpływ stosowanych w chłodnictwie technologii na środowisko naturalne IKS2A_K03 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe problemy i zagadnienia z techniki chłodniczej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi identyfikować procesy termodynamiczne w technice i przyrodzie + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie procesy zachodzące w urządzeniach chłodniczych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować poznane teorie techniki chłodniczej do rozwiązywania złożonych zagadnień dotyczących procesów chłodniczych. + + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń z zakresu techniki chłodniczej. + + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rozwiązać proste problemy inżynierskie z zakresu chłodnictwa + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z techniki chłodniczej. + + + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi ocenić wpływ stosowanych w chłodnictwie technologii na środowisko naturalne - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe. Obieg Claude’a. Obieg Kapicy. Analiza pracy urządzeń chłodniczych sprężarkowych. Analiza pracy absorpcyjnych i strumienicowych urządzeń chłodniczych. Sprężarki chłodnicze. Wymienniki ciepła. Agregaty skraplające i chłodnicze. Zasilanie parowników chłodniczych. Przewody chłodnicze. Przewody powietrzne. Automatyka w układach chłodniczych.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Obliczanie instalacji chłodniczych. Obliczanie sprężarek. Obliczanie wymienników ciepła. Obliczanie przewodów. Układy regulacji i sterowania w instalacjach chłodniczych. Układy skojarzone w produkcji ciepła i chłodu.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Badanie urządzenia chłodniczego ze sprężarką o modulowanej mocy. Analiza obiegu i wyznaczanie efektywności energetycznej chłodziarki sprężarkowej małej mocy. Bilans energetyczny chłodziarki z agregatem termoelektrycznym. Badanie efektywności pompy ciepła. Badanie efektywności lamelowego wymiennika ciepła. Badanie krzyżowego wymiennika ciepła.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie zaliczeń cząstkowych z wykonania poszczególnych ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość termodynamiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bonza Z., Butrymowicz D., Dambek D., Depta A., Targański W. (1998): Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła, MASTA, Gdańsk
Bohdan T., Charun H., Czapp M. (2003): Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe, podstawy teoretyczne i obliczenia, WNT, Warszawa
Dworak Z, Petrak J. (1982): Własności cieplne czynników chłodniczych, WNT, War-szawa
Gutkowski K.M. (2003): Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, Warszawa
Kołodziejczyk L., Rubik M. (1976): Technika chłodnicza w klimatyzacji, Arkady, Warszawa
Maczek K. (2004): Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska, Wyd.Pol.Krak. Kraków
Reknagel-Sprenger (1994): Ogrzewanie + Klimatyzacja Poradnik, Arkady, Gdańsk
Ullrich H.J. Technika Chłodnicza, Poradnik, t. 1 i 2 MASTA, Gdańsk
Wacławik J., Cygankiewicz J., Knechtel J.(1998): Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich, Wyd. Biblioteki Eksploatacji Podziemnej, Kraków
Zalewski W. (2001): Projektowanie i eksploatacja systemów chłodniczych, Wyd.Pol.Krak. Kraków
Zalewski W. (2007): Urządzenia i systemy chłodnicze, Wyd.Pol.Krak. Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4,
Badanie urządzenia Onyx Experience przeznaczonego dla budynków energooszczędnych — The study of the device ”Onyx Experience” intended for the energy-efficient buildings / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // W: XLIX Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła : Poznań-Luboń, 28–29.11.2017 / red. nauk. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań.
OnyX Experience – stanowisko badawcze w Akademii Górniczo-Hutniczej — [OnyX Experience – research stand at the AGH University of Science and Technology] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH, Daniel Satoła // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2018 [nr] 4,
An analysis of the innovative exhaust air energy recovery heat exchanger / Marek BOROWSKI, Marek JASZCZUR, Daniel Satoła, Sławosz Kleszcz, Michał KARCH // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2018 vol. 240

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Ewentualną usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.