Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-203-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rysunek techniczny architektoniczno – budowlany z elementami rysunku instalacyjnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady tworzenia rysunków technicznych. IKS1A_W02 Wykonanie projektu
M_W002 Zna zasady tworzenia rysunków architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych IKS1A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować rysunki techniczne, architektoniczno-budowlane i instalacyjne metodą tradycyjną IKS1A_U05, IKS1A_U03, IKS1A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi odczytywać informacje zawarte w archiwalnych rysunkach technicznych, architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych IKS1A_U05, IKS1A_U03, IKS1A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z rysynku technicznego IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 9 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady tworzenia rysunków technicznych. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady tworzenia rysunków architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować rysunki techniczne, architektoniczno-budowlane i instalacyjne metodą tradycyjną + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odczytywać informacje zawarte w archiwalnych rysunkach technicznych, architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z rysynku technicznego + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 93 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

 1. Informacje podstawowe o rysunku technicznym
 2. Elementy geometrii wykreślnej w rysunku technicznym
 3. Rysunek techniczny budowlany
 4. Rysunek instalacji budowlanych
 5. Zastosowanie zasad rysunku budowlanego w wykonywaniu dokumentacji technicznej

Ćwiczenia projektowe (9h):

Rysunek techniczny z zastosowaniem tradycyjnych technik kreślenia. Tematy zadań związane z wykładem i Polskimi Normami.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

Rysunek techniczny z zastosowaniem programów komputerowych. Zajęcia w pracowni komputerowej – AutoCad. Tematy zadań związane z wykładem i Polskimi Normami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.
 2. Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia), bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
 3. Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia), bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
 2. Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i laboratoryjnych.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 1. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca na sali, podobnie na zajęciach laboratoryjnych musi być realizowany ten sam temat i są wolne stanowiska komputerowe.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J. Bieniasz, B. Januszewski, M. Piekarski: Rysunek techniczny w budownictwie. Politechnika Rzeszowska 2008.
 2. E. Miśniakiewicz, W. Skowroński: Rysunek techniczny budowlany. Arkady 2008.
 3. J. Mazur, A. Tofiluk: Rysunek budowlany. WSiP 2008.
 4. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. Wydawnictwo WNT 2009.
 5. A. Pikoń: AutoCAD 2010. Pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion 2010.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Deformacje nieciągle na powierzchni terenu jako uboczny skutek prowadzenia podziemnej
  eksploatacji górniczej : [poster] — [Discontinuous deformations of land surface as a side effect
  of underground mining exploitation] / Sebastian OLESIAK // W: Rejestracja i inwentaryzacja
  naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk
  geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk.
  mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
  Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badan Geofizycznych, 2005. — Projekt
  badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Srodowiska
  sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 45
 2. Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych
  eksploatacją górniczą — [Methodological assumptions of identifying and cataloguing of
  geodynamic hazards caused by mining exploitation] / TAJDUS A., CAŁA M., CIESLIK J.,
  FLISIAK J., OLESIAK S. // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń
  geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)
  na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał
  Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo
  Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badan Geofizycznych, 2005. — Projekt badawczy nr:
  415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany
  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 9–10
 3. Osiadanie powierzchni terenu na skutek prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej i towarzyszące
  im zalewiska : [poster] — [Land surface subsidence caused by underground mining exploitation
  and accompanying phenomena] / Sebastian OLESIAK // W: Rejestracja i inwentaryzacja
  naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk
  geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk.
  mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badan Geofizycznych, 2005. — Projekt
  badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska
  sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 45
 4. Wybrane przykłady zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą — [Some
  examples of geodynamic hazard caused by mining exploitation] / TAJDUS A., FLISIAK J.,
  CAŁA M., CIESLIK J., OLESIAK S. // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrozen
  geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)
  na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał
  Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo
  Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badan Geofizycznych, 2005. — Projekt badawczy nr:
  415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany
  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 20–21. — Bibliogr. s. 21
Informacje dodatkowe:

Brak