Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mine Water and Environment
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-407-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the course, students will gain knowledge about presence of water in mining activities, starting from the stage of a deposit reconnaissance, through operational stage to the reclamation.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students are provided with fundamental knowledge of aquifer hydraulics. Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W002 Students are familiar with the factors affecting the water inflow to a mine and selected drainage systems. Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Students understand principles and processes controlling composition of groundwater. They are familiar with chemical evolution of mine waters. Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Students are provided with fundamental knowledge to understand the hydrologic cycle. They know the essential elements of the water cycle and are able to calculate chosen parameters. Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W005 Students are familiar with hydrogeological properties of rocks. Kolokwium
M_W006 Students understand the impact of mining activity on water environment. They are aware of problems connected with mine flooding and reclamation. Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students are able to perform basic flow calculations. Students are familiar with the calculations of groundwater flow to basic drainage systems. Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U002 Students can evaluate water composition and quality. Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U003 Students are able to determine and characterize elementary components of hydrologic cycle. Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students can independently and as part of a team solve the engineering tasks and problems. Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students are provided with fundamental knowledge of aquifer hydraulics. + + - - - - - - - - -
M_W002 Students are familiar with the factors affecting the water inflow to a mine and selected drainage systems. + + - - - - - - - - -
M_W003 Students understand principles and processes controlling composition of groundwater. They are familiar with chemical evolution of mine waters. + + - - - - - - - - -
M_W004 Students are provided with fundamental knowledge to understand the hydrologic cycle. They know the essential elements of the water cycle and are able to calculate chosen parameters. + + - - - - - - - - -
M_W005 Students are familiar with hydrogeological properties of rocks. + - - - - - - - - - -
M_W006 Students understand the impact of mining activity on water environment. They are aware of problems connected with mine flooding and reclamation. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students are able to perform basic flow calculations. Students are familiar with the calculations of groundwater flow to basic drainage systems. + + - - - - - - - - -
M_U002 Students can evaluate water composition and quality. + + - - - - - - - - -
M_U003 Students are able to determine and characterize elementary components of hydrologic cycle. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can independently and as part of a team solve the engineering tasks and problems. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Hydrologic cycle, precipitation, evaporation, infiltration, surface runoff, base flow, hydrologic equation. Aquifers and aquitards, unsaturated, saturated zone, groundwater table. Hydrogeological properties of rocks: porosity, permeability, water storage capacity, specific yield. Groundwater flow. Fundamentals of aquifer hydraulics, flow mapping. Radial flow to wells, interaction of wells. Dewatering systems. Processes controlling composition of natural water. Groundwater chemistry. Impact of mining activity on water environment. Mine dewatering, dewatering techniques, drawdown, cone of depression. Influence of mine drainage on groundwater flow system. Mine water chemistry, acid mine drainage, chemical evolution of mine waters, water treatment. Groundwater monitoring. Mine flooding and reclamation.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

Calculations of hydrologic cycle components. Water resources. Aquifer hydraulics. Principles of groundwater flow. Flow equations. Steady one dimensional flow. Radial flow to a well, interaction of wells, flow to a drainage trench. Groundwater inflow to a mine. Mine dewatering techniques. Groundwater chemistry.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated as a mean value obtained from lectures and exercises.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Batu V., 1998: Aquifer hydraulics. A Comprehensive Guide to Hydrogeologic Data Analysis. John Wiley & Sons, Inc.
2. Domenico P. A., Schwartz F. W., 1998: Physical and Chemical Hydrogeology. John Wiley & Sons, Inc.
3. Fetter C. W., 1999: Contaminant Hydrogeology. Prentice Hall.
4. Wolkersdorfer C., 2008: Water Management at Abandoned Flooded Underground Mines. Springer.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Motyka J., Różkowski K., Szuwarzyński M., 1999: Wstępna charakterystyka zmian składu chemicznego wody z kopalni rud cynku i ołowiu „Trzebionka” podczas zatapiania wyrobisk. Współczesne problemy hydrogeologii, t. IX. Infomax s.c., Warszawa – Kielce: 251-257.
2. Motyka J., Różkowski K., 2002: Orgin of nitrates in water inflows in Pb-Zn ore mines. Razowska – Jaworek L., Sadurski A. (red.), Nitrates in groundwater. A. A. Balkema Publishers, London: 27 – 35.
3. Różkowski K., 2004: Regionalna charakterystyka chemizmu wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kompleks wodonośny krakowskiej serii piaskowcowej. Różkowski A. (red.) Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
4. Czop M., Hjelmar O., Motyka J., Różkowski K., Szuwarzyński M., 2005: Zagrożenie środowiska wodnego ekstremalnie zasadowymi odciekami zgromadzonymi w kamieniołomie „Górka” w Trzebini. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, t. 2. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 34 – 41.
5. Czop M., Guzik M., Motyka J., Pacholewski A., Różkowski K., 2009: Warunki hydrogeologiczne złoża wapieni i margli Latosówka – Rudniki w Rudnikach koło Częstochowy. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia, z. IX/1, nr 436. PIG-PIB, Warszawa: 69 – 76.
6. Różkowski A., Różkowski K., 2010: Geogenic and mining factors controlling the gorundwater conditions of the Cracow Sandstone Series (CSS). W: Zuber A., Kania J., Kmiecik E. (red.): XXXVIII IAH Congress, Groundwater quality sustainability, Krakow 12–17 September 2010 abstract book, Vol. 2.
7. Polak K., Różkowski K., Cała M., 2010: Water reclamation in open-pit by utilization of groundwater and wells. W: 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden.
8. Różkowski K., Polak K., Cała M., 2010: Wybrane problemy związane z rekultywacja wyrobisk w kierunku wodnym. Górnictwo i Geoinzynieria, R. 34 z. 4, s.: 517 – 525.
9. Różkowski A., Różkowski K., 2011: Wpływ działalności górnictwa węglowego na kształtowanie się środowiska wodnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w wieloleciu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 445, Hydrogeologia z. XII/2.
10. Galiniak, Różkowski, Bik, 2012: Chemical characteristic of water from spontaneous inundated areas within reclaimed part of “Sieniawa” lignite deposit exploaited on underground and open pit way. W: Grześkowiak A., Nowak B., Grzonka B. (eds), Anthropogenic and natural transformation of lakes, vol. 6. Wyd. IMGW-PIB, Poznań, s.77-85.

Informacje dodatkowe:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes. Students are allowed to approach a final exam of auditorium exercises three times . A positive final grade can be corrected in specified circumstances. Attendance at lectures is recommended and may be rewarded.