Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedmiot humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny z bazy przedmiotów obieralnych I.1.n
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-206-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z wybranej dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych IKS1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy, samodoskonalenia oraz poznawania opinii innych IKS1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z różnych dziedzin wiedzy IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do stałego poszerzania swoje wiedzy i kompetencji w różnych obszarach. IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z wybranej dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy, samodoskonalenia oraz poznawania opinii innych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z różnych dziedzin wiedzy + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do stałego poszerzania swoje wiedzy i kompetencji w różnych obszarach. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Przedmiot obieralny z Bazy przedmiotów Humanistycznych i Społecznych. Lista dostępnych przedmiotów będzie aktualizowana przed każdym semestrem. Liczba godzin poszczególnych form zajęć zależy od konkretnej oferty przedmiotów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

nie dotyczy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Informacje dodatkowe:

Powtórne wybranie przedmiotu już zaliczonego jest zakazane (będzie skutkować brakiem zaliczenia punktów ECTS)