Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika przedsiębiorstwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-710-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Trzaskuś-Żak Beata (t-zak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. IKS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. IKS1A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. IKS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz aktualizowania wiedzy z zakresu ekonomiki. IKS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz aktualizowania wiedzy z zakresu ekonomiki. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

1.Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki.
2.Środki trwałe i środki obrotowe.
3.Płace i wynagrodzenia.
4.Gospodarka materiałowo-magazynowa.
5.Gospodarka inwestycyjna.
6.Koszty produkcji, koszty pracy, rentowność produkcji.
7.Sprawozdanie finansowe.
8.Wskaźniki finansowe.
9 Normy pracy, zdolność produkcyjna.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1.Kompendium pojęć z ekonomiki.
2.Wykorzystanie środków trwałych.
3.Szybkość krążenia środków obrotowych.
4. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa
5.Systemy płac i rodzaje wynagrodzeń.
6.Systematyka materiałów i rodzaje magazynów.
7.Systematyka inwestycji.
8.Próg rentowności produkcji
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie określona jako średnia ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów oraz kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie 2-ch kolokwiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa 2004
2. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN. Warszawa 2004
3.Gąsiorkiewicz L.: Ekonomika przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999
4. Pabian A.: Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Skrypty Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1996
5. Rachunkowość produkcji, Gałaś Z., Wyd. G&Z. Kraków 1998
6. Kucharczyk A.: Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym. Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1999
7. Praca zbiorowa pod red. Janasza W.: Podstawy ekonomiki przemysłu.PWN. Warszawa 1997
8. Czopek K.: Ekonomika w górnictwie odkrywkowym.Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1991
9. Sekomski K.: Mała encyklopedia ekonomiczna.PWE.Warszawa 1974
10. Korczyn A.: Leksykon rachunkowości, ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego.Wydawnictwo SIGMA. Skierniewice 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gałaś Z., i inni:Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. UWN-D. AGH. Kraków 2009
2. Gałaś Z.: Analiza kosztów pracy w kopalni „Klęczany" – producenta skalnych kruszyw drogowych. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 10. ZG SITG. Katowice 2002
3. Gałaś Z.: Parametryczna ocena wykorzystania środków trwałych w górnictwie skalnym. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 12. ZG SITG. Katowice 2002
4. Gałaś Z.: Wykorzystanie środków trwałych w Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany". ,,Górnictwo Odkrywkowe”. Nr 5-6. Instytut – POLTEGOR. Wrocław 2002 (str. 30-32)
5. Gałaś Z.: Koszty pracy przedsiębiorstwa górniczego wytwarzającego kruszywo piaskowcowe. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 10. ZG SITG. Katowice 2007
6. Gałaś Z.: Rentowność kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 1. ZG SITG. Katowice 2008
7. Trzaskuś-Żak B. – Wpływ należności na księgowy i podatkowy wariant rachunku wyników na przykładzie kopalni odkrywkowej ,,X”, Górnictwo i Geoinżynieria, R. 34, z. 4/2010, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2010
8. Trzaskuś-Żak B. – Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej w zależności od podejścia do kosztów stałych na przykładzie kopalni odkrywkowej, Przegląd Górniczy, t. 66, nr 9/2010, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zarząd Główny, Katowice 2010
9. Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Analiza porównawcza należności krótkoterminowych wybranych kopalń surowców skalnych, Górnictwo Odkrywkowe, R. 50 nr 1, Wyd. POLTEGOR, Wrocław 2009
10. Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Koszty i ceny węgla brunatnego w warunkach rynkowych, Polityka Energetyczna , t. 12 z. 2/2 Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2009
11. Trzaskuś-Żak B., Fuksa D., Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2008
12. Trzaskuś-Żak B., Gałaś Z., Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Cz. 1, Przegląd Górniczy, t. 64, nr 9–10/2008, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zarząd Główny, Katowice 2008
13. Trzaskuś-Żak B., Gałaś Z., Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Cz. 2, Przegląd Górniczy, t. 64, nr 11–12/2008, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zarząd Główny, Katowice 2008
14. Trzaskuś-Żak B., Zastosowanie metody CVP (Cost-Volume-Profit Analysis) na przykładzie dwóch odkrywkowych kopalń skalnych surowców drogowych, Górnictwo Odkrywkowe, R. 49, nr 5–6/2007, Wrocław 2007
15. Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Wariantowe rozwiązania ogólnego modelu CVP w warunkach rynkowych dystrybucji gazu, Polityka Energetyczna, t. 10, z. 1/2007, Wydawnictwo IGSMiP PAN, Kraków 2007
16. Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Metoda wyznaczania wielkości granicznych dystrybucji gazu, Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2006 R. 62 nr 11, Kraków 2006
17. Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Próg rentowności przedsiębiorstwa dystrybucyjnego gazu ziemnego — Break event point of distributing business of earth gas, Nafta Gaz, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, R. 58 nr 5, Kraków 2002
18. Gałaś Z., Trzaskuś-Żak B.: Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. Część 1. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 9-10. ZG SITG. Katowice 2008
19. Gałaś Z.: Analiza zadłużenia odkrywkowych kopalń skalnych surowców drogowych. [w:] Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji z teorii i praktyki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2008
20. Gałaś Z., Trzaskuś-Żak B.: Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. Część 2. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 11-12. ZG SITG. Katowice 2008
21. Gałaś Z.: Efektywność finansowa producenta naturalnych kruszyw łamanych. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 9. ZG SITG. Katowice 2011
22. Gałaś Z., Sierpień M., Trzaskuś-Żak B., Utrata A.: Wykorzystanie podatkowych metod amortyzacji środka trwałego w kopalni surowców skalnych. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 8. ZG SITG. Katowice 2015
23. Gałaś Z., Borowiec R., Sierpień M., Trzaskuś-Żak B.: Koszty pracy przedsiębiorstwa górniczego. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 8. ZG SITG. Katowice 2015
24. Gałaś Z.: Analiza zadłużenia odkrywkowych kopalń skalnych surowców drogowych. [w:] Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji z teorii i praktyki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2008
25. Gałaś Z.: Efektywność finansowa producenta naturalnych kruszyw łamanych. ,,Przegląd Górniczy’’. Nr 9. ZG SITG. Katowice 2011

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach.
Zaliczenie 2-ch kolokwiów.
Dla każdego kolokwium 2 terminy (normalny i poprawkowy).
Ocena pozytywna może być poprawiona, ale z konsekwencją oceny niepozytywnej.