Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-108-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii oraz nabywają umiejętność analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu mikro- i markoekonomii IKS1A_W04, IKS1A_W02, IKS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwej analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych IKS1A_W04, IKS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania IKS1A_W04, IKS1A_W02, IKS1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę konkretnej sytuacji rynkowej odnośnie podstawowych elementów rynku (podaż, popyt, cena) IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_U002 Klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami IKS1A_U03, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania problemów praktyki gospodarczej oraz kształtowania decyzji produkcyjnych wpływających na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw IKS1A_U03, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa i podejmować racjonalne decyzje zarządcze IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania IKS1A_K01 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomość z zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny IKS1A_K01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu mikro- i markoekonomii + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do właściwej analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych + + - - - - - - - - -
M_W003 Identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę konkretnej sytuacji rynkowej odnośnie podstawowych elementów rynku (podaż, popyt, cena) + + - - - - - - - - -
M_U002 Klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania problemów praktyki gospodarczej oraz kształtowania decyzji produkcyjnych wpływających na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa i podejmować racjonalne decyzje zarządcze + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość z zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

 1. Przedmiot ekonomii i metoda badań ekonomicznych. Ekonomia pozytywna i normatywna, makro i mikroekonomia, prawa ekonomiczne. Potrzeby i ich zaspokajanie. Dobra, usługi i produkcja.
 2. Pojęcie gospodarowania. Czynniki produkcji. Rzadkość (ograniczoność zasobów) czynników produkcji. Rzadkość zasobów a racjonalne gospodarowanie. Wybór ekonomiczny. Krzywa możliwości produkcyjnych. Koszt alternatywny.
 3. Mechanizm działania gospodarki rynkowej: pojęcie rynku, podział rynku (rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek czynników wytwórczych), sektory gospodarek, typy gospodarek.
 4. Podstawowa analiza rynku (popyt, podaż, równowaga rynkowa, elastyczność popytu i podaży).
 5. Podstawy prawne, rodzaje i formy organizacyjne przedsiębiorstw. Typy i rodzaje spółek handlowych.
 6. Środki trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zużycie i wykorzystanie środków trwałych, metody amortyzacji i ich zastosowanie, źródła finansowania środków trwałych, alternatywne formy pozyskiwania środków trwałych. Formy i rodzaje leasingu.
 7. Środki obrotowe – pojęcie i ocena efektywności gospodarowania środkami obrotowymi (cykl krążenia a cykl handlowy).
 8. Gospodarowanie zasobami pracy – poziom i struktura zatrudnienia, wydajność a pracochłonność, płace.
 9. Pojęcie nakładów, wydatków i kosztów przedsiębiorstwa.
 10. Efektywność, rentowność, zyskowność – miary i wskaźniki oceny.
 11. Bezrobocie.
 12. Istota, funkcja, rodzaje pieniądza.

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

 1. Podstawowa analiza rynku: potrzeby ludzkie a popyt, czynniki determinujące popyt, interpretacja graficzna, przykłady, krzywa popytu. Podaż i czynniki ją kształtujące, krzywa podaży.
 2. Równowaga rynkowa: graficzne interpretacje punktu równowagi, zjawisko nadprodukcji i niedoboru, pułapy cenowe.
 3. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Interpretacja ekonomiczna i graficzna współczynnika. Elastyczność podaży (cenowa), liczenie i interpretacja współczynnika.
 4. Typy i rodzaje spółek handlowych.
 5. Metody amortyzacji i ich zastosowanie, źródła finansowania środków trwałych, alternatywne formy pozyskiwania środków trwałych.
 6. Formy i rodzaje leasingu.
 7. Ocena efektywności gospodarowania środkami obrotowymi. Cykl krążenia a cykl handlowy.
 8. Pojęcie i podział kosztów przedsiębiorstwa. Wykresy kosztów.
 9. Próg rentowności. Dźwignia operacyjna.
 10. Systemy płac.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadania; prowadzą dyskusję, interpretują i podają rozwiązania do sygnalizowanych kwestii i problemów. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu obejmującego zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach audytoryjnych.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zagadnień). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową jest pozytywna ocena ze sprawdzianu. Dodatkowo na ocenę końcową wpływ ma aktywność studenta na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Begg D., Fisher S., Dornbusch R.: Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1997.
Blaug M.: Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.
Samuelson A., Nordhaus W. D.: Ekonomia, tom 1, PWN, Warszawa 2004.
Szczepaniec M.: Makroekonomia – przewodnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Fuksa D.: Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012. (Rozprawy Monografie /Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 2. Fuksa D.: Wpływ uwarunkowań rynkowych na politykę cenową przedsiębiorstwa W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006: Krynica 13–15 września 2006, s. 127–132.
 3. Fuksa D.: Sterowanie płynnością finansową kopalń skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 7–8, s. 74–85.
 4. Fuksa D.: Strategie zarządzania cenami i kosztami na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 11–12, s. 69–77.
 5. Fuksa D., Ciszyńska E.: Propozycje wprowadzenia zmian w polskim systemie fiskalnym w aspekcie Zintegrowanej Polityki Produktowej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, S. 456–462.
 6. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Przegląd Górniczy, 2012, t. 68, nr 9, s. 18–21.
Informacje dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych