Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie surowców i odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-502-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Operacje technologiczne przygotowania surowców do wzbogacania i metody separacji surowców pierwotnych i odpadów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych potrzebną do opisu podstawowych procesów z zakresu przetwarzania surowców i odpadów IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W02 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student ma wiedzę elementarną z zakresu przygotowawczych operacji jednostkowych (rozdrabnianie, klasyfikacja mechaniczna i przepływowa) mających miejsce w przeróbce i przetwarzaniu surowców IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Student ma wiedzę, z zakresu grawitacyjnych metod wzbogacania surowców IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W02 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie opracować wyniki doświadczeń laboratoryjnych i wyciągać wnioski dotyczące przebiegu procesów przetwarzania surowców i odpadów IKS1A_U02, IKS1A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie ocenić przebieg jednostkowego procesu na podstawie wskaźników dokładności rozdziału, skuteczności separacji IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student umie opracować wyniki doświadczeń laboratoryjnych i wyciągać wnioski dotyczące przebiegu procesów przetwarzania surowców i odpadów IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność odpowiedniego podejścia (zastosowanie urządzenia, metody badawczej, procesu przeróbczego) do konkretnego surowca i odpadu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_K01, IKS1A_U01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych potrzebną do opisu podstawowych procesów z zakresu przetwarzania surowców i odpadów + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę elementarną z zakresu przygotowawczych operacji jednostkowych (rozdrabnianie, klasyfikacja mechaniczna i przepływowa) mających miejsce w przeróbce i przetwarzaniu surowców + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę, z zakresu grawitacyjnych metod wzbogacania surowców + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie opracować wyniki doświadczeń laboratoryjnych i wyciągać wnioski dotyczące przebiegu procesów przetwarzania surowców i odpadów + + + - - - - - - - -
M_U002 Student umie ocenić przebieg jednostkowego procesu na podstawie wskaźników dokładności rozdziału, skuteczności separacji + + + - - - - - - - -
M_U003 Student umie opracować wyniki doświadczeń laboratoryjnych i wyciągać wnioski dotyczące przebiegu procesów przetwarzania surowców i odpadów + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność odpowiedniego podejścia (zastosowanie urządzenia, metody badawczej, procesu przeróbczego) do konkretnego surowca i odpadu + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Rola przeróbki i przetwórstwa w gospodarce zasobami surowców pierwotnych, wtórnych i odpadowych. Systematyka i uwarunkowania operacji przeróbczych – przykłady wykorzystania w gospodarce surowcami wtórnymi i odpadami. 2.Przesiewanie – układy przesiewania, powierzchnie sitowe. Przesiewanie materiałów bardzo drobno uziarnionych.
3.Skuteczność technologiczna procesu przesiewania. Rola parametrów konstrukcyjno ruchowych i właściwości przesiewanego materiału w kształtowaniu przebiegu i wyników procesu przesiewania.
4.Podatność surowca na rozdrabnianie, działania rozdrabniające. Kruszenie w kruszarkach szczękowych, stożkowych, walcowych i wirnikowych. Urządzenia do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, cięcia złomu itp. Stopień rozdrabniania.
5.Mielenie w młynach bębnowych, pierścieniowych i strumieniowych. Procesy samomielenia. Obiegi mielenia. 6.Swobodne i skrępowane opadanie ziaren w ośrodku ciekłym. Wyznaczanie granicznej prędkości opadania ziaren. 7.Warunki eksploatacji urządzeń klasyfikujących. Czynniki wpływające na wielkość ziarna podziałowego i ostrość rozdziału w klasyfikatorach grawitacyjnych i odśrodkowych. 8.Wzbogacanie w cieczach ciężkich – ciecze ciężkie jednorodne i zawiesinowe. Rodzaje obciążników, właściwości cieczy zawiesinowych. Obieg i regeneracja cieczy ciężkiej. 9.Wzbogacanie w osadzarkach, na stołach koncentracyjnych, w separatorach zwojowych.
10.Podstawy procesu flotacji. Odczynniki flotacyjne – klasyfikacja, zastosowanie w procesach technologicznych. Wpływ różnych parametrów na przebieg procesu flotacji. 11.Właściwości magnetyczne i elektryczne minerałów. Wzbogacanie magnetyczne minerałów silnie i słabo magnetycznych.
12. Kolokwium zaliczeniowe

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Podstawowe pojęcia stosowane w przeróbce i przetwarzaniu surowców i odpadów (wychód, zawartość, udział, analiza). Bilansowanie produktów rozdziału. Konstrukcja krzywych składu ziarnowego, posługiwanie się krzywymi. Skuteczność przesiewania, stopień rozdrobnienia. 2. Wyliczanie współrzędnych krzywych rozdziału, konstrukcja krzywych, obliczanie wskaźników dokładności rozdziału.
3. Procesy wzbogacania surowców. Pojęcia: koncentrat, odpad, zawartość składników użytecznych, uzysk, strata, stopień wzbogacenia, stopień zubożenia. Bilansowanie produktów separacji. Rozwiązywanie zadań. Obliczanie współrzędnych i wykreślanie podstawowej krzywej wzbogacalności. Ocena wzbogacalności surowca.
4. Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. Badanie wpływu obciążenia przesiewacza i wilgotności nadawy na skuteczność procesu przesiewania. Przesiewanie w obiegu z rozdrabnianiem.
2. Klasyfikacja w hydraulicznym klasyfikatorze pionowo-prądowym przy różnych prędkościach strumienia wznoszącego. Wyznaczenie teoretycznej i rzeczywistej wielkości ziarna podziałowego. Rozdział w hydrocyklonie.
3. Analiza densymetryczna odpadów miału węglowego.Badanie rozdziału w osadzarce na przykładzie rudy Zn-Pb. Selektywna flotacja rud metali nieżelaznych. Określenie wpływu ilości dodawanych odczynników na wychody koncentratów.
4. Kolokwium zaliczeniowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładu x 0,6 + ocena z laboratorium x 0,2 + ocena z ćwiczeń audytoryjnych x 0,2.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmiot powinny poprzedzać kursy z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, podstawy mineralogii i petrografii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blaschke Z., Brożek., Mokrzycki E.,Ociepa Z., Tumidajski T., 1983. Zarys technologii procesów przeróbczych.
2. Blaschke J., 1987. Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych.
3. Drzymała J., 2001. Podstawy mineralurgii.
4. Stępiński W., 1964. Wzbogacanie grawitacyjne.
5. Sztaba K., 1993. Przesiewanie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. NOWAK A., SUROWIAK A., Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems Archives of Mining Sciences, 2013 vol. 58 no. 4, s. 1209–1220.
2. SUROWIAK A., Assessment of coal mineral matter liberation efficiency index, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2013 R. 14 nr 2, s. 153–158.
3. NOWAK A., SUROWIAK A., Analiza efektów wzbogacania i odsiarczania drobnych klas miałów węglowych w separatorach zwojowych, Przegląd Górniczy, 2011 t. 67 nr 7–8, s. 65–71.
4. NIEDOBA T., SUROWIAK A., Type of coal and multidimensional description of its composition with density and ash contents taken into consideration, IMPC 2012 : XXVI International Mineral Processing Congress : New Delhi, India, September 24–28, 2012.
5. SUROWIAK A., BROŻEK M., Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of spherical particles for high values of the Reynold’s number —Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2014 vol. 59 iss. 1, s. 269–282.

Informacje dodatkowe:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest:
1. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdań.
2.Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych.
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć audytoryjnych jest:
1. Obecność na wszystkich zajęciach audytoryjnych.
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Nieobecność na ćwiczeniach spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba, przypadek losowy) zostanie usprawiedliwiona a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia bądź w innej formie wskazanej przez prowadzącego (np. prezentacja tematyki zajęć w formie wygłoszenia referatu).
Nieobecność na 50% z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzania zajęć.
Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego.
Spełnienie powyższych warunków stanowi podstawę do zaliczenia całości modułu.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz wykładu może odbyć się maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych.
Nie ma możliwości poprawy uzyskanej oceny pozytywnej z poszczególnych form zajęć (ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne). Obecność na wykładach (100%) może być premiowana przy wystawianiu oceny końcowej z modułu.