Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja interpersonalna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIKS-1-717-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Kształtowania Środowiska
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Komunikacja interpersonalna dotyczy sposobów porozumiewania się ludzi w trakcie życia społecznego. Wykład skupia się formach komunikowania, różnicach między komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, a jego praktycznym celem jest udoskonalenie warsztatu komunikacyjnego Studentów i rozwinięcie Ich sprawności w zakresie autoprezentacji, kreowania wizerunku i wywierania wpływu na innych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wzory zachowań obowiązujące w polskim, a także innych europejskich społeczeństwach (szczególnie w zakresie zasad etykiety, także biznesowej), w tym wzory zachowań językowych IKS1A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 różnice w sposobach komunikowania w sytuacjach formalnych i nieformalnych, metody wywierania wpływu, język mowy ciała IKS1A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 ogólne zależności między zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie a sposobami komunikowania IKS1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych w małych grupach społecznych stosując właściwy aparat pojęciowy IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 samodzielnie korzystać z dostępnych artykułów, podręczników oraz baz danych z zakresu z zakresu komunikacji interpersonalnej, posługiwać się terminologią z zakresu analizy relacji interpersonalnych. IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wdrożenia zachowań komunikacyjnych wyuczonych podczas zajęć sytuacji w sferze relacji interpersonalnych IKS1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_K002 rozwiązywania problemów komunikacyjnych, posługiwania się poprawną polszczyzną w pracy zawodowej IKS1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wzory zachowań obowiązujące w polskim, a także innych europejskich społeczeństwach (szczególnie w zakresie zasad etykiety, także biznesowej), w tym wzory zachowań językowych + - - - - - - - - - -
M_W002 różnice w sposobach komunikowania w sytuacjach formalnych i nieformalnych, metody wywierania wpływu, język mowy ciała + - - - - - - - - - -
M_W003 ogólne zależności między zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie a sposobami komunikowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych w małych grupach społecznych stosując właściwy aparat pojęciowy + - - - - - - - - - -
M_U002 samodzielnie korzystać z dostępnych artykułów, podręczników oraz baz danych z zakresu z zakresu komunikacji interpersonalnej, posługiwać się terminologią z zakresu analizy relacji interpersonalnych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wdrożenia zachowań komunikacyjnych wyuczonych podczas zajęć sytuacji w sferze relacji interpersonalnych + - - - - - - - - - -
M_K002 rozwiązywania problemów komunikacyjnych, posługiwania się poprawną polszczyzną w pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
Komunikacja interpersonalna

Wykłady:

 • Pierwszy, wprowadzający wykład koncentrować się będzie na omówieniu pojęcia i
  rodzajów komunikowania, modelu podstawowego komunikacji oraz celów
  komunikowania interpersonalnego.
 • Punktem wyjścia dla pracy nad doskonaleniem
  możliwości efektywnego porozumiewania się z innymi będzie wykład drugi poświęcony
  analizie znaczenia indywidualnych postaw życiowych każdego człowieka dla
  kształtowania jego relacji w życiu społecznym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie
  zidentyfikowaniu rozmaitych typów indywidualnych „transakcji” zawieranych z
  odbiorcami naszych komunikatów.
 • Wykład trzeci zamierzać będzie do zapoznania
  Słuchaczy z repertuarem środków i technik umożliwiających skuteczną komunikację
  (werbalną i niewerbalną) w rozmaitych sytuacjach zawodowych i prywatnych.
  Dodatkowym elementem doskonalącym będzie charakterystyka wybranych technik
  perswazyjnych oraz erystycznych i retorycznych.
 • Dwa kolejne wykłady koncentrować się będą na zaprezentowaniu odmiennych strategii komunikowania się z potencjalnymi rozmówcami w zależności od rozpoznanego u nich typu osobowości, a także wieku, płci i wykształcenia.
 • Dopełnienie kursu stanowić będzie wykład poświęcony technikom
  asertywności, bez znajomości których budowanie pożądanych relacji z innymi staje się
  o wiele trudniejsze.
 • Wykład zamykający dotyczyć będzie obowiązujących zasad
  komunikacji biznesowej w relacji z partnerami z krajów o odmiennej, szeroko
  rozumianej etykiecie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci są zobowiązani do obecności na wykładach, gdyż stanowią one jedyną formę zajęć.
Zaliczenie poprawkowe zgodnie z zasadami i terminem przyjętym przez uczelnię.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową będzie stanowiła ocena uzyskana z kolokwium zaliczeniowego z treści wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne zdawanie w trakcie dyżurów prowadzącego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Steward J. (red.). (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Tokarz M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk, Wykład 5, Sztuka argumentacji,
s. 123-154, Wykład 12, Komunikacja niewerbalna, s.327-357, Wykład 15, Starania o zatrudnienie, s.
425-433
Literatura zalecana:
Adler R., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań
Alberti R., Emmons M. (2010), Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
Berne E. (2010), W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, wyd. V, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Borg J. (2011), Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa
Cialdinini R.B. (2004), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk
Davis M., Fanning P., McKay M. (2003), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Degen U. (2004), Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk
Dent F.E., Brent M. (2009), Wywieranie wpływu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Goleman D. (2006), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań
Golka M. (red.) (2000), Bariery w komunikowaniu, UAM, Poznań
Grzenia J. (2007), Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Gronbeck B.E., German K., Ehninger D., Monroe A.H. (2004), Zasady komunikacji werbalnej, Zysk
i S-ka, Warszawa
Haviland-Jones J.M., Lewis M. (2000), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk
Herriger C. (2004), Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, (wyd. II), Astrum, Wrocław
Knapp, M. L., Hall, J. A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum,
Wrocław
Król-Fijewska M. (1993), Trening asertywności, Warszawa
Leathers D. (2007), Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa
Mckay M., Davis M., Fanning P. (2007), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Molcho. S. (2010), Język ciała w biznesie, Wydawnictwo KOS, Katowice
Mortensen K. (2006), Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków
Nęcki Z. (2006), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
Norbury P. (2003), Wielka Brytania, w serii: Co kraj to obyczaj, Wiedza i Życie, Warszawa
Oppermann K., Webber E. (2007), Style porozumiewania się w pracy, GWP, Gdańsk

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. „Komunikowanie” na rynku pracy – nowe możliwości zawodowe — [“Communication” on the labor market – new professional possibilities] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 178–188. — Bibliogr. s. 187–188
2. Istota i projektowanie działań public relations — [The essence and designing of public relations activity] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 79–100. — Bibliogr. s. 99–100
3. Łucja KAPRALSKA, O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych, W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010, S. 263–272.

Informacje dodatkowe:

brak