Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-506-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu pozwalają na zapoznanie się z urządzeniami służącymi do uzdatniania powietrza i wchodzącymi w skład instalacji klimatyzacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę: o urządzeniach do uzdatniania powietrza i elementach wchodzących w skład instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą procesów psychrometrycznych zachodzących w instalacji klimatyzacyjnej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru central klimatyzacyjnych dla danych warunków IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu budowy instalacji klimatyzacyjnych i ich doboru do obiektów IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U002 Posiada umiejętność optymalnego doboru central klimatyzacyjnych dla sieci IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U003 Posiada umiejetność rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach klimatyzaowanych IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U004 Posiada umiejetność wyboru systemu klimatyzacji dla obiektu IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dobrać odpowiednie urządzenia dla zabudowy instalacji klimatyzacyjnej IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K002 Posiada kompetencje nadzorowania budowy prostych instalacji wentylacyjnych IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad realizacją budowy części instalacji wentylacyjnych IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K004 Posiada kompetancje sprawdzenia poprawnosci wykonanego projektu doboru urzadzeń do instalacji klimatyzacyjnych IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_K005 Posiada kompetencje nadzorowania budowy prostych instalacji wentylacyjnych IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Przedmiot pozwala uzyskać wiedzę: o urządzeniach do uzdatniania powietrza i elementach wchodzących w skład instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą procesów psychrometrycznych zachodzących w instalacji klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru central klimatyzacyjnych dla danych warunków + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu budowy instalacji klimatyzacyjnych i ich doboru do obiektów + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność projektowania i doboru urządzeń dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność optymalnego doboru central klimatyzacyjnych dla sieci + - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejetność rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach klimatyzaowanych - - - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność wyboru systemu klimatyzacji dla obiektu + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dobrać odpowiednie urządzenia dla zabudowy instalacji klimatyzacyjnej + - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje nadzorowania budowy prostych instalacji wentylacyjnych + - - + - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad realizacją budowy części instalacji wentylacyjnych + - - + - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetancje sprawdzenia poprawnosci wykonanego projektu doboru urzadzeń do instalacji klimatyzacyjnych + - - + - - - - - - -
M_K005 Posiada kompetencje nadzorowania budowy prostych instalacji wentylacyjnych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Podstawowe elementy wyposażenia sieci wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (wentylatory – charakterystyki, kanały, przepustnice – obliczenia i równoważenie sieci nawiewno – wywiewnej, współpraca wentylatora z siecią kanałów, urzadzenia do uzdatniania powietrza),
Parametry pracy i dobór elementów nawiewnych (podstawowe zasady dotyczące strumienia powietrza nawiewanego, sposoby dobory nawiewników, podstawowe typy i rodzaje
nawiewników), Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji (komfort cieplny w aspekcie bilansu
cieplnego pomieszczenia, wentylacja i klimatyzacja – podobieństwa i różnice, osiągnięcie założonych parametrów powietrza nawiewanego),
Podstawowe systemy klimatyzacji (centralny system ze stałym strumieniem powietrza CAV w aspekcie klimatyzacji jednego i wielu pomieszczeń, centralny system ze zmiennym strumieniem
powietrza VAV w aspekcie klimatyzacji wielu pomieszczeń, system klimatyzacji VRV z zmiennym natężeniem czynnika chłodniczego, z klimakonwektorami wentylatorowymi i indukcyjnymi).
Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia projektowe (9h):

System klimatyzacji jednokanałowej, niskoprędkościowej dla pomieszczenia użyteczności publicznej.
Zaliczenie ustne projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia wykładów x 0,7 + ocena z ćwiczeń projektowych x 0,3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach projektowych powinna być odrobiona po ustaleniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek „Ogrzewanie i klimatyzacja" , tł. T.Kopczyński, EWFE – Wydanie l, Gdańsk 1994.
W.P. Jones „Klimatyzacja" – Wydanie polskie 2, Wyd. Arkady, Warszawa 2002.
W.N. BOGOSŁAWSKI Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach Warszawa Arkady 1985
Gutkowski K.M. Chłodnictwo i Klimatyzacja, WNT 2003
Pawłoć A.,Targański W., Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, MASTA 1998
Zalewski W.: Pompy ciepła, PWN 1999
Zalewski W. Systemy i urządzenia chłodnicze, Politechnika Krakowska, Kraków 2007
Kostyrko K., Łobozowski A.: Klimat Pomiary Regulacja, Agenda Wydawnicza PAK Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szlązak N., Obracaj D.: Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 6, z. 3, s. 183–197, Gliwice 2011
Szlązak N.: Układy klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych. Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie pod red. Nikodema Szlązaka, Wydawnictwa AGH, s. 305–318, Kraków 2011
Wpływ jakości wody na stan maszyn i urządzeń klimatyzacji grupowej — Influence of waterquality on machinery and equipment in groupminecooling system / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie = Selectedhazards and theircontrol in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 361–375. — Bibliogr. s. 374–375
Wykorzystanie ciepła odpadowego w rozbudowie systemu klimatyzacji wyrobisk podziemnych — Waste heatrecovery in rebuilding of minecooling system / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ // W: XLIII Dni Chłodnictwa : oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 30.11–01.12.2011 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2011. — ISBN: 978-83-925055-4-9. — S. 215–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Abstr.
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego. Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka, s. 325–336, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 11, s. 58–62, Warszawa 2014
Szlązak N., Obracaj D.: Warunki wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej. XLIV Dni Chłodnictwa: konferencja naukowo-techniczna: badania i rozwiązania techniczne efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., s. 211–224, Poznań 2012

Informacje dodatkowe:

Jeżeli student opuścił więcej niż 20 % ćwiczeń projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.