Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Czystsza produkcja - Zarządzanie środowiskiem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-501-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy podstaw systemów zarządzania środowiskiem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat zanieczyszczeń środowiska, a także regulacji prawnych, strategii, metod i narzedzi ochrony środowiska IKS1A_U03, IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_K01, IKS1A_U05, IKS1A_W04, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
M_W002 Zna procedury i techniki minimalizacji zanieczyszczeń, rozumie pojęcie aspektu środowiskowego oraz wpływu aspektów na środowisko. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
M_W003 Zna zasady czystszej produkcji, założenia i cele BAT, a takze systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02, IKS1A_U04, IKS1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować przegląd środowiskowy zgodnie z zasadami systemów środowiskowych. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_U04 Projekt,
Kolokwium
M_U002 Umie opracować projekt czystszej produkcji dla różnych branż i rodzajów działalności. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_K02, IKS1A_U04 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie ideę zrównoważonego rozwoju oraz czystszej produkcji. Ma świadomość konieczności efektywnej ochrony środowiska naturalnego. IKS1A_U02, IKS1A_W03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat zanieczyszczeń środowiska, a także regulacji prawnych, strategii, metod i narzedzi ochrony środowiska + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna procedury i techniki minimalizacji zanieczyszczeń, rozumie pojęcie aspektu środowiskowego oraz wpływu aspektów na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zasady czystszej produkcji, założenia i cele BAT, a takze systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować przegląd środowiskowy zgodnie z zasadami systemów środowiskowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opracować projekt czystszej produkcji dla różnych branż i rodzajów działalności. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie ideę zrównoważonego rozwoju oraz czystszej produkcji. Ma świadomość konieczności efektywnej ochrony środowiska naturalnego. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Przypomnienie podstawowych zasad i strategii ochrony środowiska. Omówienie głównych zanieczyszczeń środowiska oraz sposobów przeciwdziałania im. Omówienie czystszej produkcji. Przedstawienie nowoczesnych technik oraz procedur minimalizacji zanieczyszczeń. Omówienie najlepszych dostępnych technik (BAT). Scharakteryzowanie standardów oceny wymaganych przez systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz EMAS.

Ćwiczenia projektowe (15h):

opracowanie projektu wdrożenia czystszej produkcji lub EMAS lub ISO 14001 dla wybranej organizacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie kolokwium.
Ćwiczenia audytoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie sprawozdań.
Ćwiczenia projektowe:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu. Ocena z ćwiczeń projektowych obejmuje wartość merytoryczną projektu, jakość przeprowadzonych analiz oraz sposób i formę jego prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium z wykładów i oceny z ćwiczeń i projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Matuszak-Flejszman A. „Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001”, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001
Nowosielski R. „Czystsza produkcja i zrównoważone technologie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania Środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
Wspólny system ekozarządzania i audytu (EMAS) – poradnik dla organizacji.
Praca zbiorowa pod redakcją Piotrowski Z i Sokół W – Technologie czystszej produkcji w górnictwie węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Paliwa z odpadów dla energetyki. Polityka Energetyczna t. 8, z. specjalny, s. 507-515.

Informacje dodatkowe:

Ilość terminów kolokwium: 1 podstawowy i 1 poprawkowe.