Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów oczyszczania ścieków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-712-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bożęcka Agnieszka (gala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasady projektowania układów technologicznych oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z uwzględnieniem: składu i przepływu ścieków; doboru urządzeń i ich parametrów; wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i sprawności działania oczyszczalni. Zasada działania i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna procesy i technologie oczyszczania ścieków. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna zasady projektowania oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Wykonanie projektu
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu urządzeń stosowanych do oczyszczania ścieków. IKS1A_W01, IKS1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opisać ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych. IKS1A_U04, IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student umie dobrać zespół urządzeń do oczyszczania (omawianych) ścieków oraz obliczyć ich parametry pracy i wymiarowania. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi obliczyć ilość ścieków, ładunki i stężenie zanieczyszczeń dla ścieków socjalno – bytowych. IKS1A_U04, IKS1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U004 Student samodzielne opracowuje koncepcję układu technologicznego oczyszczalni ścieków na podstawie zadanych parametrów. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_K002 Student zachowuje postawę etyczną w trakcie opracowania projektu. IKS1A_K02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna procesy i technologie oczyszczania ścieków. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady projektowania oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu urządzeń stosowanych do oczyszczania ścieków. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać zespół urządzeń do oczyszczania (omawianych) ścieków oraz obliczyć ich parametry pracy i wymiarowania. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi obliczyć ilość ścieków, ładunki i stężenie zanieczyszczeń dla ścieków socjalno – bytowych. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student samodzielne opracowuje koncepcję układu technologicznego oczyszczalni ścieków na podstawie zadanych parametrów. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student zachowuje postawę etyczną w trakcie opracowania projektu. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Pojęcia podstawowe z zakresu technologii oczyszczania ścieków. Procesy stosowane przy oczyszczaniu ścieków. Schematy technologiczne oczyszczalni ścieków – przypomnienie wiadomości.

Dane wyjściowe do projektowania oczyszczalni ścieków (ilość i charakterystyka ścieków, wymagana jakość ścieków oczyszczonych i sprawność działania oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych).

Mechaniczne oczyszczanie ścieków (kraty i sita, piaskowniki, osadniki). Zasady doboru urządzeń. Sposoby obliczania krat. Sposoby obliczania piaskowników i zasady ich projektowania. Rodzaje i zasady projektowania osadników.

Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Podstawy procesów i zasady projektowania urządzeń.

Biologiczne oczyszczanie ścieków. Rodzaje złóż i zasady ich projektowania. Urządzenia osadu czynnego. Teoretyczne podstawy obliczeń.

Rodzaje osadów powstających w oczyszczalniach ścieków, ich charakterystyka i właściwości. Bilansowanie ilości osadów.

Sposoby i urządzenia do przeróbki osadów ściekowych. Teoretyczne podstawy obliczeń.

Zasada działania i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Obliczanie ilości ścieków, ładunków i stężenia zanieczyszczeń dla ścieków socjalno – bytowych.

Obliczanie parametrów pracy i wymiarowanie urządzeń do oczyszczania ścieków: m.in. kraty, piaskowniki, osadniki, komory flokulacji, komory osadu czynnego, złoża biologiczne.

Wyliczanie ilości osadów powstających w oczyszczalni ścieków. Obliczenia parametrów pracy i wymiarowanie komór stabilizacji tlenowej i beztlenowej.

Samodzielne opracowanie koncepcji układu technologicznego oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z uwzględnieniem składu i przepływu ścieków, doboru urządzeń i ich parametrów, wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i sprawności działania oczyszczalni – dane do projektu podaje prowadzący.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń projektowych może odbyć się maksymalnie w trzech terminach (podstawowym i dwóch poprawkowych).

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach projektowych i pozytywna ocena z:
- kolokwium zaliczeniowego z wykładów,
- projektu.

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu, która obejmuje:
- wartość merytoryczną projektu,
- poprawność wykonanych obliczeń,
- sposób prezentacji projektu.

W ramach wszystkich form zaliczania przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna zaliczenia z wykładów i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionych, student powinien odrobić zajęcia projektowe w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Kiedy nie ma możliwości odrobienia tych zajęć, innym sposobem wyrównania zaległości jest opracowanie zadań ustalonych z osobą prowadzącą zajęcia.
Jeżeli student opuścił więcej niż 50% ćwiczeń projektowych (z powodu nieobecności usprawiedliwionych) nie może uzyskać zaliczenia z przedmiotu (nie może być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii oraz technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie. Przykłady obliczeń. Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010.
2. Karamus Ł.: Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja. Krosno, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, 2017.
3. Imhoff K. R., Bode H., Evers P.: Przykłady projektów komunalnych oczyszczalni ścieków. Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2000.
4. Bernacka J., Pawłowska L., Krobski A.: Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2001.
5. Stańko G., Heidrich Z.: Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków. Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2007.
6. Rosen P.: Przydomowe oczyszczanie ścieków. Warszawa, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 2002.
7. Malej J., Piekarski J.: Wykorzystanie techniki komputerowej do projektowania i eksploatacji wysokosprawnych oczyszczalni ścieków. Koszalin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005.
8. Anielak A. M.: Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
9. Sanak-Rydlewska S.: Metody oczyszczania ścieków miejskich. Wydawnictwa AGH, 2009.
10. Gala A., Hołda A., Kisielowska E., Młynarczykowska A., Sanak-Rydlewska S.: Technologia Wody i Ścieków. Ćwiczenia Laboratoryjne. Część I. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2010.
11. Gala A., Hołda A., Kisielowska E., Młynarczykowska A., Sanak-Rydlewska S.: Technologia Wody i Ścieków. Ćwiczenia Laboratoryjne. Część II. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: The use of ion exchangers for removing cobalt and nickel ions from water solutions. Archives of Mining Sciences, 2018, 63/3, 633–646.
2. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Research of Co2+ ions removal from water solution by using ion exchangers. Mineral Resources Management, 2018, 34/3, 85–97.
3. Bożęcka A., Surdek A., Bożęcki P.: Ocena przydatności wybranych sorbentów do usuwania jonów Co2+ z roztworów wodnych. Przemysł Chemiczny, 2018, 97/9, 1565–1568.
4. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Usuwanie jonów Ni2+ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/9, 1945–1947.
5. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymi. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/8, 1771–1774.
6. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów Pb2+ i Cd2+ z roztworów wodnych na sorbentach organicznych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/3, 575–579.
7. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Removal of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions with selected organic waste. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2016, 52/1, 380 – 396.
8. Bożęcka A., Orlof-Naturalna, Sanak-Rydlewska S.: Removal of lead, cadmium and copper ions from aqueous solutions by usin ion exchaneg resin C 160. Mineral Resources Management, 2016, 32/4, 129–139.

Informacje dodatkowe:

Brak