Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wykonywanie i przebudowa składowisk
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-514-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W module omówione zostaną zasady i metody budowy składowisk / obiektów gospodarowania odpadami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zagadnienia prawne dotyczące składowisk odpadów, w tym zasady ich lokalizacji i bezpiecznej eksploatacji. IKS1A_W05, IKS1A_W02 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie metod składowania odpadów rożnych typów IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować bryłę składowiska o określonej objętości w zadanym terenie IKS1A_U02, IKS1A_W01, IKS1A_U01, IKS1A_W02, IKS1A_U04 Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować procesy towarzyszące funkcjonowaniu stawu osadowego. IKS1A_W01, IKS1A_K01, IKS1A_U05, IKS1A_W04, IKS1A_W02, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wymagania odnośnie odpowiedzialności projektanta. Ma świadomość skutków projektowania inżynierskiego dla środowiska i społeczeństwa. IKS1A_K01, IKS1A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zagadnienia prawne dotyczące składowisk odpadów, w tym zasady ich lokalizacji i bezpiecznej eksploatacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie metod składowania odpadów rożnych typów + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować bryłę składowiska o określonej objętości w zadanym terenie - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować procesy towarzyszące funkcjonowaniu stawu osadowego. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wymagania odnośnie odpowiedzialności projektanta. Ma świadomość skutków projektowania inżynierskiego dla środowiska i społeczeństwa. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Podstawowe pojęcia i definicje w zakresie składowania odpadów;
Aspekty prawne składowania odpadów;
Rodzaje odpadów a metody ich składowania;
Rodzaje składowisk;Zasady lokalizacji składowisk, w tym na terenach eksploatacji górniczej;
Procedury związane z budową i eksploatacją składowisk;
Składowiska odpadów komunalnych, budowa i wyposażenie;
Składowiska odpadów niebezpiecznych;
Składowiska odpadów przemysłowych;
Stawy osadowe;
Uszczelnienie oraz elementy konstrukcyjne składowisk;
Zasady i metody rozbudowy składowisk odpadów i stawów osadowych;
Bilans wodny oraz podstawowe elementy systemu obiegu wód na stawie osadowym;
Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów stałych i stawów osadowych;
Przebudowa i likwidacja składowisk nie spełniających przepisów prawnych i standardów ochrony środowiska;

Ćwiczenia projektowe (9h):
Projekt stawu osadowego

Przedmiotem zajęć jest zaprojektowanie stawu osadowego w zadanym terenie.
Projekt obejmuje określenie objętości odpadów, pojemności i powierzchni stawu osadowego po trzech okresach jego funkcjonowania oraz obliczenie bilansu wodnego. Ponadto konieczne jest zaprojektowanie tam(y) oraz niezbędnej infrastruktury stawu osadowego, w tym elementy obiegu wód, wraz z lokalizacją.
Projekt zawiera część pisemną, obliczenioową oraz rysunkową obejmującą rysunek poglądowy oraz przekrojowy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Ocena wykładu dotyczy oceny stanu wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, prezentowych podczas wykładów oraz omawianych we wskazanych źródłach. Sprawdzenie wiedzy zostanie przeprowadzone na podstawie odpowiedzi na zadane pytania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyznaczana jako średnia ważona ocen z kolokwium (40%) oraz z projektu (60%).

Na ocenę projektu będą składały jego walory merytoryczne, w tym wnioski, jakość obliczeń, dokładność i estetyka rysunków. Ponadto pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach, systematyczność w realizacji projektu oraz terminowość jego oddania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się nie więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach można nadrobić podczas zajęć z inną grupą, z zastrzeżeniem zgodności treści. Jeżeli jest to niemożliwe, student jest zobowiązany uzupełnić zaległości z ćwiczeń w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadami” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2. Żygadło M.: “Gospodarka odpadami komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3. Eksploatacja składowiska odpadów. LEM PROJEKT S.C., Kraków. Żygadło M. 1998.
4. Łuniewski S. „Bezpieczne składowanie odpadów”, Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2000.
5. Sobczak J. Zapory z materiałów miejscowych PWN Warszawa 1975.
6. Fanti K. Stawy osadowe i składowiska. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1980
7. Wysokiński L. Zasady budowy składowisk odpadów. Poradnik ITB 444/2009, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Kuczyńska I., Pomykała R., Nogaj A. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1. Recykling, 2011 nr 9, s. 26–28.
 2. Kuczyńska I., Nogaj A., Pomykała R. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2. Recykling, 2011 nr 10, s. 23–26.
 3. Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R. Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie. Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. 2011 nr 10, s. 38–39.
 4. Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego : praca zbiorowa pod red. Stefana Góralczyka; autorzy: Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Beata B. Kłopotek, Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Lutyński, Łukasz Machniak, Zbigniew Piotrowski, Radosław Pomykała, Józef Szafarczyk, Beata Witkowska-Kita, Ewa Żbikowska ; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. — Warszawa : IMBiGS, 2011. 327 s. ISBN: 987-83-86040-20-9
 5. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. Rocznik Ochrona Środowiska; 2011 t. 13 cz. 2, s. 1619–1634.
 6. Pomykała R., Stempkowska A., Łyko P. Rheological properties of slime waste from hard coal processing — Właściwości reologiczne mułu odpadowego z przeróbki węgla. AGH Journal of Mining and Geoengineering, 2012 vol. 36 no. 4, s. 149-158.
Informacje dodatkowe:

Projekt przygotowywany indywidualnie.
Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.
Terminy kolokwium: jeden podstawowy i jeden poprawkowy.