Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stacje i urządzenia pomiarowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-704-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Saramak Agnieszka (saramak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie budowy i zasady działania wybranych metod i urządzeń pomiarowych.
Analiza wyników pomiarowych ze stacji automatycznych. Graficzna prezentacja danych.
Analiza wyników pomiarowych manualnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada ogólną wiedzę z metrologii oraz pomiaru parametrów w inżynierii środowiska, IKS1A_W02, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 posiada wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych dla pomiarów i kontroli parametrów wraz z elementami wnioskowania statystycznego dla interpretacji danych, IKS1A_W02, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 zna metodologię wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w rozwiązywaniu zagadnień przetwarzania wizualizacji oraz archiwizacji danych w inżynierii środowiska, IKS1A_W02, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 ma wiedzę w zakresie monitorowania i identyfikowania stanu środowiska przemysłowego i sposobów oddziaływania w celu określenia źródeł zagrażających środowisku. IKS1A_W02, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 umiejętność wykorzystania metod oraz środków w zakresie organizacji pomiarów, zbierania, archiwizacji i przetwarzania danych pomiarowych oraz wykonywania obliczeń inżynierskich. IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 umiejętność posługiwania się wybranymi programami komputerowymi wspomagającymi przetwarzania i interpretację danych, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 umiejętność korzystania z baz danych i źródeł informacji oraz danych zbieranych o środowisku, IKS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 umie prowadzić pomiary i planować eksperymenty, IKS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U005 ma umiejętność interpretacji danych pomiarowych uzyskanych w warunkach prowadzonych badań laboratoryjnych, eksperymentów poligonowych oraz systemów monitorowania parametrów, IKS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U006 posiada umiejętność projektowania oraz posługiwania się narzędziami graficznego przetwarzania i prezentacji danych, IKS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumienie czynników wpływających na niepewność pomiarów i jakość prowadzonych badań, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 posiada świadomość oraz umiejętności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K003 zdolność do pracy zespołowej oraz samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów z zastosowaniem nowoczesnych technologii. IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_K004 posiada zdolność podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów 2 stopnia. IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada ogólną wiedzę z metrologii oraz pomiaru parametrów w inżynierii środowiska, + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych dla pomiarów i kontroli parametrów wraz z elementami wnioskowania statystycznego dla interpretacji danych, + - + - - - - - - - -
M_W003 zna metodologię wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w rozwiązywaniu zagadnień przetwarzania wizualizacji oraz archiwizacji danych w inżynierii środowiska, + - + - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę w zakresie monitorowania i identyfikowania stanu środowiska przemysłowego i sposobów oddziaływania w celu określenia źródeł zagrażających środowisku. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umiejętność wykorzystania metod oraz środków w zakresie organizacji pomiarów, zbierania, archiwizacji i przetwarzania danych pomiarowych oraz wykonywania obliczeń inżynierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 umiejętność posługiwania się wybranymi programami komputerowymi wspomagającymi przetwarzania i interpretację danych, + - + - - - - - - - -
M_U003 umiejętność korzystania z baz danych i źródeł informacji oraz danych zbieranych o środowisku, + - - - - - - - - - -
M_U004 umie prowadzić pomiary i planować eksperymenty, - - - - - - - - - - -
M_U005 ma umiejętność interpretacji danych pomiarowych uzyskanych w warunkach prowadzonych badań laboratoryjnych, eksperymentów poligonowych oraz systemów monitorowania parametrów, - - - - - - - - - - -
M_U006 posiada umiejętność projektowania oraz posługiwania się narzędziami graficznego przetwarzania i prezentacji danych, - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumienie czynników wpływających na niepewność pomiarów i jakość prowadzonych badań, + - - - - - - - - - -
M_K002 posiada świadomość oraz umiejętności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego + - - - - - - - - - -
M_K003 zdolność do pracy zespołowej oraz samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów z zastosowaniem nowoczesnych technologii. - - - - - - - - - - -
M_K004 posiada zdolność podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów 2 stopnia. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Organizacja systemu zbierania i weryfikacji danych w ramach monitoringu środowiska: stacje pomiarowe (pomiary automatyczne), pomiary manualne, dane z dokumentacji papierowej. Podział i budowa automatycznych stacji pomiarowych: jakości powietrza, jakości wody w rzekach. Wielkości mierzone przez stacje: jakość powietrza (SO2, CO, 03, NO, NOX, pył ogółem i PM 10); zanieczyszczenia komunikacyjne (benzen, toluen, substancje ropopochodne); wielkości meteorologiczne (temperatura, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność, promieniowanie słoneczne). Stacje pogodowe, konfiguracja, zbieranie i rejestracja danych. Sposoby przekazywania danych ze stacji do systemu informatycznego: bezpośredni (teletransmisja), pośredni (CD ), wydruk z drukarki. Podział i zasady pomiarów przy manualnym poborze próbek i analizie laboratoryjnej.
Sposoby przekazywania danych z pomiarów laboratoryjnych do systemu informacyjnego.
Lokalne stacje i urządzenia pomiarowe do kontroli warunków środowiskowych – przykłady

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6) oraz ocen z analiz wykonywanych podczas ćwiczeń (0,4).

Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych kolokwium zaliczeniowe musi być zaliczone na ocenę pozytywną.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,8) oraz aktywności na wykładach (0,2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach można odrobić z inną grupą, po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość programu MS Excel.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kostyrko K., Łobzowski A., Klimat – pomiary, regulacje. Agenda Wydawnicza PAK. Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Saramak A., Comparative analysis of indoor and outdoor concentration of PM10 particulate matter on example of Cracow City Center. Int. J. Environ. Sci. Technol. (2019). https://doi.org/10.1007/s13762-019-02250-5

Informacje dodatkowe:

W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolokwium w terminie podstawowym, przewidziany jest 1 termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.