Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-2-208-WK-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą obliczenia obciążenia cieplnego i sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń w budynkach. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat urządzeń, instalacji i systemów ogrzewania pomieszczeń i budynków. IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność obliczenia obiążenia cieplnego, zapotrzebowania i strat ciepła w pomieszczeniach i budynkach. IKS2A_U05, IKS2A_U02, IKS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Posiada umiejętność doboru urządzeń oraz prowadzenia obliczeń cieplnych i hydraulicznych instalacji ogrzewania. IKS2A_U05, IKS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie konieczność oszczędzania energii zużywanej na potrzeby ogrzewania oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie emisji paliw spalanych na potrzeby ogrzewania. IKS2A_K02, IKS2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą obliczenia obciążenia cieplnego i sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń w budynkach. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat urządzeń, instalacji i systemów ogrzewania pomieszczeń i budynków. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność obliczenia obiążenia cieplnego, zapotrzebowania i strat ciepła w pomieszczeniach i budynkach. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność doboru urządzeń oraz prowadzenia obliczeń cieplnych i hydraulicznych instalacji ogrzewania. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie konieczność oszczędzania energii zużywanej na potrzeby ogrzewania oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie emisji paliw spalanych na potrzeby ogrzewania. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane.
Zasady obliczenia projektowego obciążenia cieplnego.
Określanie sezonowego zapotrzebowanie ciepła w budynkach.
Rozkład temperatury oraz wymiana wilgoci przez przegrody budowlane.
Termorenowacja, audyt energetyczny i certyfikacja.
Systemy i instalacje centralnego ogrzewania wodnego.
Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania.
Przewody i armatura instalacji grzewczych.
Wyposażenie zabezpieczające instalacji grzewczych.
Pompy i rozkład ciśnienia w instalacjach grzewczych.
Grzejniki ogrzewania centralnego i powierzchniowego.
Kotły grzewcze i odprowadzenie spalin.
Węzły i sieci ciepłownicze.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej i instalacje solarne.

Ćwiczenia projektowe (9h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu x 0.7 + ocena z ćwiczeń audytoryjnych x 0.3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Albers J., Dommel R., Montaldo-Ventsam H., Nedo H., Uberlacker E., Wagner J.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007.
2. Koczyk H.: Ogrzewnictwo. Wyd. Pol. Poznańskiej Poznań. 2000.
3. Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo Wentylacja Klimatyzacja. WSiP, Warszawa, 1995,
4. Nantka B.: Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2000
5. Nantka M. Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo, Tom, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
6. Recknagel H., Sprenger E., Honemann W., Schramek E., Ogrzewanie i klimatyzacja – poradnik, EWFE, Gdańsk, 1994,
7. Szarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa,
2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pompy ciepła typu powietrze-woda jako źródło w systemie grzewczym budynku — [Air to water heat pumps as a source in the heating system of the building] / Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Chłodnictwo & Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2015 [nr] 4, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65.
Nierównomierność podgrzewania powietrza w szybach wdechowych i jej wpływ na zaburzenia kierunków przepływu — The possibility of evaluation of methane hazard in longwalls based on the previously conducted exploitation / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Leszek Kloc, Dariusz OBRACAJ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 4 s. 259–269.
Ocena pracy skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w klimatyzacji kopalni podziemnej — Energy-cooling connected system at air conditioning of underground coal mine / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // W: Chłodnictwo przemysłowe’2001 = Industrial cooling and refrigeration’2001 : VII konferencja energetyków ,,Kierunki i sposoby oszczędzania energii” = VII conference of power engineers “Direction and methods of energy conservation” : Wisła, listopad 2001.
Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym — Waste heat utilization in the associated energy-cooling system / Nikodem SZLĄZAK, Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2 s. 121–128.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym do końca trwania semestru.
Do zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach z ćwiczeń audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy.
Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń nie może uzyskać zaliczenia i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskane zaliczeń z ćwiczeń.
Egzamin obejmuje zakres materiału z całego semestru.