Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy geologii i mineralogii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-104-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Po realizacji programu modułu zajęć student poznaje podstawowe zagadnienia związane z geologią, w
tym z mineralogią, stratygrafią i petrografią; potrafi makroskopowo rozpoznać podstawowe skały
występujące na obszarze kraju.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy Ziemi i Układu Słonecznego. IKS1A_W01, IKS1A_W04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawy mineralogii z elementami krystalografii i krystalochemii. IKS1A_W01, IKS1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę z zakresu petrografii. IKS1A_W01, IKS1A_U01, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna najważniejsze procesy endo i egzogeniczne kształtujące skorupę ziemską i powierzchnię ziemi. IKS1A_W04 Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozpoznać podstawowe minerały skałotwórcze. IKS1A_U03, IKS1A_W01, IKS1A_U01, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi rozpoznać pospolite skały magmowe, osadowe i metamorficzne, a także podstawowe struktury i tekstury. IKS1A_U03, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U003 Student rozpozna i scharakteryzuje podstawowe kopaliny występujące na terenie kraju. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada świadomość potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania wiedzy. IKS1A_U05, IKS1A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi samodzielnie, a także jako uczestnik zespołu rozwiązać postawione przed nim zadania. IKS1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy Ziemi i Układu Słonecznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy mineralogii z elementami krystalografii i krystalochemii. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę z zakresu petrografii. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna najważniejsze procesy endo i egzogeniczne kształtujące skorupę ziemską i powierzchnię ziemi. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznać podstawowe minerały skałotwórcze. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozpoznać pospolite skały magmowe, osadowe i metamorficzne, a także podstawowe struktury i tekstury. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student rozpozna i scharakteryzuje podstawowe kopaliny występujące na terenie kraju. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania wiedzy. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi samodzielnie, a także jako uczestnik zespołu rozwiązać postawione przed nim zadania. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Teoria powstania Wszechświata i Układu Słonecznego. Budowa wnętrza Ziemi, teoria
tektoniki płyt litosfery, procesy endo- i egzogeniczne, plutonizm, wulkanizm,
metamorfizm, diastrofizm, denudacja, cykl geologiczny. Metody badawcze stosowane
w mineralogii, własności fizyczne i optyczne minerałów, minerały skałotwórcze.
Podstawy petrografii, procesy skałotwórcze, genetyczny podział skał, struktury i
tekstury, petrografia skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

Elementy krystalografii i krystalochemii, cechy makroskopowe podstawowych
minerałów skałotwórczych. Skały magmowe, osadowe i metamorficzne: skład
mineralny, cechy strukturalne i teksturalne. Rozpoznawanie i podstawy klasyfikacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch terminach
poprawkowych. Poprawa ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego jest możliwa pod warunkiem
spełnienie następujących kryteriów: nie wyczerpane zostały wszystkie terminy zaliczenia, student
zapoznał się z uwagami prowadzącego do poprzedniej, osoba przystępująca do kolokwium
poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny, a nowo
uzyskana ocena staje się oceną wiążącą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zostaje obliczona jako średnia arytmetyczna zaliczenia wykładów i ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność. Nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale
tylko za zgodą prowadzących.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bolewski A., 1990: Mineralogia Ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
2. Jaroszewski W. (red.), 1986: Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
3. Jaroszewski W. (red.), 1985: Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
4. Książkiewicz M., 1979: Geologia dynamiczna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
5. Manecki A., Muszyński M., 2008: Przewodnik do ćwiczeń z petrografii. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków.
6. Mizerski W., 2002: Geologia dynamiczna dla geografów. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
7. Ryka W., 1991: Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
8. Stanley S. M.,2002: Historia Ziemi. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Różkowski A., Grabala D., Kaczkowska E., Różkowski K., Wróbel J., 2005: Regionalna strefowość hydrochemiczna w utworach karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Regional hydrochemical zonality within the Carboniferous strata of the Upper Silesian Coal Basin). W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12, red. Sadurski A., Krawiec A. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 609–616.
2. Różkowski J., Motyka J., Polonius A., Borczak S., Różkowski K., 2005: Właściwości hydrogeologiczne wapieni górnojurajskich opróbowanych w jaskiniach Wyżyny Krakowskiej w świetle badań laboratoryjnych. Materiały 39 Sympozjum Speleologicznego. Starbienino 07-09.10.2005. Sekcja Speleologiczna PTP im. M. Kopernika, Kraków: 41 – 43.
3. Różkowski J., Motyka J., Polonius A., Różkowski K., 2005: Szczelinowatość wapieni górnej jury Wyżyny Krakowskiej i jej ocena ilościowa. W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12, red. Sadurski A., Krawiec A.. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 631 – 636.
4. Różkowski J., Motyka J., Różkowski K., Polonius A., 2005: Charakterystyka właściwości hydrogeologicznych przestrzeni porowej wapieni górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej w świetle oznaczeń laboratoryjnych. Kras i Speleologia, t. 11 (XX). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 221 – 227.
5. Hajdo S., Klich J., Galiniak G., Polak K., Różkowski K., 2012: Criteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no 3.

Informacje dodatkowe:

Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na
poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą dostępnych form sprawdzania wiedzy.
Wykładowca może zweryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału z wykładów poprzez
kolokwium zaliczeniowe. Aktywność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny
końcowej z przedmiotu.