Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowy program użytkowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-302-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat aplikacji komputerowych wspomagających projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę na temat aplikacji komputerowych pozwalających na dobór elementów i urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05, IKS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać aplikacje komputerowe w projektowaniu elementów, urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. IKS2A_U04, IKS2A_U02, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji w oparciu o aplikacje komputerowe IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U02, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 W oparciu o aplikacje komputerowe umie ocenić wpływ pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na wewnętrzne i zewnętrzne środowisko. IKS2A_K03, IKS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat aplikacji komputerowych wspomagających projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat aplikacji komputerowych pozwalających na dobór elementów i urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać aplikacje komputerowe w projektowaniu elementów, urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji w oparciu o aplikacje komputerowe - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 W oparciu o aplikacje komputerowe umie ocenić wpływ pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na wewnętrzne i zewnętrzne środowisko. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 1 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (18h):

Zapoznanie się z aplikacjami komputerowego wspomagania projektowania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Tworzenie rysunku: pokład architektoniczny, rysowanie sieci przewodów, wprowadzanie elementów instalacji, tworzenie nowych i modyfikacje obiektów.
Obliczenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
Analiza przepływu powietrza w zaprojektowanej instalacji, dobór przepustnic i centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej.
Obliczanie poziomu hałasu w instalacji i dobór tłumików.
Tworzenie przekrojów rysunków, widoku perspektywicznego i 3D.
Prezentacja wyników w formie graficznej i tabelarycznej.
Projektowanie systemów klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego tzw. VRF.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie cząstkowych projektów

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią pozytywnych ocen ze sprawozdań opracowanych przez studenta na podstawie programów komputerowych realizowanych na zajęciach.
Aktywność na zajęciach jest premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość Autocada

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Instrukcje użytkowania programów komputerowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Optymalny dobór parametrów wentylacji lutniowej dla wyrobisk korytarzowych przy wykorzystaniu programu komputerowego AGHWEN — Optimum selection of the separate ventilation parameters for the dog headings with the use of AGHWEN computer program / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 3 s. 137–148.
Prognozowanie warunków klimatycznych w wyrobiskach korytarzowych z wykorzystaniem programu komputerowego AGHWEN-3.1 — Forecasting thermal conditions in headings by using AGHWEN-3.1 computer programme / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2007 nr 2 wyd. spec. s. 180–190. — Bibliogr. s. 189–190, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy, Kraków 2007. Sesja 6 : Wentylacja i klimatyzacja kopalń : 19–21 września 2007 r.
Program komputerowy do obliczania rozkładu prędkości powietrza i stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych — The computer program for calculating the distribution of airflow and methane concentration in goaf of longwalls with caving / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym do końca trwania semestru.
Do zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń i zaliczenie sprawozdań.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach z ćwiczeń laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń nie może uzyskać zaliczenia i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.