Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagrożenia mikrobiologiczne w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-614-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Hołda Anna (turno@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest poznanie zagrożeń mikrobiologicznych środowiska wewnętrznego związanych
z zastosowaniem różnych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zagrożenia mikrobiologiczne w budynkach spowodowane złym funkcjonowaniem wentylacji i klimatyzacji IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna metody pomagające w zapewnieniu odpowiednich warunków higienicznych wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna zalecenia dotyczące kontroli czystości systemów wentylacyjnych - ogólne wymagania i procedury niezbędne do oceny i utrzymywania czystości systemów wentylacyjnych przewodowych zarówno nowych, jak i już użytkowanych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna metody oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia instalacji. Zna wpływ czynników biologicznych i na zdrowie człowieka. Zna wpływ parametrów cieplno-wilgotnościowych na wzrost zagrożenia mikrobiologicznego w środowisku wewnętrznym. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi rozpoznać źródła i czynniki wpływające na emisję i rozprzestrzenianie mikroorganizmów wskaźnikowych z systemów dystrybucji powietrza. Potrafi ograniczyć rozprzestrzenianie mikroorganizmów wskaźnikowych z systemów dystrybucji powietrza. IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie wykonać preparaty mikroskopowe bakteryjne i grzybowe oraz zidentyfikować je do rodzaju. IKS1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi dokonać poboru próbek powietrza oraz materiału biologicznego z systemów wentylacyjnych IKS1A_U03, IKS1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi odczytać i opracować wyniki przeprowadzonych badań analitycznych. IKS1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne przyjmując w nim różne role.Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. IKS1A_K01, IKS1A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student potrafi opracować sprawozdanie z wykonanych doświadczeń podając własne obserwacje procesów oraz wnioski. Student ma świadomość z zakresu aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. Student respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu, jest rzetelny i postępuje uczciwie, zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym. IKS1A_K01, IKS1A_K02 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zagrożenia mikrobiologiczne w budynkach spowodowane złym funkcjonowaniem wentylacji i klimatyzacji + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody pomagające w zapewnieniu odpowiednich warunków higienicznych wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zalecenia dotyczące kontroli czystości systemów wentylacyjnych - ogólne wymagania i procedury niezbędne do oceny i utrzymywania czystości systemów wentylacyjnych przewodowych zarówno nowych, jak i już użytkowanych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia instalacji. Zna wpływ czynników biologicznych i na zdrowie człowieka. Zna wpływ parametrów cieplno-wilgotnościowych na wzrost zagrożenia mikrobiologicznego w środowisku wewnętrznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznać źródła i czynniki wpływające na emisję i rozprzestrzenianie mikroorganizmów wskaźnikowych z systemów dystrybucji powietrza. Potrafi ograniczyć rozprzestrzenianie mikroorganizmów wskaźnikowych z systemów dystrybucji powietrza. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykonać preparaty mikroskopowe bakteryjne i grzybowe oraz zidentyfikować je do rodzaju. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać poboru próbek powietrza oraz materiału biologicznego z systemów wentylacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi odczytać i opracować wyniki przeprowadzonych badań analitycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne przyjmując w nim różne role.Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi opracować sprawozdanie z wykonanych doświadczeń podając własne obserwacje procesów oraz wnioski. Student ma świadomość z zakresu aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. Student respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu, jest rzetelny i postępuje uczciwie, zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Warunki rozwoju zanieczyszczeń biologicznych i ich podstawowe źródła.
2. Wpływ systemów wentylacyjnych na zanieczyszczenia mikrobiologiczne w środowisku wewnętrznym obiektów budowlanych.
3. Wpływ mikroklimatu środowiska na rozwój drobnoustrojów w instalacjach klimatyzacji i wentylacji.
4. Biokorozja elementów systemu dystrybucji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych materiałów budowlanych.
5. Charakterystyka zagrożeń mikrobiologicznych w budynkach spowodowanych złym funkcjonowaniem wentylacji i klimatyzacji.
6. Metody oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia instalacji.
7. Syndrom chorego budynku.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

1. BHP laboratorium mikrobiologicznego
2. Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza
- pobieranie próbek metodą sedymentacyjną
- pobieranie próbek metodą zderzeniową/filtracyjną
3. Ocena czystości pobranego powietrza
- ilościowa analiza mikrobiologiczna płytek po inkubacji
4. Analiza jakościowa próbek powietrza
- określenie przynależności systematycznej pleśni
- identyfikacja taksonomiczna bakterii

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku zajęć laboratoryjnych do uzyskania zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich
ćwiczeń, oddanie sprawozdań i zaliczenie kolokwium.Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może odbyć się
maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych. Kolokwium zaliczeniowe
obejmuje treści wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.
W ramach zaliczenia przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych, 20% aktywność na
zajęciach, 30% ocena ze sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość odrabiania zajęć laboratoryjnych z inną grupą realizującą dany zakres materiału
po uprzednim umówieniu terminu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość przedmiotu Podstawy biotechnologii w inżynierii środowiska

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Dutkiewicz J., Górny R.L., Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. , t. 53, Medycyna Pracy, 2002, s. 29-39

2) Górny R, Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych., t. 3(41), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, s. 17-39

3) Charkowska A.,, Zanieczyszczenia w instalacjach klimatyzacyjnych i metody ich usuwania, I.P.P.U MIASTA Gdańsk, 2003, s. 1-223

4) Charkowska A., Mijakowski, M. Sowa J., Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach., Dashofer Warszawa, 2005, s. 1-300

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Hexavalent chromium accumulation by microscopic fungi — Akumulacja jonów Cr(VI) przez grzyby
mikroskopowe / Anna HOŁDA // Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska ;
ISSN 0324-8461. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 45–56.
2. Influence of heavy metals on soil microflora — Wpływ metali ciężkich na mikroflorę gleby / Anna
HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków ; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 71–78.
3. Participation of microorganisms in effluent transformation — Udział mikroorganizmów w
przetwarzaniu osadów ściekowych / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA// Górnictwo i
Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł
poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86
4. Removal of heavy metals from coal medium with application of biotechnological methods Usuwanie
metali ciężkich ze środowiska węglowego przy zastosowaniu biotechnologii / Ewa KISIELOWSKA, Anna
HOŁDA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 93–104.

Informacje dodatkowe:

Na zajęcia laboratoryjne niezbędny jest strój ochronny: okulary, fartuch laboratoryjny, rękawiczki lateksowe, maseczka przeciwpyłowa