Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język polski w technice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-209-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs obejmuje omówienie i wyjaśnienie zasad pisowni polskiej, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się, komponowania podania oraz CV lub życiorysu. W ramach kursu student poznaje reguły pisania i odmiany jednostek miar i wag.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wie, jak poprawnie napisać tekst użytkowy IKS1A_W03, IKS1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 wie, jakie są pospolite błędy językowe w słownictwie IKS1A_W01, IKS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 wie, jak bezbłędnie przeliczać jednostki fizyczne miar i wag IKS1A_W03, IKS1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 wie, jakie są pospolite błędy językowe w piśmie IKS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 student posiada umiejętność poprawnego pisania IKS1A_U02, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 student posiada umiejętność poprawnego przeliczania jednostek fizycznych IKS1A_U02, IKS1A_U05 Udział w dyskusji
M_U003 student posiada umiejętność poprawnego wysławiania się IKS1A_U01, IKS1A_U05 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student ma świadomośc potrzeby ciągłego samokształcenia IKS1A_K04 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 student jest elokwentny, dba o piękno języka ojczystego IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_K003 student reprezentuje postawę człowieka wykształconego i inteligentnego IKS1A_K03, IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wie, jak poprawnie napisać tekst użytkowy + - - - - - - - - - -
M_W002 wie, jakie są pospolite błędy językowe w słownictwie + - - - - - - - - - -
M_W003 wie, jak bezbłędnie przeliczać jednostki fizyczne miar i wag + - - - - - - - - - -
M_W004 wie, jakie są pospolite błędy językowe w piśmie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student posiada umiejętność poprawnego pisania + - - - - - - - - - -
M_U002 student posiada umiejętność poprawnego przeliczania jednostek fizycznych + - - - - - - - - - -
M_U003 student posiada umiejętność poprawnego wysławiania się + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomośc potrzeby ciągłego samokształcenia + - - - - - - - - - -
M_K002 student jest elokwentny, dba o piękno języka ojczystego + - - - - - - - - - -
M_K003 student reprezentuje postawę człowieka wykształconego i inteligentnego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
 1. Kryteria poprawności językowej

  Kryteria poprawności językowej
  Przydatność funkcjonalna. Zgodność z systemem. Zgodność ze zwyczajem społecznym. Etos mówcy

 2. Błędy językowe

  Błędy językowe
  Błędy gramatyczne fleksyjne i składniowe, błędy leksykalne, błędy fonetyczne, błędy frazeologiczne, błędy stylistyczne, błędy ortograficzne; błędy interpunkcyjne. Występowanie w tekstach technicznych

 3. Podstawowe zasady pisowni polskiej

  Podstawowe zasady pisowni polskiej
  Zasady ortografii. Praca z tekstem ogólnym i technicznym
  Zasady interpunkcji. Praca z tekstem ogólnym i technicznym.
  Akcent w polszczyźnie i wyrazach obcojęzycznych

 4. Skróty i skrótowce

  Skróty i skrótowce. Zasady pisowni i odmiany. Zastosowanie w tekstach technicznych

 5. Problem spolszczania nazw obcojęzycznych

  Problem spolszczania nazw obcojęzycznych. Pochodzenie wyrazów i wyrażeń. Zapożyczenia. Formy gwarowe i regionalne

 6. Jednostki w układzie SI i pozasystemowe

  Jednostki w układzie SI. Pisownia i odmiana. Przeliczanie jednostek. Jednostki fizyczne. Przeliczanie jednostek. Jednostki pozasystemowe

 7. Eufemizmy, neologizmy, eponimy, paronimy, peryfrazy

  Eufemizmy, neologizmy, eponimy, paronimy, peryfrazy.
  Synonimy i antonimy

 8. Jak poprawnie napisać?

  Jak poprawnie napisać życiorys, podanie, list motywacyjny, referat, podziękowanie, przeprosiny, opinię. Jak poprawnie napisać sprawozdanie, raport

 9. Komunikowanie interpersonalne

  Komunikowanie interpersonalne. Etykieta językowa jako składnik triady aksjologicznej: dobro – piękno – prawda. Kilka praktycznych rad. Postulaty negatywne. Zasady w komunikowaniu interpersonalnym. Zasada symetryczności zachowań grzecznościowych. Zasada solidarności z partnerem. Zasada bycia podwładnym

 10. Norma ogólnopolska a odchylenia regionalne

  Wstęp. Norma ogólnopolska a odchylenia regionalne (mazurzenie, ślązaczyzna, warsiawskie). Od czego zależy piękno i poprawność codziennych wypowiedzi? Język jako najbardziej uniwersalny i najsprawniejszy sposób porozumiewania się między ludźmi

 11. Grzeczność językowa

  Grzeczność językowa
  Zwracanie się do odbiorcy. Sposób przedstawiania się. kolejność przedstawiania. Powinności grzecznościowe mężczyzny-dżentelmena. Grzeczność niejęzykowa. Grzeczność ponadjęzykowa. Grzeczność pozajęzykowa. Zachowania powszechnie nieakceptowane

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Zaliczenie wykładów odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu z wykładów. Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny. Zakres materiału do kolokwium obejmuje treści przedstawiane na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach student nadrabia samodzielnie. Na kolokwium końcowym student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bańko M., Krajewska M.: Słownik wyrazów kłopotliwych, PWN, Warszawa 1994.
Bralczyk J.: Leksykon zdań polskich, Świat Książki, Warszawa 2004.
Bralczyk J.: Leksykon nowych zdań polskich, Świat Książki, Warszawa 2005.
Derwojedowa M. (red.) Język polski – kompendium, Świat Książki, Warszawa 2005.
Doroszewski W.: O kulturę słowa, Książka i Wiedza, Warszawa 1991.
Kłosińska K.: Skąd się biorą słowa, Świat Książki, Warszawa 2005.
Kochański W., Klebanowska B., Markowski A.: O dobrej i złej polszczyźnie, WP Warszawa 1987.
Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak dobrze napisać, Wyd. Horyzont, Warszawa 2002.
Podracki J. (red.) Polszczyzna płata nam figle, Wyd. RTV, Warszawa 1991.
Polański E. (red.): Nowy słownik ortograficzny, PWN, Warszawa 1996.
Wróbel H., Orzechowska A., Rokicka T.: Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, IJP PAN Kraków Sp. Wyd.-Księgarska Warszawa 1993.
Zgółkowa H.: Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Wyd. Poznańskie, Poznań 1988.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobczyk W. Etyka ekologiczna w relacji człowiek – zwierzę. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, № 3. s. 161-168, 2004.
2. Sobczyk W. Kultura ekologiczna studiującej młodzieży ze środowisk wiejskich. Furmanek W., Walat W.: Technika – informatyka – Edukacja, Rzeszów, s. 234-237, 2004.
3. Sobczyk W., Kiełbasa W.: Znaczenie zasad etyki i norm ochrony ekologicznej. Międzynarodowa Konferencja Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu. Hradec Kralove, Czechy, s. 119-123, 2005.
4. Собчик В., Нагорнюк О.М., Роль екологічної етики у формуванні духовного світу сучасної людини. Międzynarodowa Konferencja . Użgorod, Ukraina, s. 72-76, 2007.
5. Sobczyk W.: Humanizm ekologiczny – od człowieka pierwotnego do zrównoważonego rozwoju — Ecological humanism – from primitive man to sustainable development. W: Trendy ve vzdělávání: obecné aspekty a specifika vzdělávání v informační společnosti. Olomouc, 19-20 června 2013. ISBN: 978-80-86768-52-6. s. 616–619, 2013.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
W wyjątkowych przypadkach część wykładów może odbywać się w formie webinarium.