Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia w przetwórstwie odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-709-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie
odpadów. Potrafi dokonać odpowiedniego doboru maszyn i urządzeń w celu zaprojektowania instalacji
do przeróbki układu technologicznego z uwzględnieniem pożądanych produktów. Zna i potrafi sterować
parametrami eksploatacyjnymi maszyn. Umie skorzystać z DTR i charakterystyk parametrów dla
prawidłowego funkcjonowania maszyny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna operacje stosowane w procesach przeróbki odpadów, podstawowe definicje i systematykę urządzeń IKS1A_W01, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_W002 zna budowę i potrafi opisać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie odpadów IKS1A_W01, IKS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi opisać sposoby regulacji parametrów technologicznych różnego rodzaju maszyn i urządzeń i ich wpływ na jakość i wydajność produktów IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U002 posiada umiejętności w zakresie praktycznego posługiwania się parkiem maszynowym oraz ich zastosowania dla konkretnego odpadu IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_U003 potrafi obliczyć wydajności, przepływ strumieni mas, wychody produktów dla dowolnej maszyny i układu technologicznego IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Projekt,
Wykonanie projektu,
Prezentacja,
Kolokwium
M_U004 potrafi samodzielnie opracować koncepcję układu technologicznego (instalacji) przeróbki odpadów z uwzględnieniem wydajności, przepływu strumieni mas, wychodów oraz doboru maszyn i urządzeń do koncepcję odpadów i wymaganych produktów IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Wykonanie projektu,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość potrzeby przetwórstwa odpadów IKS1A_K01, IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna operacje stosowane w procesach przeróbki odpadów, podstawowe definicje i systematykę urządzeń + - - + - - - - - - -
M_W002 zna budowę i potrafi opisać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie odpadów + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi opisać sposoby regulacji parametrów technologicznych różnego rodzaju maszyn i urządzeń i ich wpływ na jakość i wydajność produktów + - - + - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętności w zakresie praktycznego posługiwania się parkiem maszynowym oraz ich zastosowania dla konkretnego odpadu + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi obliczyć wydajności, przepływ strumieni mas, wychody produktów dla dowolnej maszyny i układu technologicznego + - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi samodzielnie opracować koncepcję układu technologicznego (instalacji) przeróbki odpadów z uwzględnieniem wydajności, przepływu strumieni mas, wychodów oraz doboru maszyn i urządzeń do koncepcję odpadów i wymaganych produktów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość potrzeby przetwórstwa odpadów + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1. Operacje stosowane w procesach przeróbki odpadów. Podstawowe definicje (maszyny, urządzenia, sprzęt mechaniczny, narzędzia).
2. Podział, budowa, zasada działania i zastosowanie maszyn do przetwórstwa różnych opadów. Rodzaje i sposoby regulacji parametrów technologicznych i ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Systematyka urządzeń.
3. Maszyny do kruszenia, mielenia, maszyny tnące, maszyny do oczyszczania (płukania) materiałów z zanieczyszczeń. Maszyny i urządzenia do klasyfikacji mechanicznej. Urządzenia do klasyfikacji przepływowej (klasyfikatory hydrauliczne i powietrzne). Urządzenia do rozdziału grawitacyjnego. Maszyny flotacyjne. Separatory magnetyczne i elektryczne. Urządzenia do zagęszczania i odwadniania. Maszyny do brykietowania, kompaktowania, grudkowania.
4. Współpraca urządzeń, konstrukcja zespołu urządzeń, dobór urządzeń pod względem wydajności i jakości produktów. Praca urządzeń w układzie szeregowym i równoległym. Zagadnienia związane z konstrukcją schematu maszynowego.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium. Zapoznanie się z budową,
zasadą działania oraz regulacją parametrów eksploatacyjnych wybranych urządzeń
znajdujących się w laboratorium. Samodzielne opracowanie koncepcji układu
technologicznego (instalacji) przeróbki odpadów z uwzględnieniem wydajności,
przepływu strumieni mas, wychodów oraz doboru maszyn i urządzeń do odpowiednich
odpadów i wymaganych produktów – dane do projektu podaje prowadzący.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego projektu oraz kolokwium zaliczeniowego, które
zostanie przeprowadzone w formie pytań otwartych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest
pozytywna ocena z kolokwium oraz obroniony projekt (prezentacja).
Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z kolokwium i prezentacji
projektu. Student może jeden raz poprawić niezaliczony projekt.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia ćwiczeń projektowych. Student ma możliwość
podniesienia oceny końcowej z przedmiotu w przypadku wykazywanej aktywności na ćwiczeniach oraz
wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy odrobić zajęcia z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości
formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Zalecana obecność na wykładach.
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach projektowych, która jest niezbędna do zaliczenia.
3. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Terminowe oddawanie sprawozdań (opracowań).
4. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Girczys J.: Procesy utylizacji odpadów stałych. Monografie nr 100. Wyd. Polityki
Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
2. Kacperski W. T.: Inżynieria Środowiska. T.2. Gospodarka odpadami. Wyd. Z.P. Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
3. Battaglia A. Banaszewski T. Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. Część I. Maszyny do przesiewania i rozdrabniania. PWN. Warszawa – Kraków 1972.
4. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz. I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982
5. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów przeróbczych. Górnictwo cz. V. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 768, Kraków 1981
6. Drzymała Z.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. Praca zbiorowa. Wyd. PWN. Warszawa 1992
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych.
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975
8. Nawrocki J.: Budowa i eksploatacja kruszarek. Gliwice 1974
9. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag
Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
10. Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976
11. Rosik-Dulewska C.: Podstawy Gospodarki Odpadami. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Gawenda T. 2009: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych
poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn
Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz.
2.Gawenda T. 2009: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w
wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków.
3.Gawenda T. 2009 : Analiza zawartości ziaren nieforemnych w kruszywach pochodzących z odpadów
przywęglowych uzyskiwanych w kruszarkach szczękowych. Surowce i Maszyny Budowlane, Wyd. BMP,
s.22-27, 1/2009, Racibórz.
4.Gawenda T. 2010: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw
mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków.
5.Gawenda T. 2010: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny
Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz.
6.Gawenda T. 2012: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości
uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław.
7.Gawenda T. 2013: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych
przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik
Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013)
Koszalin.
8.Gawenda T. 2013: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach
kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk.
Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków.
9.Gawenda T., Olejnik T. 2008: Produkcja kruszyw mineralnych z odpadów powęglowych w Kompanii
Węglowej S. A. na przykładzie wybranych kopalń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia
Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; t. 24 z. 2/1 s. 27–42, Kraków.
10.Gawenda T. Saramak D. 2014: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation
on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. vol. 50 iss. 1, s. 337–347.
11. Gawenda T., Saramak D.: Wysokociśnieniowe prasy walcowe w przemyśle
wapienniczocementowym,
Magazyn Autostrady: Budownictwo drogowo-mostowe; nr 11 s. 81–86. Wyd. Elamed, Katowice 2010
12.Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości
uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław 2012.
2013.
13. Gawenda T.: Nowe rozwiązanie konstrukcyjne sita – większe możliwości. Nowoczesne kopalnie żwiru
i piasku: VI konferencja naukowo-techniczna: 10–11 czerwca, 2014 r., Tarnów. Wyd. BMP. s. 25–33
Racibórz 2014

Informacje dodatkowe:

Student na ćwiczeniach będzie mógł zapoznać się z parkiem maszynowym znajdującym się w laboratoriach. Podczas tych zajęć, (o których będzie poinformowany) ma obowiązek posiadania obuwia i odzieży ochronnej.