Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Edukacja ekologiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-407-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Metody dydaktyczne w nauczaniu edukacji ekologicznej. Charakterystyka współczesnej cywilizacji przemysłowej oraz skala problemów środowiskowych, ich wymiar lokalny, regionalny, globalny. Globalne problemy środowiskowe. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Etyczne aspekty rozwoju zrównoważonego. Ekolabeling środowiskowy. Ekonomiczne i ekologiczne funkcje lasów. Normy i postawy moralne w ochronie środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady i metody dydaktyczne w edukacji ekologicznej IKS1A_W01, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna formy ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz działalność światowych i krajowych organizacji ekologicznych IKS1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student zna skalę problemów środowiskowych związanych z rozwojem współczesnej cywilizacji przemysłowej, ich wymiar lokalny, regionalny i globalny IKS1A_W01, IKS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność stosowania zasad i metod edukacji ekologicznej IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi identyfikować oraz analizować globalne i lokalne problemy środowiskowe IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi zaprojektować ścieżkę edukacyjną IKS1A_U01, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma poczucie odpowiedzialności za środowisko IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student reprezentuje postawę etyczną wobec środowiska IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K003 Student zdobywa kompetencje do projektowania w inżynierii środowiska IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K004 Student ma świadomość konieczności ciągłego kształcenia się i doskonalenia warsztatu inżyniera IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady i metody dydaktyczne w edukacji ekologicznej + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna formy ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz działalność światowych i krajowych organizacji ekologicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna skalę problemów środowiskowych związanych z rozwojem współczesnej cywilizacji przemysłowej, ich wymiar lokalny, regionalny i globalny + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność stosowania zasad i metod edukacji ekologicznej + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi identyfikować oraz analizować globalne i lokalne problemy środowiskowe + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować ścieżkę edukacyjną + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma poczucie odpowiedzialności za środowisko + - - + - - - - - - -
M_K002 Student reprezentuje postawę etyczną wobec środowiska + - - + - - - - - - -
M_K003 Student zdobywa kompetencje do projektowania w inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_K004 Student ma świadomość konieczności ciągłego kształcenia się i doskonalenia warsztatu inżyniera + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):
 1. Edukacja ekologiczna jako nauka

  Zasady nauczania edukacji ekologicznej. Metody dydaktyczne w nauczaniu edukacji ekologicznej. Środki dydaktyczne w edukacji ekologicznej. Aktywizujące metody nauczania. Przykazania ekologiczne i ich interpretacja

 2. Formy ochrony przyrody i środowiska

  Instytucje edukacji ekologicznej formalnej i nieformalnej. Działalność światowych i krajowych organizacji ekologicznych. Formy ochrony przyrody i środowiska w Polsce. Ochrona dziedzictwa narodowego. Ochrona przyrody nieożywionej. Parki narodowe świata

 3. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

  Proces kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju.
  Wielkie kryzysy cywilizacji industrialnej w XX wieku: kryzys społeczny i ekologiczny. Raporty Klubu Rzymskiego. Uświadomienie groźby globalnej katastrofy ekologicznej. Poszukiwanie sposobów przezwyciężenia kryzysu ekologicznego. Koncepcja ekorozwoju. Integralność problemów ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne i cywilizacyjne postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Etyczne aspekty rozwoju zrównoważonego. Zasady i cele rozwoju zrównoważonego. Przyczyny i skutki wyczerpywania się surowców nieodnawialnych, zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi

 4. Ekolabeling środowiskowy

  Ekolabeling środowiskowy. Ekozarządzanie. Analiza cyklu życia produktu. Ekoetyka i ekofilozofia. Prognozy i oceny oddziaływania na środowisko

 5. Ekotechniczne gospodarstwo domowe

  Ekotechniczne aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych.
  Oszczędność wody i prądu. Gospodarka odpadami

 6. Problem przeludnienia świata a gospodarka żywnościowa

  Problem przeludnienia świata a gospodarka żywnościowa. Zdrowy styl życia i zdrowa żywność. Żywność modyfikowana genetycznie GMO

 7. Normy i postawy moralne w ochronie środowiska

  Normy i postawy moralne w ochronie środowiska. Problemy edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej. Stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. Odpowiedzialność w ochronie środowiska

 8. Globalne problemy środowiskowe

  Charakterystyka współczesnej cywilizacji przemysłowej oraz skala problemów środowiskowych, ich wymiar lokalny, regionalny, globalny. Globalne problemy środowiskowe: zmiany klimatu. Deforestacja. Desertyfikacja. Deterioracja. Zanik różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenie pedosfery, wód i atmosfery. Zmiany krajobrazu

Ćwiczenia projektowe (9h):
Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania.

Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. O konieczności oszczędzania energii

Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. Metody zagospodarowania odpadów organicznych

Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. O potrzebie edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej.

Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. Czy jestem człowiekiem ery ekologicznej

Projekt ścieżki dydaktycznej w wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. Wybrany park narodowy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: metoda projektowa, burza mózgów, dyskusja problemowa ,
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów odbywa się w formie kolokwium w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Projekt wykonywany jest w ramach e-learningu. Zaliczenie projektu odbywa się na zajęciach. Obecność na zaliczeniu projektu jest obowiązkowa. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Projekt wykonywany jest w ramach e-learningu. Zaliczenie projektu odbywa się na zajęciach. Obecność na zaliczeniu projektu jest obowiązkowa. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium z wykładów (0,5) i oceną z projektu (0,5). Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny. Zakres materiału do kolokwium obejmuje treści przedstawiane na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach student nadrabia samodzielnie. Na kolokwium końcowym student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość praw biologii i ekologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Baczała K. (red.), Zieloną ścieżką… Przewodnik dla nauczycieli. WSiP, Warszawa 1996.
Bliskie i dalekie cele wychowania (praca zbiorowa). PWN, Warszawa 1987.
Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska. Kolonia Ltd., Kolonia 2000.
Borys T. (red.), Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny. PWE, Warszawa 1998.
Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
Kiełczewski D., Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Sobczyk W., Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Prace Monograficzne nr 293, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
Stefanowicz T., Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1996.
Żylicz T., Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa 1989.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobczyk W., Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Prace Monograficzne nr 293, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
2. Sobczyk W.(red.nauk.): Laboratorium z ochrony środowiska, skrypty uczelniane AGH nr 1715, Kraków 2010, ss. 173.
3. Pawul M., Sobczyk W.: Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, „Problems of sustainable development” 2011, vol. 6, no 1, 147-156.
4. Wójcik K.A., Sobczyk W.: Co wiemy o ekologicznych oznaczeniach towarów? Ekonatura 2013, nr 7, s. 18-20.
5. Sobczyk W., Wójcik K.A.: Edukacja ekologiczna społeczeństwa w dziedzinie ekolabellingu. Trendy ve Vzdelavani. Technical Education in Information Society. Olomouc, Czechy 2013, s. 620-623.
6. Sobczyk W., Cichy J., Ostrowska A.: Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2014, nr 1, s. 19–22
7. Poros M., Sobczyk W.: Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych obszaru chęcińsko-kieleckiego w kontekście ich wykorzystania w aktywnej edukacji geologicznej. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2014, s. 386-403.
8. Sobczyk W., Poros M.: Geoparks in geological and environmental education (Geoparki w edukacji geologicznej i środowiskowej). Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. 10. medzinárodná vedecká konferencia. SCHOLA 2014. Inovácie vo výchove a vzdelávaní – trendy v odborovej didaktike. Zborník prispievkov, s. 432-439.
9. Sobczyk W.: Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2015, nr 4 (137), s. 25-29.
10. Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, s. 51-62.
11. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem koniecznym do przystąpienia kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest dostarczenie prowadzącemu z obowiązkowej pracy projektowej. Zaliczenie wykładów odbywa się w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Formą zaliczenia wykładów jest kolokwium pisemne obejmujące treści podane na wykładach. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.