Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody wspomagania decyzji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-705-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie w jaki sposób dobierać metody w zakresie rozpatrywanego zagadnienia optymalizacyjnego IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student wie jakie są silne i słabe strony stosowanych technik optymalizacyjnych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student umie precyzować określone zadania optymalizacyjne IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W004 Student wie jak stosować podstawowe techniki optymalizacyjne IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi obsługiwać podstawowe programy służące do optymalizacji (np. Excel) IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi wybrać odpowiednią metodę do określonego problemu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 Student potrafi wskazywać problemy, które należy zoptymalizować w badanych zagadnieniach IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U004 Student potrafi samodzielnie wykonać projekt optymalizacyjny dla wybranego problemu IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności poszerzania swojego warsztatu badawczego w badaniu analizowanych problemów IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student ma świadomość istoty pracy zespołowej IKS1A_K03, IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_K003 Student ma świadomość wagi rzetelnego przygotowania danych i zastosowanych metod optymalizacyjnych IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie w jaki sposób dobierać metody w zakresie rozpatrywanego zagadnienia optymalizacyjnego + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie są silne i słabe strony stosowanych technik optymalizacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student umie precyzować określone zadania optymalizacyjne + - + - - - - - - - -
M_W004 Student wie jak stosować podstawowe techniki optymalizacyjne + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obsługiwać podstawowe programy służące do optymalizacji (np. Excel) + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać odpowiednią metodę do określonego problemu + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wskazywać problemy, które należy zoptymalizować w badanych zagadnieniach + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi samodzielnie wykonać projekt optymalizacyjny dla wybranego problemu + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności poszerzania swojego warsztatu badawczego w badaniu analizowanych problemów + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość istoty pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość wagi rzetelnego przygotowania danych i zastosowanych metod optymalizacyjnych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Liniowe modele decyzyjne.
Liniowe modele decyzyjne w optymalizacji dwuszczeblowej. Wybrane metody optymalizacji wielokryteriowej.
Wielokryteriowe liniowe modele decyzyjne.
Wielokryteriowe dyskretne modele decyzyjne.
Metoda AHP
Zastosowanie sieci neuronowych.
Podstawy data mining.

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):

Ćwiczenia laboratoryjne są ilustracją treści wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz z ćwiczeń laboratoryjnych jest oceną końcową. Przewiduje się kolokwium zaliczeniowe oraz wykonanie sprawozdania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Matematyka na poziomie I roku studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Miszczyński M., Programowanie liniowe. Elementy teorii i zadania, Wyd. Absolwent, Łódź, 1996
Rogalska D. (red.), Programowanie liniowe. Algorytmy i zadania, Wyd. UŁ, Łódź, 1998
Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa, 2003, 2008
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, WN PWN Warszawa, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Niedoba T.: Wielowymiarowe charakterystyki zmiennych losowych w opisie materiałów uziarnionych i procesów ich rozdziału, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2013.
2. Tumidajski T., Foszcz D., Jamróz D., Niedoba T., Saramak D.: Niestandardowe metody statystyczne i obliczeniowe w opisie procesów przeróbki surowców mineralnych, Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009.
3. Tumidajski T., Saramak D., Niedoba T.: Matematyczne aspekty opisu i oceny wzbogacalności rud miedzi, Górnictwo i Geoinżynieria, vol. 31(4), pp. 97-106, 2007.
4. Niedoba T.: Ocena ryzyka ekonomicznego podejmowania decyzji za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych, II polsko-ukraińska konferencja naukowa, pp. 403-412, 2005.
5. Kwiecień J., Pawul M.: Application of artificial neural networks to spring water quality prediction, Polish Journal of Environmental Studies, 2012 vol. 21 no. 5A, s. 271–275.

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na każdej formie zajęć.
Dopuszczalna poprawa oceny z zaliczenia jeżeli student wykazywał aktywność podczas zajęć.
Forma kolokwium – kolokwium z zadań dotyczących zagadnień poruszanych na zajęciach. 2 terminy (1 podstawowy i 1 poprawkowy).
Projekt na podstawie danych otrzymanych na zajęciach.
Dopuszczalne odrabianie zajęć z innymi grupami.