Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odpady jako surowce antropogeniczne dla budownictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-606-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania odpadów w budownictwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna możliwości wykorzystania odpadów do produkcji materiałów budowlanych. IKS1A_W02, IKS1A_W03, IKS1A_W04 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania odpadów w budownictwie drogowym. IKS1A_W02, IKS1A_W03, IKS1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe badania właściwości odpadów w aspekcie ich stosowania w budownictwie. IKS1A_U03, IKS1A_U02 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe badania zaczynów i zapraw. IKS1A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie odzysku w gospodarce odpadami. IKS1A_K04, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie znaczenie odzysku odpadów w budownictwie w aspekcie zrównoważonego rozwoju. IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna możliwości wykorzystania odpadów do produkcji materiałów budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania odpadów w budownictwie drogowym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe badania właściwości odpadów w aspekcie ich stosowania w budownictwie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe badania zaczynów i zapraw. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie odzysku w gospodarce odpadami. + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie odzysku odpadów w budownictwie w aspekcie zrównoważonego rozwoju. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Odpad a surowiec antropogeniczny. Zasoby surowców antropogenicznych.
Rodzaje i właściwości surowców antropogenicznych w porównaniu do surowców naturalnych.
Zasady i warunki zagospodarowania odpadów/ surowców antropogenicznych.
Pojęcie wskaźnika antropogeniczności.
Aspekty technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wykorzystania surowców antropogenicznych.
Obszary zastosowania surowców antropogenicznych w budownictwie.
Wykorzystanie surowców antropogenicznych w produkcji cementów.
Wykorzystanie surowców antropogenicznych w technologii betonu.
Wykorzystanie surowców antropogenicznych w technologii ceramiki czerwonej.
Odpady i surowce antropogeniczne w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
Badania właściwości odpadów w aspekcie stosowania w technologiach produkcji materiałów budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania właściwości odpadów: oznaczanie składu chemicznego, składu ziarnowego, strat prażenia, badania puzolanowości.
Badania właściwości mieszanin wiążących z udziałem odpadów.
Badania właściwości wyrobów ceramicznych z udziałem odpadów.
Badania właściwości geotechnicznych mieszanek z udziałem odpadów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawozdań i kolokwium.
Terminy kolokwium: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie kolokwium z wykładów i zaliczenia z ćwiczeń (średnia arytmetyczna).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kurdowski W., 2018 – Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości. Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
Łukowski P., 2016 – Modyfikacja materiałowa betonu.
Jan Małolepszy (redaktor), Marek Gawlicki, Waldemar Pichór, Elżbieta Brylska, Witold Brylicki, Artur Łagosz, Wiesława Nocuń-Wczelik , Marek Petri, Zdzisław Pytel, Wojciech Roszczynialski, Józef Stolecki, Grzegorz Malata, Manuela Reben, 2013 – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań. Wyd. AGH.
Siddique R., 2008 – Waste Materials and By-Products in Concrete. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74294-4
De Belie N., Soutsos M., Gruyaert E., 2018 – Properties of Fresh and Hardened Concrete Containing Supplementary Cementitious Materials. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70606-1.
El-Badawy S.M., Gabr A.R., El-Hakim R.T.A., 2018 – Recycled Materials and By-Products for Pavement Construction. In: Martínez L., Kharissova O., Kharisov B. (eds) Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2018 – The elemental composition of biomass ashes as a preliminary assessment of the recovery potential. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34, s. 115–132.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Wybrane technologie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Czasopismo Techniczne nr 72-77, Kraków, s. 59-67.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.