Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje i sieci sanitarne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-604-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Galiniak Grzegorz (galiniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wykonawstwa, odbioru i podstawowych czynności eksploatacyjnych, instalacji wewnętrznych wod.-kan. w budynkach IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma widze z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 Student powinien przyswoić wiedzę w zakresie wymiarowania i rozumienia pracy urzadzeń i systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków w zakresie elementarnym. Powinien rownież opanować zasady prowadzenia przewodów w instalacjach wewnętrznych wod-kan. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stosować tabele, nomogramy wzory do obliczeń związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski
M_U002 Student umie wykonać niezbędne rysunki techniczne do podstawowej dokumentacji projektowej z zakresu sieci i instalacji sanitarnych IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi analizować ogólne wytyczne projektowe, prowadzić obliczenia hydrauliczne IKS1A_U04, IKS1A_U02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U004 Student potrafi rozpoznać i opisać wyposażenie systemów wodociągowych IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
M_U005 Student potrafi sklasyfikować materiały oraz uzbrojenie sieci kanalizacyjnej i obiektów specjalnych IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U006 Student potrafi sklasyfikować i opisać materiały i elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. IKS1A_K03, IKS1A_K01 Projekt,
Projekt inżynierski,
Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wykonawstwa, odbioru i podstawowych czynności eksploatacyjnych, instalacji wewnętrznych wod.-kan. w budynkach + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma widze z zakresu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student powinien przyswoić wiedzę w zakresie wymiarowania i rozumienia pracy urzadzeń i systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków w zakresie elementarnym. Powinien rownież opanować zasady prowadzenia przewodów w instalacjach wewnętrznych wod-kan. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować tabele, nomogramy wzory do obliczeń związanych z sieciami i instalacjami sanitarnymi - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie wykonać niezbędne rysunki techniczne do podstawowej dokumentacji projektowej z zakresu sieci i instalacji sanitarnych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi analizować ogólne wytyczne projektowe, prowadzić obliczenia hydrauliczne - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi rozpoznać i opisać wyposażenie systemów wodociągowych + - - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi sklasyfikować materiały oraz uzbrojenie sieci kanalizacyjnej i obiektów specjalnych + - - - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi sklasyfikować i opisać materiały i elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. 1. Przewidywanie wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości usuwanych ścieków (1h)
  2. Podstawy projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (2h)
  3. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne do budowy sieci(2h)
  4. Wykonawstwo sieci wod-kan i wymagania i badania przy odbiorze tych sieci (1h)
  5. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach (1h)
  6. Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (1h)
  7. Wykonawstwo instalacji wod-kan i wymagania i badania przy odbiorze tych instalacji (1h)

 2. Przewidywanie wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości usuwanych ścieków (1h)

  Przedstawienie trendów zmian zapotrzebowania na wodę po wprowadzeniu “gospodarki wolnorynkowej”. Możliwości oszczędzania wody oraz zmiany konsumpcji w Świecie.

 3. Podstawy projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (4h)

  Opisane zostaną równania do obliczania sieci wodociągowych, w tym równania do obliczania sieci pierścieniowych oraz równania na opory przepływu dla wymiarowania sieci kanalizacyjnych. Zostaną podane sposoby doboru wielkości kanałów dla znanego przepływu oraz spadków minimalnych w oparciu o wartości prędkości samooczyszczania i naprężeń ścinających na granicy kanał – ścieki.

 4. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne do budowy sieci

  Omówione zostaną przewody wykonane z różnych materiałów do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym naświetlone możliwości ich wyboru w rożnych uwarunkowaniach lokalnych.

 5. Wykonawstwo sieci wod-kan i wymagania i badania przy odbiorze tych sieci

  Opisany będzie sposób trasowania przewodów, zmiany kierunkow, zabezpieczeń przy zmianach kierunku, zabudowaniu zasuw i innej armatury, zabezpieczenia przed zalaniem wykopow przed odbiorem przewodów. Odbiór i elementy badania przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej (5h)
2. Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (4h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen z projektów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chudzicki J., Sosnowski S. 2011: Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa
2. Chudzicki J., Sosnowski S. 2011: Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa
3. Heidrich Z., Podedworna J., Kalenik M., Stańko G. 2008: Sanitacja wsi. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa
4. Knapik K., Bajer J. 2011: Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków.
5. Madryas C., Przybyła B., Wysocki L. 2010: Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych. DWE, Warszawa.
6. Płuciennik M., Zimmer J. 2012: Projektowanie instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej. ITB, Warszawa
7. Żuchowicki A. W. 2004: Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Politechnika Koszalińska, Koszalin.
8. Obowiązujące przepisy prawne i Polskie Normy związane z tematem.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z wszystkich zadań projektowych.
4. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą z zajęć projektowych.
5. Zaliczenie projektów może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.