Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy zbiórki i transportu odpadów komunalnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-512-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pawul Małgorzata (pawul@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest poznanie zagadnień związanych ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych. Studenci poznają odpowiednie przepisy prawne oraz systemy zbiórki i transportu odpadów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody projektowania i optymalizacji tras transportu odpadów IKS1A_W05 Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student zna przepisy prawne dotyczące zbiórki i transportu odpadów IKS1A_W01 Projekt,
Kolokwium
M_W003 Student zna podstawowe systemy zbiórki i transportu odpadów komunalnych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i dobrać właściwe sposoby zbiórki i transportu odpadów komunalnych w zależności od uwarunkowań terenowych, społecznych i ekonomicznych IKS1A_U03, IKS1A_U02 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności i potrzeby prawidłowego zbierania odpadów komunalnych IKS1A_K03 Projekt,
Kolokwium
M_K002 Student potrafi korzystać z literatury naukowej samodzielnie poszerzając wiedzę w zakresie przedmiotu IKS1A_K01, IKS1A_K02 Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody projektowania i optymalizacji tras transportu odpadów + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna przepisy prawne dotyczące zbiórki i transportu odpadów + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe systemy zbiórki i transportu odpadów komunalnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i dobrać właściwe sposoby zbiórki i transportu odpadów komunalnych w zależności od uwarunkowań terenowych, społecznych i ekonomicznych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności i potrzeby prawidłowego zbierania odpadów komunalnych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi korzystać z literatury naukowej samodzielnie poszerzając wiedzę w zakresie przedmiotu + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Regulacje formalno-prawne z zakresu zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Systemy zbiórki odpadów, metody odbierania odpadów. Rodzaje pojazdów zbierających i transportujących odpady. Bezpośredni i dwustopniowy transport odpadów, stacje przeładunkowe. Systemy monitoringu i kontroli odpadów w gminie. Czynniki wpływające na koszty zbiórki i transportu odpadów. Wybór optymalnej trasy przewozu odpadów – istniejące ograniczenia i projektowanie trasy, problemy komiwojażera i marszrutyzacji pojazdów, algorytmy stosowane do optymalizacji trasy.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projekt systemu zbiórki i transportu odpadów komunalnych uwzględniający regulacje prawne, uwarunkowania terenowe, społeczne, ekonomiczne i logistyczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń projektowych student powinien rozwiązać określone zadanie projektowe oraz wykonać wymaganą dokumentację projektową (zadania wykonywane w grupach). Ocenie podlega realizacja poszczególnych etapów projektu, jego jakość oraz zaangażowanie w pracę zespołu.
Aby uzyskać ocenę pozytywną z wykładów student musi poprawnie odpowiedzieć na pytania kolokwium
zaliczeniowego z treści wykładów. Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwium.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen: oceny z kolokwium z tematyki wykładów (30%), oceny z realizowanego projektu (70%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ustala z prowadzącym indywidualny sposób nadrobienia zaległości. Prowadzący może zalecić uczestnictwo studenta w zajęciach innej grupy realizującej ten sam etap projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2006.
Hemmelmayr V., Doerner K. F., Hartl R. F., Rath S.: A heuristic solution method for node routing based solid waste collection problems, “Journal of Heuristics”, 19/2013.
Kim B.-I., Kim S., Sahoo S.: Waste collection vehicle routing problem with time windows, “Computers & Operations Research”, 33(12)/2006.
Malinowski M.: Analiza kosztów zbierania i transportu zmieszanych odpadów komunalnych, “Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, IV/2/2014.
Malinowski M., Woźniak A.: Problem optymalizacji logistycznych parametrów transportu odpadów komunalnych w aspekcie strategii ekofirmy, “Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, 10/2011.
Płaczek E., Szołtysek J.: Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach, “LogForum”, 4/2008.
Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2015.
Trojanowski K.: Metaheurystyki praktyczne, Wydawnictwo WIT, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pawul M., Kwiecień J.: Techniczne aspekty optymalizacji w gospodarce odpadami, “Inżynieria ekologiczna”, 23/2010.
Pawul M., Kwiecień J., Śliwka M.: Wybrane zagadnienia optymalizacji transportu odpadów komunalnych,” Logistyka”, 4/2015.
Kępys W.: Opto-pneumatic separators in waste management. Inżynieria Mineralna/Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2016 R. 17 nr 1, s. 63–67.

Informacje dodatkowe:

Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach projektowych.