Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Układy klimatyzacji przemysłowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-715-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Efektem poznania treści programowych jest posiadanie wiedzy o aktualnych możliwościach technicznych i kierunkach rozwoju systemów klimatyzacji przemysłowej i układach klimatyzacji specjalnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o aktualnych możliwościach technicznych i kierunkach rozwoju systemów klimatyzacji przemysłowej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, budowy i modernizacji instalacji klimatyzacji przemysłowej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać wyboru technologii klimatyzacji oraz zaprojektować system klimatyzacji przemysłowej. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Kolokwium
M_U002 Potrafi ocenić prawidłowość działania oraz określić parametry eksploatacyjne instalacji klimatyzacji przemysłowej. IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość racjonalizacji zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej systemów klimatyzacji przemysłowej IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o aktualnych możliwościach technicznych i kierunkach rozwoju systemów klimatyzacji przemysłowej + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, budowy i modernizacji instalacji klimatyzacji przemysłowej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru technologii klimatyzacji oraz zaprojektować system klimatyzacji przemysłowej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić prawidłowość działania oraz określić parametry eksploatacyjne instalacji klimatyzacji przemysłowej. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość racjonalizacji zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej systemów klimatyzacji przemysłowej + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

Budowa układów klimatyzacji przemysłowej,
Analiza rozwiązań układów klimatyzacji dużej mocy (powyżej 1 MW),
Przykłady i analiza wybranych rozwiązań układów klimatyzacji (włókiennictwo, browarnictwo, statki, lotnictwo, samoloty),
Omówienie rozwiązań układów klimatyzacji specjalnej,
Rezerwa central w układach klimatyzacji,
Wykorzystanie free-coolingu w układach klimatyzacji przemysłowej,
Wykorzystanie ciepła odpadowego w układach klimatyzacji przemysłowej,
Układy kogeneracyjne.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązania układu klimatyzacji przemysłowej na wybranym przykładzie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym,
zaliczenie kolokwium z wykładu może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym,

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 x (ocena z kolokwium zaliczeniowego) + 0,5 x (ocena z ćwiczeń projektowych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak obecności na zajęciach student musi odrobić poprzez kontakt z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

W przypadku opuszczenia więcej niż 20% ćwiczeń projektowych student może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bobiński A., Komsta W., Lorens M.: Wentylacja klimatyzacja i odpylanie w przemyśle lekkim. WNT, Warszawa 1974
Borysewicz A.: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, projektowanie układów. Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1975
Jaskólski M.: Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni. I.P.P.U."MASTA"Spółka z o.o., Warszawa 2000
Kaiser K., Wolski A.: Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach. Teoria i praktyka. I.P.P.U.“MASTA” Spółka z o.o., Warszawa 2007
Steimle F.: Kurs klimatyzacji. Arkady, Warszawa 1979
Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J. Ocena i możliwości poprawy stanu zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach podziemnych. Agencja Wydawniczo- Poligraficzna ART-TEXT, Kraków 2018
Szymański T., Wasiluk W.: Systemy wentylacji przemysłowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J.: Badania nad wykorzystaniem zawiesiny lodowej w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach: monografia pod red. Nikodema Szlązaka, Kraków, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017
Szlązak N., Obracaj D., Borowski M., Szlązak A.: Bilans energetyczny pracy układu skojarzonego centralnej klimatyzacji w KWK „Pniówek”. Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, 2004, R. 28, z. 1, s. 85–102
Szlązak N., Obracaj D., Borowski M., Szlązak A.: Efektywność pracy skojarzonego systemu energetyczno-chłodniczego .XXXV Jubileuszowe Dni Chłodnictwa: kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, : konferencja naukowo-techniczna, Rydzyna, 2003, s. 245–262
Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Free-cooling in central air-conditioning systems of underground mines. Górnictwo i Geologia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, 2009, t. 4, z. 3, s. 123–133
Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Koncepcja rozbudowanej klimatyzacji grupowej. XLI Dni Chłodnictwa : nowe techniki i technologie w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła, obniżające koszty produkcji i eksploatacji urządzeń oraz instalacji : konferencja naukowo-techniczna, Poznań, 2009, s. 199–209
Szlązak N., Tor A., Rzepski H.: Ocena efektywności pracy skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w KWK „Pniówek”. Materiały 2 Szkoły Aerologii Górniczej, Zakopane, 2002, s. 559–575
Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J., Piergies K.: Regulacja i sterowanie parametrami wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych kopalń podziemnych. Górnictwo – perspektywy, zagrożenia: klimatyzacja, zagrożenia aerologiczne, Gliwice, Publisher PA NOVA SA., 2014, s. 107–116
Szlązak N., Obracaj D.: Rozwiązania redukcji ciśnienia hydrostatycznego w klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach, monografia pod red. Nikodema Szlązaka, Kraków, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017, s. 57–68

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana i aktywność na wykładzie może być premiowana.