Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia sztuki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-401-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Skrzyniarz Sławomir (skrzynia.fm@poczta.fm)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość najważniejszych cech i osiągnięć kolejnych epok w dziejach sztuki europejskiej od paleolitu do współczesności. IKS2A_W04, IKS2A_W06 Egzamin
M_W002 Znajomość podstawowej terminologii z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa. IKS2A_W06
M_W003 Świadomość różnych możliwych sposobów patrzenia na dzieło sztuki i jego rozumienia. IKS2A_W04
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność dostrzeżenia cech charakterystycznych dzieła sztuki i skojarzenia go z epoką, w której powstało. IKS2A_U01 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdolność dzielenia się przemyśleniami i przeżyciami wywołanymi przez dzieło sztuki. Docenianie i aktywne korzystanie z dorobku sztuki i badań nad sztuką. IKS2A_U03 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość najważniejszych cech i osiągnięć kolejnych epok w dziejach sztuki europejskiej od paleolitu do współczesności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość podstawowej terminologii z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa. + - - - - - - - - - -
M_W003 Świadomość różnych możliwych sposobów patrzenia na dzieło sztuki i jego rozumienia. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność dostrzeżenia cech charakterystycznych dzieła sztuki i skojarzenia go z epoką, w której powstało. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdolność dzielenia się przemyśleniami i przeżyciami wywołanymi przez dzieło sztuki. Docenianie i aktywne korzystanie z dorobku sztuki i badań nad sztuką. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
Historia sztuki

1. Wprowadzenie: ramy chronologiczne dziejów sztuki europejskiej; zmiany w sposobie definiowania sztuki i roli artysty; rozmaite funkcje dzieła sztuki w różnych epokach

2. Sztuka paleolitu i neolitu na obszarach Eurazji (malarstwo naskalne, drobna plastyka, początki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem kultury megalitycznej); najważniejsze zdobycze sztuki pierwszych cywilizacji kręgu śródziemnomorskiego (Mezopotamia i Egipt); początki sztuki na terenie Grecji w III i II tysiącleciu p.n.e. (kultura cykladzka, miniojska i mykeńska)

3. Kształtowanie się sztuki greckiej w pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e. (okres geometryczny i orientalizujący); rozkwit sztuki greckiej w VI i V wieku p.n.e.; sztuka grecka w późnej epoce klasycznej i w hellenistycznej

4. Geneza sztuki rzymskiej (rola Etrusków i wpływów greckich) oraz jej ewolucja i najważniejsze zdobycze do końca epoki republikańskiej (I wiek p.n.e.); sztuka rzymska epoki cesarstwa (koniec I wieku p.n.e. – początek IV w. n.e.); początki sztuki chrześcijańskiej

5. Analiza i interpretacja dzieł sztuki starożytnej

6. Sztuka wczesnego średniowiecza (do ok. 1000) na greckim Wschodzie (Cesarstwo Bizantyńskie) i łacińskim Zachodzie (sztuka Italii za panowania Ostrogotów i Longobardów, Galii merowińskiej i karolińskiej, Hiszpanii wizygockiej i Wysp Brytyjskich)

7. Sztuka romańska – zasadnicze cechy wspólne i lokalne odrębności na przykładzie wybranych dzieł; sztuka gotycka – geneza, ewolucja i lokalne odmiany; znaczenie przemian w obrębie sztuki gotyckiej dla początków Renesansu (Giotto, Nicola Pisano, malarze niderlandzcy XV wieku)

8. Analiza i interpretacja dzieł sztuki średniowiecznej

9. Malarstwo, rzeźba i architektura Renesansu włoskiego; sztuka renesansowa w pozostałych krajach europejskich; najważniejsze cechy architektury, rzeźby i malarstwa epoki Baroku na przykładzie wybranych artystów; Rokoko i Klasycyzm jako artystyczne „reakcje” na Barok

10. Analiza i interpretacja dzieł sztuki nowożytnej

11. Specyfika sztuki pierwszej połowy XIX wieku (romantyzm, historyzm); akademizm i artystyczny sprzeciw wobec jego reguł (realizm, impresjonizm, symbolizm); złożony charakter sztuki przełomu XIX i XX wieku (secesja)

12. Nurty awangardowe w sztuce pierwszej połowy XX wieku (kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm); zagadnienie ekspresji i abstrakcji; nowe zjawiska w sztuce drugiej połowy XX i początków XXI wieku

13. Analiza i interpretacja dzieł sztuki nowoczesnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zależy od stopnia opanowania wiedzy ogólnej (na podstawie zalecanego podręcznika) oraz wiedzy szczegółowej w zakresie wybranego tematu (na podstawie wskazanej publikacji dodatkowej)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zapoznanie się z zalecanym podręcznikiem; wybór tematu oraz zapoznanie się ze wskazaną przez prowadzącego publikacją dotyczącą wybranego tematu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Porębski, K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. 1: Od paleolitu po wieki średnie, Warszawa 1987; t. 2: Od wieków średnich do końca XVIII w., Warszawa 1987; t. 3: Wiek XIX i XX, Warszawa 1988

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wybór tematu, który będzie omawiany podczas egzaminu, oraz ustalenie publikacji dotyczących tego tematu i stanowiących podstawę rozmowy egzaminacyjnej powinno nastąpić najpóźniej do końca kwietnia.