Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wentylacja pożarowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-311-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu pozwalają na zapoznanie się ze zjawiskami związanymi z wystawieniem pożaru w pomieszczeniach i wpływie istniejącej instalacji klimatyzacyjnej na przepływ dymów i gazów toksycznych oraz ograniczeniem rozprzestrzeniania się pożaru poprzez właściwie dobraną i działająca wentylację pożarową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zagrożenia pożarami w obiektach i możliwości ograniczenia pożaru IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oceny rysyka powstania pożaru IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu projektowania wentylacji pożarowej IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W004 Posiada wiedzę z zkresu oddymiania obiektów IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Egzamin,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność organizowania ewakuacji ludzi z zagrożonych pożarem pomieszczeń IKS2A_K02, IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Posiada umiejętność projektowania wentylacji pozarowej w obiektach IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U003 Posiada umiejętność doboru instaacji oddymiajacej do rozpatrywanych obiektów IKS2A_U02, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U004 Posiada umiejetność podziału obiektu na strefy pożarowe IKS2A_K02, IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Egzamin,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje nadzorowania obiektów pod wzgledem zagrożenia pożarowego i oceny ryzyka IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie ustalania dróg ewakuacji ludzi na wypadek pożaru IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad kontrolą pracy systemu oddymiania IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_K004 Posiada kompetancje nadzoru nad realizacja projektów systemu wentylacji pozarowej IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Egzamin,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 15 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zagrożenia pożarami w obiektach i możliwości ograniczenia pożaru + + - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oceny rysyka powstania pożaru + + - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu projektowania wentylacji pożarowej + + - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zkresu oddymiania obiektów + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność organizowania ewakuacji ludzi z zagrożonych pożarem pomieszczeń + + - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność projektowania wentylacji pozarowej w obiektach + + - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność doboru instaacji oddymiajacej do rozpatrywanych obiektów + + - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność podziału obiektu na strefy pożarowe + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje nadzorowania obiektów pod wzgledem zagrożenia pożarowego i oceny ryzyka + + - + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie ustalania dróg ewakuacji ludzi na wypadek pożaru + + - + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad kontrolą pracy systemu oddymiania + + - + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetancje nadzoru nad realizacja projektów systemu wentylacji pozarowej + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Obowiązujące przepisy i normy w zagrożeniu przeciwpożarowym,
Wymagania klasy odporności pożarowej budynków,
Podział obiektów na strefy pożarowe,
Wymagania w zakresie ewakuacji,
Wymagania i zabezpieczenia instalacji w budynkach,
Wymiana ciepła i metody obliczania strumieni konwekcyjnych, Rodzaje i własności dymów,
Zagrożenie dymem,
Strumień wznoszący na źródłem ognia,
Przepływ dymów w budynkach wielokondygnacyjnych,
Oddymianie pomieszczeń i elementy wyposażenia instalacji oddymiającej,
Systemy wentylacji pozarowej,
Projektowanie wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych,
Kontrola pracy systemu oddymiania.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projekt systemu oddymiania obiektu użyteczności publicznej (obliczanie czasu ewakuacji ludzi z obiektu, wyznaczanie parametrów i własności dymów, rozpływ dymów, obliczanie i dobór
systemu wentylacji pożarowej, obliczanie i dobór parametrów wentylacji pożarowej).
Zaliczenie ustne projektu.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

Podział obiektów na strefy pożarowe,
Wybór dróg ewakuacji,
Obliczenia wymiany ciepła,
Wykorzystanie metod obliczania strumieni konwekcyjnych,
Obliczenia strumienia wznoszącego nad źródłem ognia,
Oddymianie pomieszczeń,
Dobór systemów wentylacji pożarowej,
Kolokwium

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń audytoryjnych lub projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładu x 0,6 + ocena z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych x 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych muszą być nadrobione po uzgodnieniu z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek „Ogrzewanie i klimatyzacja" , tł. T.Kopczyński, EWFE – Wydanie l, Gdańsk 1994.
Mizeliński B.: Systemy oddymiania budynków, Wydawnictwa naukowo-Techniczne,
Warszawa,1999,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES: Ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej ściany zawałowej, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702, 2011 R. 35 z. 4, s. 131–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Summ..
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES: Parametry decydujące o widoczności w zadymionych wyrobiskach kopalń podziemnych, W: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach : teoria i praktyka : praca zbiorowa : monografia / pod red. Dariusza Musioła, Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż,2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926255-8-2. — S. 61–85. — Bibliogr. s. 83–85
Yuan Shujie, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Si Chunfeng: A new method for assessing the status of sealed-off coal mine fires / // W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006 / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group, 2006. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — Opis częśc. wg okł. —S. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Shujie Yuan: Możliwości oceny stanu pożaru w przestrzeni otamowanej na podstawie wskaźników pożarowych, W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4th School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. —Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Shujie Yuan: Ocena stanu pożaru na podstawie wskaźników pożarowych , W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006/ red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 349–362. — Bibliogr. s. 361–362, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Konieczne zaliczenie przedmiotu Wentylacja i klimatyzacja.