Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo w ochronie środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-305-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zaznajomienie studenta z systemem prawa ochrony środowiska w Polsce i UE oraz nauczenie relacji pomiędzy poszczególnymi przepisami prawa, jego interpretacji a także procedur formalno-prawnych dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie do niego zmian.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 System prawa ochrony środowiska w Polsce: źródła i hierarchię oraz transpozycję prawa UE do polskiego porządku prawnego. IKS1A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium
M_W002 Organizację administracji ochrony środowiska, instrumenty oraz odpowiedzialność w ochronie środowiska. IKS1A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wyszukać odpowiednie przepisy prawa i je interpretować, także wykorzystując orzecznictwo. IKS1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu
M_U002 Pracować w grupie opracowując procedury formalno-prawne dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie w nim zmian. IKS1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną środowiska jako obywatel, pracownik i przedsiębiorca. IKS1A_K03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K002 Poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie. IKS1A_K01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 System prawa ochrony środowiska w Polsce: źródła i hierarchię oraz transpozycję prawa UE do polskiego porządku prawnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Organizację administracji ochrony środowiska, instrumenty oraz odpowiedzialność w ochronie środowiska. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wyszukać odpowiednie przepisy prawa i je interpretować, także wykorzystując orzecznictwo. - - - + - - - - - - -
M_U002 Pracować w grupie opracowując procedury formalno-prawne dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie w nim zmian. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną środowiska jako obywatel, pracownik i przedsiębiorca. + - - + - - - - - - -
M_K002 Poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

1) Podstawowe pojęcia, koncepcje i zasady ochrony środowiska.
2) System prawa ochrony środowiska w Polsce: źródła prawa, hierarchia aktów prawnych, prawo wspólnotowe w systemie prawa polskiego.
3) Instrumenty ochrony środowiska: nakazowo-władcze, ekonomiczne, planistyczne, społeczne, odpowiedzialność prawna i in.
4) Organizacja administracji ochrony środowiska.
5) Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku.
6) Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej. Standardy BAT – Best Available Techniques.
7) Odpowiedzialność w ochronie środowiska. Rodzaje i funkcje odpowiedzialności.
8) Prawa i obowiązki obywateli związane z ochroną środowiska.

Ćwiczenia projektowe (6h):

Opracowanie procedur formalno-prawnych dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie do niego zmian: 1) pozwolenia wodnoprawnego np. na zrzut wód deszczowych; 2) zezwolenia na usunięcie drzew; wraz z wypełnieniem wymaganych przepisami wniosków.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku na podstawie orzecznictwa, dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium obejmującego wiedzę prezentowaną na wykładach (2 terminy). Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie wykonanych projektów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Ustawa Prawo ochrony środowiska i inne ustawy oraz rozporządzenia dostępne w ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/
2) Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna pod adresem http://www.nsa.gov.pl/baza-orzeczen.php
3) Górski M., Pchałek M., Radecki W. Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jędrośka J. (2019): Prawo ochrony środowiska. Komentarz. 3 wydanie. Wydawnictwo: C.H.Beck.
4) Rakoczy B., Wierzbowski B. (2018): Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska.
5) Danecka D., Kierzkowska J., Trzcińska D. (2018): Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska.
6) Barczak A., Ogonowska A. (2018): Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Uberman R., Ostrega A. (2009): Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż. Górnictwo Odkrywkowe nr 2–3, s. 58–64.
2) Ostręga A. (2008): Próba pozyskania nieruchomości na cele wydobywcze na podstawie art. 88 Prawa geologicznego i górniczego – część 1. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego. Nr 2, s. 11–13.
3) Ostręga A. (2008): Próba pozyskania nieruchomości na cele wydobywcze na podstawie art. 88 Prawa geologicznego i górniczego – część 2. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego. Nr 3, s. 14–16.
4) Uberman R., Ostręga A. (2007): Skutki wprowadzenia obszarów Natura 2000 dla działalności górniczej. Górnictwo Odkrywkowe Nr 5-6, s. 208–215.
5) Uberman R. Ostrega A. (2007): Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB Konin [w:] Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST. Kraków.
6) Uberman R., Ostręga A. (2007): Skutki wprowadzenia obszarów Natura 2000 dla działalności górniczej. Górnictwo Odkrywkowe Nr 5-6, s. 208–215.
7) Ostręga A., Uberman R. (2006): Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych [Legal aspects of post-mining sites revitalisation]. Górnictwo i Geoinżynieria. Zeszyt 4, s. 115–127.
8) Uberman R., Ostręga A., Mikołajczak J., Olech B. (2006): Gospodarka odpadami innymi niż wydobywcze w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego na przykładzie BOT KWB Bełchatów SA. Węgiel Brunatny. Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Bogatynia nr 2 (55), s. 30–37.
9) Uberman R., Ostręga A. (2006): Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Górnictwo Odkrywkowe nr 1-2. Poltegor Instytut, Wrocław, s. 17–24.
10) Uberman R., Ostręga A. (2002): Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla brunatnego w rekultywacji i zagospodarowaniu wyrobisk poeksploatacyjnych w świetle przepisów prawa. Wyd. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 98, Wrocław, s. 503–515.

Informacje dodatkowe:

Brak